| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/ 304 /2014 Rady Gminy Sośnie

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6 l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala, co następuje :

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sośnie w terminach wskazanych w § 2 ust.1 niniejszej uchwały, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w wysokości określonej na podstawie odrębnej uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

2) w wysokości określonej przez Wójta w decyzji wydanej na podstawie art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za miesiące styczeń i luty do10 marca danego roku,

2) za miesiące marzec i kwiecień do10 maja danego roku,

3) za miesiące maj i czerwiec do 10 lipca danego roku,

4) za miesiące lipiec i sierpień do 10 września danego roku,

5) za miesiące wrzesień i październik do 10 listopada danego roku,

6) za miesiące listopad i grudzień do 20 grudnia danego roku.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowa zmieniona wysokość opłaty obowiązywać będzie od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu w którym dokonano zmiany.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o właścicielach nieruchomości rozumie się przez to właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) oraz przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 2004 r. Nr 141 poz. 1492).

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sośnie, Banku Spółdzielczego, nr konta 77 8409 0001 0100 0635 2000 0002 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Sośnie przy ul. Wielkopolskiej 47,

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXII/198/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Sośnie


Ryszard Nowak


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 897 ze zm.) , od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wypełniając dyspozycje art. 6l ustawy - Rada Gminy Sośnie jest zobowiązana przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane co dwa miesiące płatne z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po tych dwóch miesiącach, w których została wykonana usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych tj. do 10 marca, maja, lipca, września, listopada, z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku tj. grudnia, ustala się termin dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące listopad i grudzień w terminie do 20 grudnia danego roku, w którym została wykonana usługa.

Terminy wpłat nie pokrywają się z terminami uiszczania rat podatku od nieruchomości (płacony co kwartał), w związku z czym nie nadwyrężą budżetu mieszkańców. Tryb ten został przyjęty w celu zapewnienia płynności finansowej budżetu gminy Sośnie.

Dwumiesięczna częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uzasadniona koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie usługi z firmą odbierającą odpady.

Opłaty wnoszone co 2 miesiące stanowią optymalną częstotliwość uwzględniając interesy wszystkich stron - mieszkańców, firmy odbierającej odpady oraz Gminy.

Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie którego opłata będzie naliczana, został podany w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sośnie. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie.

Zbyt częste obciążenia finansowe są dotkliwe dla mieszkańców, dlatego przyjęto dwumiesięczny termin wnoszenia opłat. Właściciel nieruchomości nie musi wkładać w to nadmiernego wysiłku, a ponadto dla osób pragnących uniknąć formalności związanych z przelewami i wpłatami na konto bankowe wprowadzono ułatwienie polegające na możliwości uiszczenia opłaty bezpośrednio gotówką w kasie Urzędu Gminy. Dwojaki sposób wpłacania pieniędzy zapobiegnie tworzeniu się nadmiernych kolejek w kasie. Tryb ten został przyjęty w celu ułatwienia procedury wpłat dla właścicieli nieruchomości a przy tym zapewniając płynność finansową budżetu gminy Sośnie.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »