| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne; Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 4 października 2013r.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, w imieniu którego działają: Starosta Poznański - Jan Grabkowski Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński Zwanym dalej Powiatem

2. Gminą Tarnowo Podgórne w imieniu której działa: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka Zwanej dalej Gminą

[podstawa prawna]

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zgodnie z Uchwałą nr L/628/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwałą nr XXXI/295/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania zarządzania drogami powiatowymi 2418P i 2392P

§ 1. [przedmiot porozumienia]

1. Powiat powierza, a Gmina przejmuje do prowadzenia zadanie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2418P i 2392P w zakresie dotyczącym:

1) budowy chodnika wciągu drogi powiatowej nr 2418P - ul. Stefana Batorego w Batorowie;

2) Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2392P - ul. Wiśniowej w Jankowicach;

3) bieżącego utrzymania chodników, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje na okres do dnia 31 grudnia 2013r.

3. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje na czas nieokreślony.

§ 2. [finansowanie zadania]

1. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt i 2, finansowane będą ze środków Gminy, a zadanie,
o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 3 finansowane będzie przez Powiat Poznański z dotacji finansowej otrzymanej od Gminy w kwocie 5.000,00 zł rocznie.

2. Środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł przekazane zostaną przez Powiat na rachunek bankowy Gminy Tarnowo Podgórne prowadzony w ING Bank Śląski S.A. o/Poznań nr 62 1050 1520 1000 0005 0265 1383 do dnia 20 stycznia każdego roku. Warunkiem przekazania przez Powiat Poznański Gminie wymienionej kwoty 5.000,00 zł jest przekazanie przez Gminę Powiatowi dotacji w kwocie 5.000,00 zł terminie do dnia 10 stycznia każdego roku.

3. Gmina zobowiązuje się do przekazania do dnia 20 listopada każdego roku informacji w zakresie zabezpieczenia stosownych środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 w planie finansowym na rok/lata następne.

§ 3. [realizacja zadania]

1. Zadania, o których mowa w §l ust. 1 pkt 1 i 2, realizowane będą zgodnie z Prawem Budowlanym
i Prawem Zamówień Publicznych.

2. Gwarancja lub rękojmia udzielana przez Wykonawcę na roboty budowlane powinna wynosić minimum 3 lata.

3. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 obejmować będzie letnie oraz zimowe utrzymanie nowowybudowanych chodników wg standardów przyjętych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/507/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 4. [kontrola realizacji zadania]

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu mają prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania przez Gminę zadań objętych porozumieniem.

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu wszelkich informacji oraz zapewnić przedstawicielom przeprowadzenie kontroli prowadzenia robót i utrzymania chodników.

3. Z przeprowadzonej kontroli, w przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanych robót oraz nieprawidłowości w bieżącym utrzymaniu chodników, sporządzony zostanie protokół pokontrolny.

§ 5. [odbiór zadania]

1. Odbioru robót wykonanych zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje, przy udziale Wykonawcy, komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Gminy Tarnowo Podgórne.

2. Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządzony zostanie protokół odbioru robót.

3. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, po zakończeniu ich realizacji, zostaną przekazane przez Gminę Powiatowi - Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego stanowić będzie: a. 1 kpl dokumentacji powykonawczej; b. kosztorys powykonawczy; c. gwarancja lub rękojmia na roboty

§ 6. [rozliczenie zadania]

1. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, po zakończeniu przekazane zostaną Powiatowi jako pomoc rzeczowa.

2. Rozliczenie z realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 nastąpi na podstawie przedłożonych kopii: a. faktur kosztów poniesionych na realizację zadania; b. protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 5, ust. 2; c. protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5, ust. 3;

3. Rozliczenie z realizacji zadań, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 nastąpi na podstawie przedłożonych kopii faktur kosztów poniesionych na realizację zadania.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 31 stycznia 2014 r.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym gmina uzyskała dotację na realizację zadania utrzymania chodników.

6. W przypadku niewykorzystania dotacji lub jej części, Gmina zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej części w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym gmina uzyskała dotację.

§ 7. [postanowienia końcowe porozumienia]

1. Każdej ze stron Porozumienia przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszego porozumienia

2. W przypadku naruszenia przez Gminę postanowień niniejszego porozumienia, w szczególności nieprzekazania przez Gminę w terminie do dnia 20 listopada każdego roku informacji o zabezpieczeniu w planie finansowym Gminy środków na udzielenie Powiatowi dotacji w kwocie 5.000,00 zł oraz w przypadku nieprzekazania przez Gminę dotacji w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku, Powiatowi przysługuje prawo rozwiązania niniejszego porozumienia bez wypowiedzenia - w trybie natychmiastowym przez oświadczenie złożone na piśmie.

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym oraz kodeksu cywilnego.

5. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Powiatu.

6. Porozumienie wchodzi wżycie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

7. Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach: sześć z nich otrzymuje Powiat Poznański, dwa Gmina Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne


Tadeusz Czajka

Starosta Poznański


Jan Grabkowski


Wicestarosta Poznański


Tomasz Łubiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »