| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/972/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 października 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koło

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)[1]) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXII/441/09 z dnia 2 marca 2009 roku
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koło (Dz. U. Woj. Wiel. Nr 63, poz. 877) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1

Wyznacza się aglomerację Koło o równoważnej liczbie mieszkańców 32 545.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2

1. Aglomeracja Koło obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków, zlokalizowaną w miejscowości Koło, przy
ul. Energetycznej 11.

2. Obszar aglomeracji Koło wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie poniżej wymienionych miejscowości:

1) Koło w gminie miejskiej Koło,

2) Borki w gminie wiejskiej Koło,

3) Gozdów, Mariampol, Kościelec w gminie Kościelec,

4) Młynek, Budki Nowe, Budki Stare w gminie Osiek Mały.

3. Obszar i granice aglomeracji Koło zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Lech Dymarski


Załącznik do Uchwały Nr LI/972/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Obszar i granice aglomeracji Koło


Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/972/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 października 2014 r.

do uchwały Nr LI/972/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 października 2014 roku

Aglomeracja Koło została wyznaczona Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XXXII/441/09 z dnia 2 marca 2009 r. (Dz. U. Woj. Wiel. Nr 63, poz. 877).

Burmistrz Miasta Koła pismem z dnia 14 marca 2014 r. złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Koło.

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Koło w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 53,87 km. Sieci te obsługują 22 200 osób, w tym 92 turystów w sezonie turystyczno - wypoczynkowym. Natomiast długość sieci planowanych do wykonania wynosi 4,81 km. Wskaźnik długości sieci dla planowanych sieci (4,81 km) i planowanej liczby mieszkańców (1085) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 225,57 mk/km i jest zgodny ze wskaźnikiem długości sieci określonym w 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922). W gminie Kościelec, na terenie której położony jest obszar chronionego krajobrazu (Obszar Złotogórski) oraz teren Natura 2000 (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Warty) oraz w gminie Osiek Mały, na terenie której położony jest obszar chronionego krajobrazu (Obszar Goplańsko-Kujawski) wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci w miejscowościach Kościelec, Budki Nowe, Budki Stare, Młynek (16,7 km) i liczby mieszkańców (1600) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 95,81 mk/km i jest zgodny ze wskaźnikiem długości sieci określonym w 3 ust. 6 przytoczonego wyżej rozporządzenia. Łączna długość sieci kanalizacyjnych planowanych do budowy na terenie aglomeracji Koło wynosi 21,51 km.

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Koło obejmują zmianę polegającą na wyłączeniu z terenu aglomeracji następujących miejscowości: z gminy wiejskiej Koło (Czołowo, Aleksandrówka, Chojny, Gałganicha, Czołowo - Kolonia, Ruchenna, Dzierawy, Lubiny, Mikołajówek, Ochle, Podlesie, Zawadka) z gminy Kościelec (Białków Górny, Białków Kościelny, Daniszew, Dąbrowice, Dobrów, Gąsiorów, Leszcze, Police Średnie, Ruszków Pierwszy, Ruszków Drugi, Trzęśniew Mały, Trzęśniew, Tury, Waki, Straszków). Powyższe miejscowości zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji mieszkańców, który w tych miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla miejscowości wyłączonych z aglomeracji zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.

Aglomeracja posiada mechaniczno - biologiczno - chemiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Koło przy ul. Energetycznej 11 o przepustowości Qśr/d = 10 000 m3 /d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta w km 433 + 434.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM. Równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji Koło wynosi 32 545 RLM i obejmuje: 22 200 RLM pochodzących od mieszkańców oraz turystów w sezonie turystycznym korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 2 685 RLM pochodzących od mieszkańców którzy będą korzystali z planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej, 7 221 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz 439 RLM pochodzących od przemysłu planowanego do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Koło. Zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) gminy tworzące aglomeracje mają obowiązek zrealizować system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych zakończony oczyszczalnią ścieków w terminie określonym w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Uchwała nie narusza obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z właściwymi organami administracji oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513; z 2013 r. poz. 21 i poz. 165 oraz z 2014 r. poz. 659 i poz. 850.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »