| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 1/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr III/11/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-SIÓDEMKA" z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 3780), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą nr V/29/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-SIÓDEMKA" z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2013 Zgromadzenia Związku "EKO SIÓDEMKA" w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 4492);

2) Uchwałą nr XIV/66/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-SIÓDEMKA" z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4528);

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2, §3, §4 i §5 uchwały nr XIV/66/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4528), które stanowią:

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr IV/21/2013 Zgromadzenia Związku 'EKO SIÓDEMKA" z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2013 Zgromadzenia Związku "EKO SIÓDEMKA" w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku EKO SIÓDEMKA.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego."

2) § 2, §3 i §4 uchwały nr XIV/66/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4528), które stanowią:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku EKO SIÓDEMKA.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.".

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego Eko Siódemka


Bernard Jasiński


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
z dnia 28 października 2014 r.

Uchwa ł a nr III/11/2013 Zgromadzenia Zwi ą zku Mi ę dzygminnego "EKO-SIÓDEMKA" z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Eko Siódemka"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), § 6 ust. 1 pkt 17 w związku z § 8 ust. 6 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r. poz. 3013), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały w częściach powierzonych Związkowi zadań:

1) § 2 pkt 1-11, § 3, § 4, § 5, § 6, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 16 Uchwały Rady Gminy Cieszków nr XXVII/157/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszków;

2) § 2 pkt 1-11, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16 i § 17 Uchwała Rady Miejskiej w Kobylinie nr XXVI/136/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylin;

3) § 2 pkt 1-11, § 3, § 4, § 5, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16 i § 17 Uchwały Rady Miejskiej w Krotoszynie nr XXVII/246/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn;

4) § 2 pkt 1-11, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16 i § 17 Uchwały Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXI/129/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulmierzyce;

5) § 2 pkt 1-11, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16 i § 17 Uchwały Rady Miejskiej w Zdunach nr XXIII/159/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku EKO SIÓDEMKA.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały nr III/11/2013 z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w zakresie przejętym przez Związek w Statucie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r. poz. 4984). Pozostałe wymagania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin-uczestników Związku ustalają przepisy odrębne.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier, tektura (makulatura),

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) szkło,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) zużyte opony.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 mogą być zbierane i odbierane łącznie.

§ 3. 1. Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkła należy zbierać w workach, w które wyposażona będzie nieruchomość. Odpady te będą odbierane przez podmiot wybrany w drodze przetargu lub mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady zielone należy zbierać w workach, w które wyposażona będzie nieruchomość. Odpady zielone od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane przez podmiot wybrany w drodze przetargu lub mogą być przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 4. Odpady zielone z terenu nieruchomości niezamieszkałych mogą być przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 4.

3. Odpady w postaci przeterminowanych leków, powstające w gospodarstwach domowych, należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach. Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych powstające w gospodarstwach domowych mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstające w gospodarstwach domowych, mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo nie rzadziej niż raz w roku odpady te będę zbierane w formie tzw. "wystawki".

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych będą zbierane nie rzadziej niż raz w roku w formie tzw. "wystawki". Odpady te winny być zgromadzone przed wejściem na teren nieruchomości lub przy krawędzi pasa drogowego, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te mogą być również przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych z prac prowadzonych we własnym zakresie należy zbierać na terenie nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. Ponadto odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w takim przypadku dopuszczalne jest zbieranie luzem tych odpadów.

9. Zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Właściciele nieruchomości, za wyjątkiem właścicieli nieruchomości wielorodzinnych w zabudowie blokowej i kamienicznej, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników

i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującej normie PN-EN 840, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV i o pojemności wynoszącej minimum:

1) w nieruchomościach zabudowie mieszkaniowej:

a) na których zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem lokali: 30 l na 1 mieszkańca/
[1 tydzień]:

- liczbie mieszkańców od 1 do 4 - 1 pojemnik 120l,

- liczbie mieszkańców od 5 do 8 - 1 pojemnik 240l lub 2 pojemniki 120l,

- liczbie mieszkańców powyżej 8 - kombinacja pojemników 120l, 240l i/lub 770l;

b) na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali: 30 l na 1 mieszkańca/
[1 tydzień];

2) 1 l na 1 ucznia/ dziecko/ studenta / pracownika/ [1 tydzień] w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach;

3) 7 l na 1 łóżko/ [1 tydzień] w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej;

4) 3 l na 1 pracownika/ [1 tydzień] w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych
z wykonywaniem wolnych zawodów;

5) 3 l na 1 pracownika/ [1 tydzień] w miejskich instytucjach kultury oraz instytucjach państwowych i samorządowych;

6) 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne/ [1 tydzień] w lokalach gastronomicznych;

7) 5 l na 10 m2 / [1 tydzień] w centrach i galeriach handlowych oraz wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, a także dodatkowo, przy każdym wyjściu z takich obiektów ustawiony co najmniej 1 kosz uliczny;

8) 3 l na 1 pracownika/ [1 tydzień] w stacjonarnych punktach handlowych innych niż wskazane w pkt 7, zlokalizowanych zarówno w budynkach, a także poza budynkami (typu kioski, uliczne, punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;);

9) 5 l na 1 działkę/ [1 miesiąc] w ogrodach działkowych w okresie od 1 kwietnia do
31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów;

10) 50 l na 1 miejsce targowe/ [1 tydzień] w urządzonych targowiskach, halach targowych, z zastrzeżeniem, że każdy z tych punktów winien być wyposażony w 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego terenu;

11) dla cmentarzy - 3 l na 10 m2 / [ 1 tydzień].

2. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych służą:

1) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 770 l, 1 100 l, 7 000 l, 10 000 l;

2) worki 120 l [w przypadku opisanym w § 6 ust.2],

3) kosze uliczne o pojemności od 35 do 50l.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów służą:

1) worki wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE, umożliwiające identyfikację zawartych w nich odpadów, o pojemności: od 60 l do 120 l,

2) worki z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej (typu big bag) do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych o pojemności 1,0 m3,

3) kontenery do zbierania odpadów pobudowlanych i porozbiórkowych o pojemności
od 3,0 m3 do 10 m3,

4) pojemniki o pojemności 1,1 m3 - 2,5 m3.

4. Stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne worków i pojemników:

1) kolor żółty - metal, opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne,

2) kolor niebieski - papier i tektura (makulatura),

3) kolor zielony - szkło,

4) kolor brązowy - odpady zielone,

5) kolor czarny - worek na odpady zmieszane [w przypadku opisanym w § 6 ust.2],

- z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu.

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić
w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników oraz pracowników podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela. W uzasadnionych przypadkach w razie braku możliwości ustawienia pojemnika, dopuszcza się zastosowanie worków do odpadów zmieszanych po kontroli pracownika Związku Międzygminnego "Eko Siódemka".

3. W przypadku, gdy brak jest wydzielonego miejsca do pojemników od strony ulicy, przy której znajduje się nieruchomość, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych do godziny 7.00 wystawić pojemniki do krawędzi pasa drogowego ulicy, przy której został nadany numer dla danej nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika, w porozumieniu zawartym na zasadzie umowy cywilno-prawnej z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych.

§ 7. 1. Zarządcy dróg wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ustawią kosze uliczne przy ciągach pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również właściciele nieruchomości, na terenie których znajdują się centra i galerie handlowe oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

3. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w kosze uliczne.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

§ 9. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) odpady zielone z terenów nieruchomości zamieszkałych - od maja do końca listopada - co dwa tygodnie,

2) odpady selektywnie zbierane: metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura oraz wielomateriałowe z terenów nieruchomości zamieszkałych - co dwa tygodnie,

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych:

a) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, na których zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem lokali, będzie prowadzone:

- na terenach miast - co tydzień,

- na terenach wiejskich - co dwa tygodnie.

b) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali, będzie prowadzone co tydzień.

4) obieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne będzie prowadzone:

a) odniesieniu do szkół wszelkiego typu - co tydzień,

b) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli - co tydzień,

c) w odniesieniu do lokali handlowych - co tydzień,

d) w odniesieniu do lokali gastronomicznych - co tydzień,

e) w odniesieniu do tymczasowych punktów usługowo-handlowych - co tydzień,

f) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych (dotyczy również pomieszczeń biurowych i socjalnych) - zatrudniających do 10 pracowników - raz na miesiąc, powyżej 10 pracowników - co tydzień, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na terenie nieruchomości zamieszkałej,

g) w odniesieniu do miejskich instytucji kultury oraz instytucji państwowych i samorządowych - co tydzień,

h) w odniesieniu do szpitali, internatów - co tydzień,

i) w odniesieniu do ogrodów działkowych - raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października,

j) w odniesieniu do targowisk - co miesiąc,

k) w odniesieniu do cmentarzy - co miesiąc.

5) obieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne będzie prowadzone:

a) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu - co dwa tygodnie

b) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli - co dwa tygodnie,

c) w odniesieniu do lokali handlowych - co dwa tygodnie,

d) w odniesieniu do lokali gastronomicznych - co dwa tygodnie,

e) w odniesieniu do tymczasowych punktów usługowo-handlowych - co dwa tygodnie,

f) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych (dotyczy również pomieszczeń biurowych i socjalnych) - co dwa tygodnie, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na terenie nieruchomości zamieszkałej,

g) w odniesieniu do miejskich instytucji kultury oraz instytucji państwowych i samorządowych - co dwa tygodnie,

h) w odniesieniu do szpitali, internatów -co dwa tygodnie,

i) w odniesieniu do ogrodów działkowych - co dwa tygodnie w okresie od
1 kwietnia do 31 października,

j) w odniesieniu do targowisk - co dwa tygodnie,

k) w odniesieniu do cmentarzy - co dwa tygodnie.

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz w roku zbiórka objazdowa;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku zbiórka objazdowa;

8) odpady z koszy ulicznych - co najmniej raz w tygodniu;

9) odpady z terenów ogródków letnich - co tydzień;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 11. 1. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:

1) zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność
za zachowanie tych zwierząt,

2) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: roznoszenia pasożytów, insektów, itp.,

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic
i chodników, pozostawionych przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

4) prowadzenia psa na uwięzi, a psa agresywnego oraz psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

5) utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi i pod dozorem, z wyjątkiem terenów należycie ogrodzonych, uniemożliwiających jego opuszczenie przez zwierzę,

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »