| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/221/2014 Rady Gminy Perzów

z dnia 24 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Perzów uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,77zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -4,58zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,19zł od 1 m2powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych -0,63zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -20,38zł od 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,58zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,70zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -5,52zł od 1 m2powierzchni użytkowej

3) Od budowli -2 %ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 oraz ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/221/2014

Rady Gminy Perzów z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od nieruchomości na 2015 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust.1 w/w ustawy, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen, o którym mowa powyżej, został ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 575).

Zgodnie z powyższym komunikatem wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %). Na podstawie w/w komunikatu Minister Finansów ogłosił w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Po przeanalizowaniu na posiedzeniu Komisji Rady Gminy stawek podatkowych podatku od nieruchomości z poszczególnych źródeł określonych w wyżej cytowanej ustawie, proponuje się na rok 2015 na terenie gminy Perzów stawki niższe bądź równe stawkom maksymalnym określonym w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Rada Gminy ustalając stawki podatku od nieruchomości, z którego wpływy są znaczącym dochodem własnym gminy, kierowała się zarówno chęcią pozyskania dochodów celem zapewnienia realizacji obowiązkowych zadań gminy, jak i sytuacją materialną podatników.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) . Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »