| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/440/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 4 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/373/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr XXXVI/382/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. , uchwałą Nr XXXVII/386/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XXXVIII/394/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XXXIX/403/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr XL/410/2014 z dnia 22 maja 2014 r. , Nr XLI/419/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 03 czerwca 2014 r. i Nr 100/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2014 rok o kwotę 124.630,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 30.988.398,41 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.256.837,03 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4.731.561,38 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2014 rok o kwotę 111.685,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 32.226.709,53 zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 24.602.464,15 zł

2) wydatki majątkowe gminy w wysokości 7.624.245,38 zł

5. Ustala się deficyt budżetu o kwocie 1.238.311,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych - przychodów budżetu w kwocie 2.740.000,- zł - rozchodów budżetu w kwocie 1.501.688,88 zł.

6. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

9. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

10. Wprowadza się zmiany w planie zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r

11. Ustala się kwotę 176.742,88 z, do której Burmistrza Miasta i Gminy Margonin może udzielać pożyczek oraz upoważnia się Burmistrza do ich zaciągania.

12. Zapis § 13 pkt 2 uchwały Nr XXXV/373/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 otrzymuje nowe brzmienie: "dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych oraz między wydatkami bieżącymi a majątkowymi".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

1) Zwiększa się plan dochodów gminy z tytułu dotacji celowej (75814 § 2030 i 6330) o kwotę 17.006,85 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2014.3 z dn. 08.08.2014 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące dróg kwota 12.908,95 zł (60016 § 4300 i wydatki majątkowe (63095 § 6050) kwota 4.097,90 zł. 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków gminy z tytułu dotacji celowej (80101 § 2010) na zadanie zlecone o kwotę 10.523,94 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zg. z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.258.2014.7 z dn. 26.08.2014 r. 3) Zwiększa się plan dochodów z tyt. odpłatności za wyżywienie obozu sportowego (80148 § 0830) o kwotę 18.600,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności (80148 § 4220). 4) Zwiększa się plan dochodów z tyt. sprzedaży udziałów w spółce AGROPLON (70005 § 0780) w kwocie 78.500,- zł (100 udziałów za 785,- zł każdy). 5) Zmniejsza się plan zadania "Przebudowa drogi gminnej Margońska Wieś- Młynary" (60016 § 6050) o kwotę 131.500,- zł. Powyższe środki łącznie z dochodami wym. w pkt 4 łącznie 210.000,- zł przeznacza się na: "Uzbrojenie działek budowlanych w Klotyldzinie" (70005 § 6050) kwota 165.000,- zł, wydatki bieżące dróg (60016 § 4270) kwota 22.000,- zł, wydatki bieżące bibliotek-dotacja (92116 § 2480) kwota 10.000,- zł, dotacja na zadanie "Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach" (92116 § 6220) kwota 13.000,- zł. 6) Rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Adolfowie" (92695 § 6050) na kwotę 12.945,- zł poprzez Gminę a zakłada się plan rozchodów z tyt. udzielenia pożyczki (§ 991). Zadanie będzie realizowane przez stowarzyszenie z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach PROW. 7) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.303,- zł w następujących pozycjach: stypendia udzielane przez Burmistrza (85415 § 3240) kwota 10.000,- zł, materiały na oczyszczalnie miasta (90003 § 4210) kwota 4.000,- zł, wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska (90019 § 4430) kwota 8.500,- zł, udział w akcjach strażaków (75412 § 3030) kwota 4.803,- zł. 8) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.303,- zł w następujących pozycjach: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin (71004 § 4170) kwota 7.000,- zł, wykonanie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej (70095 § 4300) kwota 5.000,- zł, koszty wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie (80104 § 4300) kwota 4.000,- zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola specjalnego w Chodzieży (80113 § 4300) kwota 3.800,- zł, zwiększenie wydatków na obiekty sportowe (92601 § 4210) kwota 2.700,- zł, zwiększenie wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego (90015 § 4270) kwota 2.000,- zł, wydatki inwestycyjne (63095 § 6050) kwota 1.303,- zł, usługi bankowe (785814 § 4300) kwota 500,- zł, usługi telekomunikacji sieci telefonicznej (75421 § 4360) kwota 1.000,- zł. 9) Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 050, 750, 754, 852 i 853 w granicach istniejącego planu wydatków. 10) Dokonuje się przesunięcia planu zadań inwestycyjnych: zmniejsza się plan o 100.000,- zł zadania- "Przebudowa drogi gminnej w Kowalewie" zwiększa się plan o 100.000,- zł zadania - "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Margonin-Lipiny -etap II". 11) Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego o kwotę 415.000,- zł w związku z dodatkowymi zleceniami usług/zadań.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/440/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1 do uchwały nr XLII 440 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/440/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zał nr 2 do uchwały nr XLII 440 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/440/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zał nr 3 do uchwały nr XLII 440 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/440/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zał nr 4 do uchwały nr XLII 440 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/440/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

zał nr 5 do uchwały nr XLII 440 2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/440/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

zał nr 6 do uchwały nr XLII 440 2014


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/440/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik7.pdf

zał nr 7 do uchwały nr XLII 440 2014


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/440/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 4 września 2014 r.
Zalacznik8.pdf

zał nr 8 do uchwały nr XLII 440 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »