| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/315/2014 Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 3 września 2014r.

w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe ( tekst jednolity z 2012r. poz. 1173 i 1529; z 2013r. poz. 1014, z 2014r. poz. 1051 oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379), Rada Gminy Kleszczewo, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wysokości opłat dodatkowych:

1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu z zastrzeżeniem pkt. 5 - 200 zł,

2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu z zastrzeżeniem pkt. 5 - 180 zł,

3) za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie z zastrzeżeniem pkt. 5 - 100 zł,

4) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny - 500 zł,

5) w razie uiszczenia opłaty dodatkowej podczas kontroli u kontrolera biletów opłaty dodatkowe określone w pkt 1-4 obniża się o 25%

§ 2. Opłatę manipulacyjną związaną ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej ustala się w wysokości 10% opłaty ustalonej w sposób określony w § 1 pkt 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc § 1 ust. 2 Uchwały Nr XVI/90/2004 z dnia 01 marca 2004r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze środków komunikacji gminnej, z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/315/2014

z dnia 03 września 2014r.

w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym

wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe minister właściwy do spraw transportu określa w drodze rozporządzenie sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu, braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie, spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu mając na uwadze zróżnicowanie wysokości opłat dodatkowych w zależności od strat poniesionych przez przewoźnika i powodu nałożenia opłaty dodatkowej oraz sposób ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej, mając na uwadze ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej.

Natomiast zgodnie z art. 34a ust. 2 w odniesieniu do gminnego, powiatowego i wojewódzkiego regularnego przewozu osób, przepisy, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio rada gminy, rada powiatu albo sejmik województwa, a w mieście stołecznym Warszawie - Rada miasta stołecznego Warszawy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »