| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/697/14 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Oborniki:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni

1. teren miejski

0,67 zł

2. teren wiejski

0,61 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

4,14 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,25 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej:

1. teren miejski

0,56 zł

2. teren wiejski

0,50 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

1. teren miejski

16,98 zł

2. teren wiejski

16,27 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej

8,85 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej

3,83 zł

e) pozostałych - od 1m2 powierzchni użytkowej

1. budynki garażowe

5,53 zł

2. budynki gospodarcze

2,83 zł

3. budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,23 zł

4. pozostałe

7,08 zł

3. Od budowli

2% ich wartości

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze pozostałe po gospodarstwach rolnych zdanych na rzecz Skarbu Państwa.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty wykorzystywane na działalności kulturalną i sportową oraz działalność z zakresu opieki społecznej w części niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty (miejsca martyrologii), na których znajdują się groby osób pomordowanych w czasie II Wojny Światowej.

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty służące działalności związanej z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/512/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Oborniki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Drewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/697/14
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/697/14
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Obwieszczeniem z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków na rok 2015 r. Mając powyższe na uwadze postanowiono pozostawić stawki na niezmienionym poziomie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »