reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/349/14 Rady Gminy Duszniki

z dnia 23 września 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013r.w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 - j.t.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 - j.t.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, zmienionej uchwałami Nr XLV/306/14 z dn. 28.01.2014r.; Nr XLVI/315/14 z dn. 25.03.2014r.; Nr XLVIII/322/14 z dn. 29.04.2014r.; Nr XLIX/328/14 z dn. 27.05.2013r.; Nr L/332,14 z dn. 24.06.2014r.; Nr LI/342/14 z dnia 26.08.2014r. oraz zarządzeniami Nr 22/14 z dn. 31.03.2014r.; Nr 25/14 z dn. 17.04.2014r.; Nr 31/14 z dn. 21.05.2014r.; Nr 38/14 z dn. 30.06.2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1-6 i 13 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości 26.670.721,12 , z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.853.368,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.817.353,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.030.740,12 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 617.459,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości 29.400.285,12 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.339.542,12 , w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń9.833.225,57 ,

b) dotacje na zadania bieżące1.703.100,00 ,

c) wydatki na obsługę długu250.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości7.060.743,00 .

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.030.740,12 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.729.564,00 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.497.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.767.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000,00 ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy2.729.564,00 ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.767.721,00 zł.".

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) Załączniki nr 1,2,3,4 i 5 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1,2,3, 4 i 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/349/14
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/349/14
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/349/14
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/349/14
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/349/14
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/349/14
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do

UCHWAŁY RADY GMINY DUSZNIKI

NR LII/349/14

z dnia 23 września 2014 r.

W jedenastej zmianie budżetu Gminy Duszniki na 2014 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach środków finansowych.

1. W planie dochodów dokonuje się zwiększenia środków:

- o kwotę 14.023,59 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

- o kwotę 12.569,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna",

- o kwotę 870,00 zł - środki wypracowane przez WTZ.

2. W planie wydatków dokonuje się przesunięcia i zwiększenia środków na wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 5. Przesuwa się środki na plany zagospodarowania przestrzennego, na odprawę dla Wójta, na konserwacje oświetlenia. Wprowadza się nowe zadania: wyposażenie szkół w podręczniki, zakup podręczników "Wyprawka szkolna", dostawa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w m. Duszniki.

3. W planie przychodów i rozchodów dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 70.581,00 zł w związku z przesunięciem środków.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama