| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/602/14 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gostyń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie gminy Gostyń.

I. Tryb udzielania dotacji i zakres danych zawartych we wniosku

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego placówkę oświatową.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący składa do Urzędu Miejskiego w Gostyniu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) nazwę i adres placówki oświatowej;

3) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

4) typ i rodzaj placówki oświatowej;

5) planowaną liczbę uczniów;

6) nazwę i numer rachunku bankowego placówki oświatowej, na który będzie przekazywana dotacja.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia w niepublicznym przedszkolu, szkole i innej formie wychowania przedszkolnego, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) w niepublicznych przedszkolach, szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja udzielana jest na liczbę uczniów wykazaną w informacji miesięcznej w czerwcu.

3. Wzór informacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

4. Wzór informacji miesięcznej dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

5. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej niewymienionej w ust. 2a ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

6. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) w niepublicznych szkołach, o których mowa w ust. 5 dotacja udzielana jest na liczbę uczniów, którzy w czerwcu uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7. Wzór informacji miesięcznej dla szkół wymienionych w ust. 5 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

8. Dotacja, której wysokość jest uzależniona od ustalonych w budżecie gminy Gostyń wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia placówki, jest obliczana na podstawie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy i podlega korekcie do wydatków poniesionych w budżecie gminy Gostyń po zakończeniu półrocza oraz roku budżetowego.

9. Dotacja, której wysokość jest uzależniona od kwot części oświatowej subwencji ogólnej przekazywanej gminie Gostyń na dany rok budżetowy na jednego ucznia placówki, wypłacana jest według stawek z poprzedniego roku budżetowego do czasu uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy.

10. Dla obliczenia podstawy dotacji przyjmuje się następującą liczbę uczniów w przedszkolach i szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Gostyń:

1) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego - w oparciu o dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku szkolnego dotyczącego ww. okresu tj. roku kalendarzowego poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

2) w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego - w oparciu o dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku szkolnego dotyczącego ww. okresu tj. roku kalendarzowego, w którym dotacja została udzielona.

II. Podstawa obliczenia dotacji

§ 4. 1. Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez gminę Gostyń, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

2. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Gostyń, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

3. Niepubliczna szkoła podstawowa oraz gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

4. Niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, niewymieniona w ust. 2a ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) otrzymuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych danego typu i rodzaju, prowadzonych przez gminę Gostyń, w przeliczeniu na jednego ucznia.

5. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznej szkole podstawowej przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Gostyń.

III. Tryb rozliczania udzielonej dotacji

§ 5. 1. Organ prowadzący składa rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, za który została otrzymana dotacja.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o kwocie wykorzystanej w danym kwartale dotacji, z wyodrębnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz wykaz dokumentów, na podstawie których rozliczenie zostało sporządzone.

3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

4. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

5. Placówka zobowiązana jest w szczególności do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy Gostyń;

2) zamieszczania na dowodzie księgowym:

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu gminy Gostyń w danym roku ze wskazaniem kwoty dotacji,

b) opisu przeznaczenia wydatku.

IV. Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gostyniu mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli sposobu wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy Gostyń, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 5.

2. Podstawą do wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowej placówki jest dowód osobisty oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie placówki kontrolujący powiadamia kontrolowanego na piśmie.

4. Wyniki kontroli przeprowadzonej na podstawie wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej lub dokumentacji finansowej placówki, kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do dyrektora kontrolowanej placówki.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/544/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gostyń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Woźniakowski


Załącznik do Uchwały Nr XLI/602/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 października 2014 r.

Gostyń, dnia ………………….

…………………………………

Pieczęć placówki oświatowej

Informacja o liczbie uczniów
w miesiącu …………………… 20….. roku

Liczba uczniów w miesiącu …………………….. 20…… roku uczęszczających do …………………………………………………….. wynosi: …………

a) w tym niepełnosprawnych uczniów: …….

b) w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: …….

c) w tym uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami gminy Gostyń: …….

Wykaz uczniów będących mieszkańcami innych gmin:

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Adres zamieszkania

1.

2.

….……………………………………

(podpis osoby prowadzącej placówkę)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/602/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 października 2014 r.

Gostyń, dnia ………………….

…………………………………

Pieczęć placówki oświatowej

Informacja o liczbie uczniów
w miesiącu …………………… 20….. roku

Liczba uczniów w miesiącu …………………….. 20…… roku uczęszczających do …………………………………………………….. wynosi: …………

a) w tym w klasie I / semestrze I: …….

b) w tym w klasie II / semestrze II: …….

c) w tym w klasie III / semestrze III: …….

d) w tym w klasie IV / semestrze IV: …….

e) w tym w klasie V / semestrze V: …….

f) w tym w klasie VI / semestrze VI: …….

g) w tym w oddziale dwujęzycznym: ……

h) w tym w oddziale integracyjnym: …….

i) w tym w oddziale sportowym: …….

j) w tym niepełnosprawnych uczniów: …….

k) w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: …….

….……………………………………

(podpis osoby prowadzącej placówkę)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/602/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 października 2014 r.

Gostyń, dnia ………………….

…………………………………

Pieczęć placówki oświatowej

Informacja o frekwencji uczniów
w miesiącu …………………… 20….. roku

Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu …………………….. 20…… roku uczęszczających do …………………………………………………….. wynosi: …………

a) w tym w semestrze I: …….

b) w tym w semestrze II: …….

c) w tym w semestrze III: …….

d) w tym w semestrze IV: …….

e) w tym w semestrze V: …….

f) w tym w semestrze VI: …….

….……………………………………

(podpis osoby prowadzącej placówkę)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/602/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/602/14

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 24 października 2014 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gostyń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju placówki.

Dotychczasowa uchwała nie regulowała trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół. Utworzenie na terenie gminy Gostyń szkoły niepublicznej wprowadziło potrzebę dostosowania zapisów uchwały do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Dlatego podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »