| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/304 /14 Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1, 214, 222, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 96.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 50.592.742 zł, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 49.476.985 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.115.757 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 6.208.668 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.042.388 zł, w tym:

a) dotacje z gmin w kwocie 877.898 zł,

b) dotacje z powiatów w kwocie 1.164.490 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.543.138 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 217.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 50.472.422 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.642.422 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.350.032 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.833.878zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.993.435 zł,

2) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 1.830.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 6.208.668 zł,

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.042.388 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 120.320 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 230.718 zł, w tym:

1) ogólna - 95.853 zł,

2) celowe - 134.865 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 76.400 zł,

b) na realizację zadań Oświaty i Wychowania - 40.993 zł,

c) na realizację zadań Pomocy Społecznej - 17.472 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków wydzielonych samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Dubicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/304 /14
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/304 /14
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/304 /14
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/304 /14
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/304 /14
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/304 /14
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały nr XLIII/ 304 /14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 października 2014 roku.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 421.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki Szpitalowi Powiatowemu w Rawiczu oraz na inwestycje:

1. I LO w Rawiczu - zakup kserokopiarki,

2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu - zakup sprzętu m.in. klimatyzatora, projektora, urządzeń wielofunkcyjnych,

3. DPS Pakówka- zakup samochodu osobowego,

4. PZD w Rawiczu- zwiększenie zadania przebudowy kanalizacji deszczowej w m.Wydawy oraz wprowadzono nowe zadanie na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Dębno Polskie.

Zwiększono dochody m.in. dofinansowanie z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów, dochody należne jst z tytułu realizacji dochodów zleconych. Skorygowano dotację otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie domów pomocy społecznej zgodnie z decyzją umniejszającą plan pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i zwiększającą dofinansowanie wydatków bieżących zgodnie z art.155 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Zwiększono dotację na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB w Rawiczu w kwocie 5.500 zł oraz na finansowanie działalności powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w kwocie 9.298 zł.

Skorygowano plan dochodów wydzielonych przy ZSPT w Bojanowie.

Z oszczędności w wydatkach przeniesiono środki w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek.

Skarbnik Powiatu


Barbara Noga

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »