| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 432/LI/2014 Rady Gminy Czerwonak

z dnia 16 października 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, 222, art. 235 - 237, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 334/XLI/2013 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 81 955 334,99 w tym: dochody bieżące po zmianach wynoszą 80 030 575,36 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1 924 759,63

- w § 1 ust.3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 4 163 743,13

- w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 102 385 171,90 w tym:

- w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 73 804 112,16

- w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 28 581 059,74

- w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 4 163 743,13

§ 2. 1. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 20 429 836,91 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych."

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 23 278 490,91 zł w tym 708 882,48 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 19 000 000 z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 3. § 6 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy:

2) celową w wysokości 692 173,84 z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 210 000,00

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 132 173,84

c) na wydatki inwestycyjne 250 000,00

d) żłobki 100 000,00

§ 4. W załączniku nr 1 - dochody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 5. W załączniku nr 2 - wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 6. W załączniku nr 3 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część

§ 7. W załączniku nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 8. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 9. W załączniku nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 10. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi integralna część.

§ 11. W załączniku nr 8 - Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, który stanowi integralna część.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak


Marcin Wojtkowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 432/LI/2014
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 432/LI/2014
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 432/LI/2014
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 432/LI/2014
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 432/LI/2014
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 432/LI/2014
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 432/LI/2014
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 października 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 432/LI/2014
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 16 października 2014 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »