| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/370/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

z dnia 13 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krzyż Wlkp. na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/289/2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyż Wlkp. na 2014 rok zmienionym:- Zarządzeniem Nr 267/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 23 stycznia 2014 roku - Zarządzeniem Nr 270/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014 roku - Uchwałą Nr XXVI/317/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2014 - Zarządzeniem Nr 278/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 lutego 2014 roku - Zarządzeniem Nr 280/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 19 marca 2014 roku - Zarządzeniem Nr 285/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 marca 2014 roku - Uchwałą Nr XXVIII/338/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2014 - Zarządzeniem Nr 297/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 6 maja 2014 roku - Zarządzeniem Nr 302/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 23 maja 2014 roku - Zarządzeniem Nr 308/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 11 czerwca 2014 roku - Uchwałą Nr XXIX/353/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 - Zarządzeniem Nr 317/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku - Zarządzeniem Nr 329/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 17 lipca 2014 roku - Zarządzeniem Nr 335/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2014 roku - Uchwałą Nr XXX/359/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2014 - Zarządzeniem Nr 345/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 12 września 2014 roku - Zarządzeniem Nr 349/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 29 września 2014 rokuwprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 66 368,10 zł Po zmianach plan dochodów wynosi 24 468 422,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) dochody bieżące 22 521 296,07 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 100 490 zł

b) dochody majątkowe 1 947 126,91 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 908 571,98 zł. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody budżetu Gminy na 2014 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 66 368,10 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 25 340 081,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 21 689 207,07 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 104 540 zł

b) b) wydatki majątkowe w wysokości: 3 650 874,91 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 650 874,91 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 032 234,98 zł .Zmienia się załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w budżecie na 2014 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. 2) zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. na 2014 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje z budżetu gminy, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Czesław Jadżyn


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXXI/370/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krzyż Wlkp. na 2014 rok

- DOCHODY Dział 600Transport i łączność W rozdziale 60095 (ZUK) zwiększa się § 0830 o kwotę 5 000,00 zł - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia środków : na § 0750 o kwotę 134 000,00 zł na § 0770 o kwotę 50 000,00 zł oraz na § 0920 o kwotę 1 600,00 zł - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 750 Administracja publiczna W rozdziale 75023 zwiększa się środki na § 0970 o kwotę 6 300,00 zł - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W rozdziale 75616 (ZUK) zwiększa się § 0430 o kwotę 15 000 zł - wykonanie dochodów ponad plan. W rozdziale 75618 § 0490 zwiększa sie środki o kwotę 26 910,00 zł - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 758 Różne rozliczenia W rozdziale 75814 § 0920 zwiększa się o kwotę 2 200 zł - wykonanie dochodów ponad plan. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85202 (MGOPS) zwiększa się środki na § 0970 o kwotę 10 000,00 zł - wykonanie dochodów ponad plan odpłatność za pobyt w DPS. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90095 zwiększa się środki na § 0870 o kwotę 2 000,00 zł wykonanie dochodów ponad plan. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W rozdziale 92109 zwiększa się środki na § 6208 o kwotę 99 512,00 zł w zadaniu "Remont świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Żelichowskiej" na podstawie umowy z dnia 08.10.2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00768-6930-UM1530111/14 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętych PROW 2007-2013. Dział 926 Kultura fizyczna W rozdziale 92601 dokonuje się zmniejszenia środków na § 6207 o kwotę 214 615,93 zł oraz na § 6209 o kwotę 71 537,97 zł w zadaniu "Budowa kompleksu sportowego w Krzyżu Wlkp." na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 10.09.2014 r. do umowy o dofinansowanie nr 00221-6173-SW-1500288/13. W tym samym rozdziale dokonuje się przeniesienia środków w zadaniu " Budowa parku sportu i wypoczynku w Krzyżu Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 1" zmniejsza się § 6209 o kwotę 103 637,94 zł a zwiększa się § 6207 o kwotę 103 637,94 zł. WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W rozdziale 01030 zwiększa się środki na § 2850 o kwotę 600,00 zł z tyt. wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych. Dział 600 Transport i łączność W rozdziale 60016 zwiększa się środki na § 4270 o kwotę 19 400,00 zł. W tym samym rozdziale § 6050 zwiększa się środki na zadanie "Progi zwalniające ul. Polna, ul. Warsztatowa" o kwotę 17 000,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W rozdziale 70005 § 4390 zmniejsza się środki o kwotę 3 000,00 zł środki przenosi się do rozdziału 71014. Dział 710 Działalność usługowa W rozdziale 71014 zwiększa się środki na § 4390 o kwotę 5 500,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W rozdziale 75411 § 6170 zwiększa się środki o kwotę 20 000,00 zł na zadanie - "Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie". Dział 757 Obsługa długu publicznego W rozdziale 75702 zmniejsza się środki na § 8110 o kwotę 50 391,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80101 zmniejsza się środki na § 6050 o kwotę 3 000,00 zł w zadaniu "eSzkoła Wielkopolska-Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan" w tym samym rozdziale zwiększa się środki na § 6060 o kwotę 3 550,00 zł w zadaniu "Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej". W rozdziale 80104 dokonuje przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zwiększa się § 2310 o kwotę 2 400,00 zł a zmniejsza się środki na § 2540 o kwotę 2 400,00 zł. W rozdziale 80113 (ZUK) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków zwiększa się § 4210 o kwotę 6 000,00 zł a zmniejsza się § 4270 o kwotę 6 000,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85202 § 4330 zwiększa się środki o kwotę 80 000,00 zł na utrzymanie osób z terenu Gminy Krzyż Wlkp. w DPS. W rozdziale 85205 zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 800,00 zł. W rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia środków na § 4300 o kwotę 4 000,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W rozdziale 85415(MGOPS) zmniejsza się środki na § 3240 o kwotę 6 000,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90003 zmniejsza się środki na § 4430 o kwotę 7 000,00 zł. W rozdziale 90004 zwiększa się środki: na § 4110 o kwotę 950,00 zł na § 4120 o kwotę 150,00 zł na § 4170 o kwotę 4 000,00 zł oraz § 4210 o kwotę 1 900,00 zł. W tym samym rozdziale 90004 zmniejsza się środki na § 6060 o kwotę 2 280,00 zł w zadaniu " Zakup kosiarki tylno-bocznej" a zwiększa się środki na § 6060 o kwotę 8 000,00 zł w zadaniu "Zakup rębaka do gałęzi" W rozdziale 90013 § 4300 zwiększa się środki o kwotę 20 000,00 zł - utrzymanie zwierząt w schronisku. W rozdziale 90015 zwiększa się środki na § 4260 o kwotę 30 000,00 zł oraz na § 4270 o kwotę 35 000,00 zł. W tym samym rozdziale 90015 dokonuje się zmiany nazwy zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowa" nowa nazwa zadania brzmi "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacjowa, ul. Wrzosowa". W zadaniu tym zwiększa się środki na § 6050 o kwotę 13 000,00 zł. W rozdziale 90017 (ZUK) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków: zwiększa § 4010 o kwotę 20 000,00 zł § 4110 o kwotę 5 900,00 zł § 4170 o kwotę 6 600,00 zł § 4300 o kwotę 3 700,00 zł a się zmniejsza się § 4120 o 1 000,00 zł oraz § 4480 o kwotę 15 700,00 zł. W rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia środków na § 4300 o kwotę 4 000,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W rozdziale 92109 zwiększa się środki na § 6058 o kwotę 99 512,00 zł w zadaniu "Remont świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Żelichowskiej" na podstawie umowy z dnia 08.10.2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00768-6930-UM1530111/14 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętych PROW 2007-2013. W tym samym zadaniu "Remont świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Żelichowskiej" dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami: zmniejsza się § 6050 o kwotę 80 000,00 zł a zwiększa się środki na § 6059 o kwotę 80 000,00 zł. W rozdziale 92109 § 6050 zwiększa się środki o kwotę 25 000,00 zł w zadaniu " Remont i wyposażenie MGOK" w Krzyżu Wlkp. II etap" W rozdziale 92109 § 2480 zwiększa się dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. o kwotę 13 050,00 zł. W rozdziale 92116 § 2480 zmniejsza się dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. o kwotę 13 050,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna W rozdziale 92601 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków: zmniejsza się środki na § 4110 o kwotę 938,00 zł na § 4120 o kwotę 131,00 zł na § 4170 o kwotę 1 740,00 zł na § 4210 o kwotę 360,00 zł a zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 2 000,00 zł. W rozdziale 92601 zwiększa się środki na § 6059 o kwotę 13 000,00 zł w zadaniu "Budowa parku sportu i wypoczynku w Krzyżu Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 1". W tym samym rozdziale 92601 zmniejsza się środki w zadaniu "Budowa kompleksu sportowego w Krzyżu Wlkp." na § 6057 o kwotę 214 615,93 zł oraz na § 6059 o kwotę 71 537,97 zł na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 10.09.2014 r. do umowy o dofinansowanie nr 00221-6173-SW-1500288/13. W rozdziale 92605 (ZUK) § 4170 zwiększa się środki o kwotę 500,00 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/370/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 13 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Gminy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/370/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 13 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki Gminy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/370/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 13 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/370/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 13 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/370/2014
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 13 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »