| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/986/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 24 września 2014r.

stwierdzająca częściową nieważność w uchwale Nr XLIII/355/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rydzyna dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

w uchwale Nr XLIII/355/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rydzyna dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części obejmującej postanowienia: § 3 ust. 14 wyrażenie w brzmieniu "Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących."

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 27 sierpnia 2014 roku, Rada Miejska w Rydzynie, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rydzyna dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały z powodu sprzeczności jej postanowień z przepisami prawa.

Rozpoznając sprawę na posiedzeniu, Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

Stosownie do przepisów art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa: w ust. 1a i 2a - 3b art. 90, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny się znaleźć we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Ustalając w § 3 ust. 6 uchwały podstawę obliczania dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, postanowiono, że z budżetu Gminy będą przekazane dotacje na każde dziecko w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rydzyna w przeliczeniu na jednego ucznia. W przepisie art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty, zmienionym art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) ustawodawca określił zasadę, że podstawę obliczania dotacji stanowią wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

Formułując przepis § 3 ust. 6 uchwały Rada zmodyfikowała przepis ustawowy poprzez wskazanie, że przy obliczaniu podstawy dotacji należy uwzględnić ustalone (planowane) w budżecie wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, podczas gdy ustawodawca w przepisie art. 90 ust. 2d odsyła do wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym. Zatem zgodnie z wolą ustawodawcy, podstawę do obliczenia dotacji dla innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego stanowią wydatki bieżące ponoszone w jednym przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, a nie wydatki bieżące ustalone w budżecie na rzecz przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę. Przepis art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, nie uprawnia organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określenia innej podstawy obliczania dotacji niż określona przez ustawodawcę.

W § 3 ust. 14 Rada zapisała: "Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących."

W załączniku nr 3 do uchwały "Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Rydzyna otrzymanej w roku …" w tabeli "Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w miesiącu rozliczeniowym" wymieniono rodzaje wydatków które mogą być sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Kolegium podnosi, iż ustawą z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2013 r. poz. 827), ustawodawca nadał nowe brzmienie art. 90 ust. 3d, w którym określił przeznaczenie dotacji nie tylko na wydatki bieżące lecz także m.in. na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. W związku z tym, zapis tego paragrafu i postanowienia załącznika nr 3, należało określić stosownie do zmiany obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. Wskazując na te regulacje ustawowe, Kolegium podnosi, by uzupełnić załącznik nr 3 o możliwość sfinansowania z dotacji wydatków na "zakupy środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych".

Kolegium Izby wskazuje, że art. 94 Konstytucji jednoznacznie określa, iż stanowienie prawa miejscowego następuje nie tylko na podstawie, lecz także w granicach upoważnień ustawowych; sformułowanie powyższe wyklucza zatem dopuszczalność wyjścia aktem prawa miejscowego poza granice upoważnienia ustawowego.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »