| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-53(6)/2014/230/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 13 listopada 2014r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Rawiczu

Na podstawie podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1
i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.1059, Dz. U. z 2013 r.
poz. 984, poz. 1238, Dz. U. z 2014 r., poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942 i poz. 1101) w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, Dz. U. z 2014 r., poz. 183),

po rozpatrzeniu wniosku
z 15 października 2014 r. uzupełnionego pismem z 3 listopada 2014 r.
Gminy Rawicz prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p. n. Zakład Usług Komunalnych
z siedzibą w Rawiczu
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 699-000-63-57
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji, na okres do 30 listopada 2015 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję: w zakresie: wytwarzania ciepła decyzja nr WCC/354/230/U/OT-5/98/RO z 29 października 1998 r. ze zmianami oraz przesyłania i dystrybucji ciepła decyzja nr PCC/361/230/U/OT-5/98/RO z 29 października 1998 r. ze zmianami, 16 października 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez  Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami,
o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy między innymi ustalenie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194,
poz. 1291) zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych uzasadnionych przychodów ze sprzedaży ciepła, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Uzasadnione koszty zostały zaplanowane dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ustalone zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania oraz nie wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania (do 30 listopada 2014 r.) cen i stawek opłat zawartych w taryfie Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej decyzją z 5 listopada 2013 r. nr OPO-4210-52(6)/2013/230/XII/ED (Przedsiębiorstwo występując o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła nie wystąpiło o zmianę decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła w zakresie dotyczącym okresu obowiązywania cen i stawek opłat).

z up. Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
Radca Prezesa URE w Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Lidia Styperek

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty

skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3

ustawy o opłacie skarbowej

Ewa Demuth główny specjalista

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Rawicz,

2. Burmistrz Gminy Rawicz na ręce pełnomocnika: Pan Antoni Radojewski – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu, ul. Winiary 4 b, 63 – 900 Rawicz,

3. Wojewoda Wielkopolski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-53(6)/2014/230/XIII/ED
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »