| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 266/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkółi placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r. poz. 191), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole, rozumieć przez to należy szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Wrzesiński;

2) nauczycielach rozumieć przez to należy nauczycieli zatrudnionych w szkole o której mowa w pkt. 1;

3) dyrektorach szkoły, rozumieć przez to należy dyrektorów będących nauczycielami określonymi w pkt. 2;

4) nagrodach, rozumieć przez to należy Nagrody Dyrektora i Nagrody Starosty dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły;

5) organach przyznających nagrody, rozumieć przez to należy dyrektorów szkół o których mowa w pkt. 1 i Starostę Wrzesińskiego.

§ 2. 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Powiatu Wrzesińskiego dla nauczycieli szkół.

2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

3. Ustala się podział środków na nagrody w wysokości:

1) 75% funduszu określonego w ust. 2 - na nagrody dyrektorów szkół zwane Nagrodami Dyrektora;

2) 25% funduszu określonego w ust. 2 - na nagrody organu prowadzącego zwane Nagrodami Starosty.

4. Środki specjalnego funduszu nagród w wysokości określonej w ust. 3 pozostają w dyspozycji i planach budżetowych organów przyznających nagrody.

II. Kryteria przyznawania nagród

§ 3. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu w danej szkole jednego roku szkolnego w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć.

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane dyrektorom szkół i nauczycielom w szczególności za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz innych zadań statutowych szkoły.

§ 5. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi posiadającemu znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności za:

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

a) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajęć;

b) zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym;

c) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach i przeglądach;

d) udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce;

e) wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

f) wdrażanie własnych programów autorskich;

g) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów;

h) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów, takich jak np. integracja klasy czy aktywność społeczna uczniów;

i) prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyjnych;

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej:

a) zapewnianie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo;

b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, organizowanie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, profilaktykę oraz rozwój psychologiczno-pedagogiczny ucznia i jego rodziny;

c) organizowanie współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, pracodawcami i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły;

d) aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami;

e) sumienną realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

3) w pozostałym zakresie:

a) usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego;

b) umiejętne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej;

c) kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych;

d) pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły;

e) czynny współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły;

f) wzorową realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły;

g) podejmowanie i realizowanie inicjatyw wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły, w tym udział szkoły w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach edukacyjnych;

h) podejmowanie działań na rzecz promowania szkoły w środowisku i kreowania jej pozytywnego wizerunku, m.in. poprzez efektywny udział w pracach różnych instytucji oraz w działalności organizacji społecznych;

i) wzorową realizację innych zadań wynikających ze specyfiki szkoły.

§ 6. Nagroda Starosty może być przyznana nauczycielowi posiadającemu wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 5.

§ 7. Nagroda Starosty może być przyznana dyrektorowi szkoły posiadającemu wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z uwzględnieniem dokonań w zakresie:

1) dobrej organizacji pracy szkoły i zapewnienia optymalnych warunków realizacji jej zadań statutowych, kreowania twórczej atmosfery pracy, realizowania prawidłowej polityki kadrowej;

2) inspirowania nauczycieli do samokształcenia i wspomagania ich w rozowju zawodowym;

3) osiągania znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi kryteriami z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły;

4) właściwego doboru programów nauczania, a także opracowywania i wdrażania programów oraz rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań pozwalających przydać szkole oryginalności, działań o nowatorskim charakterze i wzmacniających poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą;

5) rozwijania oferty edukacyjnej szkoły w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia ogólnego lub zawodowego, z uwzględnieniem uwarunkowań rynku pracy a także oczekiwań młodzieży;

6) racjonalnego gospodarowanie środkami finansowymi szkoły oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły;

7) dbałości o stan techniczny i estetykę obiektów oraz terenów szkolnych, inicjowania i podejmowania działań na rzecz poprawy oraz rozwoju bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły;

8) dbałości o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły;

9) organizowania imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu imprez powiatowych,

10) nawiązywania współpracy ze szkołami w kraju i za granicą oraz prowadzenia działań promujących osiągnięcia szkoły na zewnątrz;

11) dobrej współpracy z organem prowadzącym, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;

12) twórczego i skutecznego realizowanie polityki oświatowej Powiatu Wrzesińskiego oraz zleconych zadań.

III. Tryb przyznawania nagród

§ 8. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie, np.: związanym z zakończeniem roku szkolnego.

§ 9. Wnioski o przyznanie nagród sporządza się według wzorów okreslonych w załącznikach, odpowiednio:

1) wzór wniosku o Nagrodę Dyrektora stanowi załącznik nr 1,

2) wzór wniosku o Nagrodę Starosty stanowi załacznik nr 2.

§ 10. 1. Wnioski o Nagrodę Dyrektora mogą składać:

1) Rada Rodziców lub Rada Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) zakładowa lub międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w sekretariacie danej szkoły lub przesłać na jej adres w terminie do 20 września danego roku (decyduje data wpływu do sekretariatu).

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć zgodę nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do realizacji procedur przyznawania nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje dyrektor szkoły w ramach posiadanych na ten cel środków.

5. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy. W takim przypadku nie ma obowiązku wypełniania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 11. 1. Z wnioskiem o Nagrodę Starosty dla dyrektora szkoły mogą występować:

1) Rada Rodziców lub Rada Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna szkoły,

3) zakładowa lub międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

2. Z wnioskiem o Nagrodę Starosty dla nauczyciela mogą występować:

1) dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

2) Rada Rodziców lub Rada Szkoły,

3) Rada Pedagogiczna szkoły,

4) zakładowa lub międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Wrzesiński może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły. W takim przypadku nie ma obowiązku wypełniania wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni w terminie do 20 września danego roku (decyduje data wpływu do urzędu).

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 należy dołączyć zgodę nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do realizacji procedur przyznawania nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Starosta.

§ 12. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.

IV. Postanowienia końcowe

§ 13. Traci moc uchwała nr 183/XXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2005 roku.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 266/XLIII/2014
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 266/XLIII/2014
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »