reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/452/2014 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz określenia organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646, z 2014r. poz. 379 oraz poz. 911 ) Rada Gminy Wągrowiec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Należności cywilnoprawne przypadające Gminie Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych dalej dłużnikami, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym mogą być umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty.

2. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnej, stanowiących pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis.

3. Udzielenie ulgi w formie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych, o których mowa w ust. 2 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 2013.352.1.) oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

4. Pomoc de minimis może stanowić wsparcie udzielane w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz w § 3 niniejszej uchwały.

5. Udzielenie pomocy de minimis, podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, następuje do wysokości 200 000 EUR brutto, a w sektorze transportu drogowego towarów do wysokości 100 000 EUR brutto, biorąc pod uwagę uzyskaną pomoc w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych.

6. 1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) innych informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, w zakresie i na formularzu, które zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu i informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.);

7. Udzielenie ulgi w formie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych, o których mowa w ust. 2 podmiotom prowadzącym działalność rolniczą następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE. L. 2013.352.9.) oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 2. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane w całości lub części, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4 następuje z urzędu, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 z urzędu lub na wniosek.

3. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi w szczególności możliwościami płatniczymi oraz uzasadnionym interesem Gminy:

1) należności mogą być umarzane w całości lub części;

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;

3) płatność całości lub części należności może być rozłożona na raty.

§ 4. 1. Do umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Wągrowiec uprawniony jest Wójt Gminy Wągrowiec.

2. Do umarzania należności pieniężnych przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy Wągrowiec uprawnieni są:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Wągrowiec, jeżeli wartość należności pieniężnych nie przekracza 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu,

2) Wójt Gminy Wągrowiec, w przypadkach, gdy wartość należności pieniężnych jest wyższa niż określona w pkt 1.

3. Przez wartość należności pieniężnej rozumie się należność główną.

4. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 5. Organ właściwy do umarzania należności pieniężnych jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 6. Umarzanie, odraczanie terminów płatności lub rozkładanie na raty należności pieniężnych następuje w formie pisemnej w drodze umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 uchwały.

§ 7. 1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedkładają Wójtowi Gminy Wągrowiec informację dotyczącą udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych.

2. Informację składa się według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.

3. Informacja winna zawierać w szczególności określenie dłużnika i terminu płatności należności pieniężnych oraz:

1) przy umarzaniu - kwotę umorzoną oraz tytuł prawny powstałej należności,

2) przy odroczeniu - kwotę odroczoną oraz terminy zapłaty odroczonej należności,

3) przy rozłożeniu na raty - kwotę podlegającą rozłożeniu na raty, liczbę rat, a także terminy płatności i wielkości poszczególnych rat.

4. Dane w informacji wykazuje się narastająco od początku roku.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLV/377/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz określenia organów do tego uprawnionych. (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r., poz. 2298)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 10. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Nogalski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ustawy o finansach publicznych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Wągrowiec oraz jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane, odraczane lub rozkładane na raty, na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy. Uchwała określa szczegółowe przypadki, w których ulgi mogą zostać zastosowane, tryb postępowania w sprawach o udzielenie ulgi oraz organy uprawnione do stosowania ulg, a także określa przypadki, w których pomoc taka stanowić będzie pomoc de minimis.

Uchwałę nr XLV/377/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz określenia organów do tego uprawnionych zgłoszono w celu zaopiniowania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w piśmie z dnia 06 czerwca 2014 r. wniósł uwagi do wyżej przywołanej uchwały.

Ze względu na konieczność szczegółowego doprecyzowania zasad udzielania pomocy de minimis oraz uwzględnienia uwag wniesionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione

Wójt


Przemysław Majchrzak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama