reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/364/2014 Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 2 września 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Anielin - dz. nr 16

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenu położonego w obrębie geodezyjnym Anielin - dz. nr 16, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono graficznie na rysunku planu w skali 1: 1 000.

3. Integralnymi częściami uchwały są :

1) rysunek planu, o którym mowa w ust.2, zwany dalej rysunkiem stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) stwierdzenie, że plan na obszarze położonym w obrębie geodezyjnym Anielin - dz. nr 16 nie narusza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji ustalonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w obrębie geodezyjnym Anielin - dz. nr 16, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Na całym obszarze objętym planem występuje strefa ochrony stanowisk archeologicznych.

2. Na obszarze objętym planem nie występują :

1) obiekty i tereny podlegające ochronie wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania ustalanych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

2) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3) tereny, które mogą być objęte scaleniem i ponownym podziałem nieruchomości, o których mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

§ 3. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku :

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zgodne z ewidencją gruntów i niewystępujące w ewidencji gruntów,

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) strefa gazociągu wysokiego ciśnienia O250.

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy usług handlu paliwami i usług turystyki, z wykluczeniem hurtowni, magazynów oraz wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000m2; oznaczenie na rysunku - UHp/UT,

2) teren zieleni urządzonej towarzyszącej obiektom budowlanym; oznaczenie na rysunku - ZP.

2. Teren zabudowy, o którym mowa w ust.1 pkt 1, obejmuje usługi dotyczące w szczególności:

1) usług handlu;

2) usług gastronomii;

3) usług krótkotrwałego zamieszkania.

3. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację do dwóch urządzeń reklamowych nie wyższych niż 14.0m i łącznej powierzchni tablic reklamowych nie większej niż 20.0m2; przez urządzenie reklamowe należy rozumieć nośnik informacji wizualnej wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowania niebędący szyldem lub tablicą informacyjną.

§ 5. Dla wyznaczonego terenu zabudowy usług handlu paliwami i usług turystyki (UHp/UT), o którym mowa w §4 ust.1 pkt 1 i ust. 2, ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

1) prawo realizacji zespołu budynków tworzących jednorodny obiekt kubaturowy; budynki do III kondygnacji o wysokości nieprzekraczającej 14,0m; poziom parteru nie wyższy niż 0.5m od poziomu terenu; kolorystyka obiektu kubaturowego winna harmonizować z otoczeniem o charakterze rolnym z przewagą upraw;

2) zasady kształtowania dachu w przypadku zastosowania dachu stromego; dach symetryczny co najmniej dwuspadowy o nachyleniu połaci od 30° do 45°; poddasze użytkowe, jako III kondygnacja, z dopuszczalną ścianką kolankową nie wyższą niż 50cm; wysokość kalenicy do 14,0m powyżej poziomu terenu; dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich;

3) dostępność komunikacyjna możliwa wyłącznie poprzez jeden zjazd publiczny z drogi krajowej nr 11 przez teren zieleni urządzonej ZP stanowiący integralną część nieruchomości z zastrzeżeniem §6 pkt 6 i §7 - zgodnie z oznaczeniem na rysunku;

4) ilość miejsc postojowych nie mniejsza niż 20 miejsc / 1 000m2 sumy powierzchni użytkowych zespołu budynków; dla nie mniej niż 50% wszystkich miejsc postojowych obowiązuje zacienienie drzewami (niskie, średnio wysokie, wysokie);

5) wskaźnik zabudowy nie większy niż 60% - wskaźnik zabudowy wyznacza stosunek powierzchni całkowitej budynków do powierzchni terenu; powierzchnię całkowitą budynku stanowi suma powierzchni wszystkich nadziemnych kondygnacji mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku;

6) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie mniejszy niż 15% - wskaźnik wyznacza stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni terenu;

7) możliwość lokalizowania budowli związanych w szczególności z komunikacją wewnętrzną, infrastrukturą i ochroną środowiska oraz obiektów elektroenergetycznych stacji transformatorowych;

8) w przypadku lokalizacji budowli o wysokości równej i większej jak 50,0m ppt obowiązuje zgłoszenie takich obiektów do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) zakaz lokalizacji obiektów typu kontenery, garaże blaszane;

10) zakaz stosowania prefabrykowanych płaskich ogrodzeń betonowych.

§ 6. Dla wyznaczonego terenu zieleni urządzonej towarzyszącej obiektom budowlanym (ZP), o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2, stanowiącego integralną część terenu zabudowy usług handlu paliwami i usług turystyki (UHp/UT), ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

1) prawo budowy jednego włączenia publicznego do drogi krajowej nr 11; oznaczona na rysunku dostępność komunikacyjna ustala zasadę obsługi komunikacyjnej i nie wyznacza miejsca włączenia;

2) obowiązek zapewnienia dostępu do podziemnej infrastruktury technicznej - gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 wybudowanego przed dniem 12 grudnia 2001 r. z wyznaczoną strefę kontrolowaną o szerokości 50m (po 25m od osi gazociągu), w której dopuszcza się sytuowanie dróg, sieci infrastruktury technicznej, zieleni wysokiej i innych elementów urządzenia terenu w taki sposób, aby nie zagrażały trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji;

3) możliwość realizacji obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze zabudowy wyznaczonej w planie;

4) prawo urządzenia mini zoo, realizacji obiektów małej architektury, ciągów pieszych i innych elementów stanowiących integralną część terenu zieleni urządzonej;

5) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych płaskich ogrodzeń betonowych - od strony przestrzeni publicznej;

6) wszystkie elementy urządzenia terenu - włączenie do drogi krajowej, aranżacja zieleni - mogą mieć charakter tymczasowy do czasu ustalenia zakresu przebudowy drogi krajowej nr 11 polegającej na dostosowaniu jej parametrów do drogi klasy S.

§ 7. 1. Dla terenu objętego planem zapewnione jest powiązanie zewnętrzne z istniejącą drogą krajową nr 11; forma zjazdu publicznego ma charakter tymczasowy do czasu ustalenia zakresu przebudowy drogi krajowej nr 11 polegającej na dostosowaniu jej parametrów do drogi klasy S.

2. W zakresie miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczyć liczbę miejsc do parkowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągu grupowego,

2) zasilanie w energię elektryczną - z istniejącego systemu elektroenergetycznego,

3) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła, z zastosowaniem paliw : gazowych, płynnych lub stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii i urządzeń do ich spalania o wysokim stopniu sprawności,

4) odprowadzenie ścieków bytowych - do zbiorników bezodpływowych i wywożenie do oczyszczalni ścieków,

5) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowe z wykorzystaniem retencji gruntowej z dopuszczeniem rozwiązań spełniających wymagania przepisów odrębnych, w tym przepisów o środowisku; tereny zabudowy w rejonie opracowania nie są objęte systemem usuwania wód opadowych i roztopowych,

6) gromadzenie odpadów w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z przepisami gospodarki odpadami oraz o otrzymaniu czystości i porządku w gminie,

7) obsługa telekomunikacyjna - poprzez istniejący, rozbudowywany system łączności telefonicznej;

8) postępowanie z masami ziemnymi z wykopów budowlanych, spełniającymi standardy jakości gleby i ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi:

a) warstwę próchniczą należy wykorzystać do urządzenia terenów zielonych,

b) nadwyżki ziemi nieorganicznej należy wykorzystać do rekultywacji, nasypów itp. w porozumieniu z administracją gminy;

9) masy ziemne nie spełniające standardów jakości gleby i ziemi podlegają przepisom ustawy o odpadach.

2. W związku z ustaleniami ust. 1 nie rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 9. 1. Wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością usługową nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza teren do którego inwestor posiada tytuł prawny.

2. Ochronę środowiska realizuje się poprzez:

1) techniczne uzbrojenie terenu: zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków bytowych,

2) komunalny system odbioru odpadów.

§ 10. Cały obszar objęty planem znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych; dla ochrony dziedzictwa kulturowego wymagane jest zgłaszanie prac ziemnych związanych z zabudowaniem lub zagospodarowaniem terenu - do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu wyznaczonego w planie :

1) pod zabudowę usług handlu paliwami i usług turystyki; oznaczenie na rysunku - UHp/UT - w wysokości 30%,

2) pod zieleń urządzoną towarzyszącą obiektom budowlanym; oznaczenie na rysunku - ZP - w wysokości 30%.

§ 12. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne o łącznej powierzchni 2.79ha, w tym o klasach bonitacyjnych:

1) R IVa - 1.79ha;

2) R IVb - 1.00ha.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 14. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/364/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 2 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/364/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 2 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/364/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 2 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/364/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 2 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama