reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/416/14 Rady Miejskiej Zbąszynia

z dnia 20 października 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 325, 329 i 332 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 327 w Zbąszyniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) i art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/275/06 z dnia 7 kwietnia 2006r., z późn. zm., w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 325, 329 i 332 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 327 w Zbąszyniu, zwaną dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, uchwalonego uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. ze zm.

2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa część graficzna.

§ 2. Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:

1. załącznik nr 1 - część graficzna, opracowana na mapie w skali 1:500, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;

2. załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Zbąszynia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;

3. załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Zbąszynia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość sytuowania budynku lub wiaty od linii rozgraniczającej tereny;

2) "nieuciążliwej działalności gospodarczej w usługach" - należy przez to rozumieć taką działalność usługową lub handlową, w której eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny;

3) "sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej" - należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne;

4) "powierzchni zabudowy" - należy przez to rozumieć, wyrażoną w procentach powierzchni działki budowlanej, powierzchnię rzutów poziomych wszystkich budynków na działce budowlanej, mierzoną po obrysach zewnętrznych ścian pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków, lub drugiej kondygnacji, gdy jej obrys występuje poza obrys pierwszej kondygnacji oraz powierzchnię wiat, liczoną jako powierzchnię rzutu poziomego jej zadaszenia;

5) "powierzchni całkowitej zabudowy" - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, wszystkich budynków na działce budowlanej, mierzonych po obrysach ścian zewnętrznych;

6) "wskaźniku intensywności zabudowy" - należy przez to rozumieć liczbę wyrażającą stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki;

7) "lokalizowaniu budynków" - należy przez to rozumieć lokalizowanie budynków o danym przeznaczeniu wraz z wszystkimi obiektami i urządzeniami wchodzącymi w skład danego przedsięwzięcia, a także z niezbędnymi, powiązanymi z przedsięwzięciem robotami budowlanymi: wykonaniem nawierzchni, budową zjazdu, miejsc postojowych; należy przez to rozumieć również budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i adaptację istniejących na działce budowlanej obiektów o przeznaczeniu zgodnym z przeznaczeniem terenu, do parametrów określonych miejscowym planem, a także ich rozbiórkę, chyba że dalsze ustalenia miejscowego planu stanowią inaczej;

8) "liczbie kondygnacji nadziemnych" - należy przez to rozumieć, że miejscowy plan odnosi się wyłącznie do liczby kondygnacji nadziemnych, jako elementu wpływającego na ład przestrzenny, brak odniesienia w tekście uchwały do możliwości budowy kondygnacji podziemnych nie jest równoznaczny z zakazem ich budowy, natomiast, o ile dalsza treść miejscowego planu nie stanowi inaczej - jest tożsamy z dopuszczeniem budowy jednej kondygnacji podziemnej;

9) "budynkach gospodarczo-garażowych" - należy przez to rozumieć budynki gospodarcze oraz budynki gospodarcze z wydzieloną częścią na cele garażowania samochodów;

10) "reklamach" - należy przez to rozumieć reklamy w rozumieniu przepisów odrębnych;

11) "szyldach" - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, w formie płaskich elementów takich jak grafika na elewacji, tablice i panele świetlne, przylegające do elewacji, niebędące reklamami ani tablicami informacyjnymi;

12) "Ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.).

§ 4. 1. Określa się następujące przeznaczenie terenów: 1. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczony symbolem MW,U;

2. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem MN;

3. teren zieleni urządzonej i zbiorników retencyjnych wody, oznaczony symbolem ZP,WS,

4. teren elektroenergetyki, oznaczony symbolem E;

5. teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW.

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1. nakaz lokalizowania budynków w zabudowie wolno stojącej;

2. zakaz stosowania ogrodzeń:

a) z prefabrykowanych przęseł betonowych i żelbetowych,

b) o wysokości większej niż 1,5 m,

c) o powierzchni pełnej większej niż 50% powierzchni ogrodzenia;

3. możliwość umieszczania:

a) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MW,U, z zastrzeżeniem §7 pkt3, szyldów i reklam, o powierzchni nie większej niż 5 m2,

b) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - szyldów wyłącznie na budynkach lub na ogrodzeniach - poniżej ich górnej krawędzi;

4) geometrię dachów:

a) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MW,U - dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45o,

b) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 15o,

c) dla budynków gospodarczych, istniejących w dniu opublikowania miejscowego planu na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MW,U, w przypadku rozbudowy - możliwość zachowania dotychczasowej geometrii dachu.

§ 6. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, wymienionych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego i przedsięwzięć przewidzianych miejscowym planem;

2) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych wskaźnikami hałasu:

a) dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MW,U - jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

b) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) zaopatrzenie budynków w wodę, w tym do celów gaśniczych - z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) w obszarze działek budowlanych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej; dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych w sposób nie zakłócający warunków gruntowo-wodnych na działkach w ich otoczeniu,

b) z drogi wewnętrznej KDW - do rowu odwadniającego;

5) z zastrzeżeniem pkt. 6, odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych - do sieci kanalizacji sanitarnej;

6) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników na ścieki;

7) stosowanie do ogrzewania budynków energii elektrycznej, paliw niskoemisyjnych względnie energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych;

8) gromadzenie odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbąszyń; 9) zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych powstających w wyniku prac budowlanych na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, lub wywożenie w inne miejsca wykorzystania.

§ 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) teren objęty miejscowym planem jest położony częściowo w granicach historycznego układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rejestru 1371 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 stycznia 1981r., co oznaczono na rysunku miejscowego planu jako: "strefa ochrony konserwatorskiej";

2) dla obszaru, o którym mowa w pkt. 1, obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

3) w strefie ochrony konserwatorskiej prowadzenie robót budowlanych wymaga pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, w tym Inwestor winien uzgodnić formę szyldów i reklam z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków;

4) teren jest położony w całości w strefie średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych miasta wpisanego do rejestru zabytków;

5) Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu; przed otrzymaniem pozwolenia na budowę Inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych;

6) budynek mieszkalno-usługowy usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym 325 przy ul. 17 Stycznia 49 jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków; wszelkie prace budowlane wykonywane w budynku winny być prowadzone na zasadach określonych w pkt. 3.

§ 8. Podane w niniejszym rozdziale minimalne wielkości wydzielanych działek nie dotyczą działek wydzielanych na cele sytuowania obiektów małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, regulacji granic pomiędzy nieruchomościami oraz wydzielania działek w celu powiększenia nieruchomości sąsiednich.

§ 9. 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, których usytuowanie oznaczono na rysunku miejscowego planu.

2. Linie zabudowy nie dotyczą takich elementów budynków jak balkony, schody i zadaszenia nad schodami, które można wysunąć przed linię zabudowy na odległość do 1,5 m.

§ 10. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW,U ustala się:

1. możliwość:

a) rozbudowy istniejącego budynku usługowego stosując parametry określone miejscowym planem,

b) lokalizowania na jednej działce budowlanej jednego budynku na cele nieuciążliwej działalności gospodarczej w usługach, dalej zwanego budynkiem usługowym, względnie jednego budynku wielorodzinnego o liczbie mieszkań do 6, garaży przynależnych lokalizowanym budynkom - wyłącznie jako wbudowanych w budynek, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego, oraz obiektów małej architektury,

c) remontu i rozbudowy istniejących budynków gospodarczych do parametrów: - wysokość - do 4m, - powierzchnia zabudowy - do 80m2, - dach dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych do 15o;

2. powierzchnię zabudowy od 10% do 50% powierzchni działki;

3. wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 1,25;

4. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 20% powierzchni działki budowlanej;

5. z zastrzeżeniem pkt. 1 lit. c, tiret 1, wysokość budynków: od 6 m do 12 m;

6. liczbę kondygnacji - do 3;

7. minimalną wielkość działki budowlanej - 1500 m2;

8. minimalną liczbę miejsc postojowych, usytuowanych na działce budowlanej lub na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, wliczając miejsca w budynkach:

a) 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny,

b) 2 miejsca postojowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej części usługowej budynku;

9. możliwość wydzielania w budynku usługowym do dwóch lokali mieszkalnych, z zachowaniem funkcji usługowej w parterze budynku;

10. obsługę komunikacyjną - z przyległych ulic, znajdujących się poza obszarem objętym miejscowym planem, w miejscach istniejącego dostępu pieszego i zjazdu w dniu uchwalenia miejscowego planu, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu:

a) z ulicy 17 Stycznia - tylko dostęp pieszy,

b) zjazd na ulicę Dolną - publiczną drogę wojewódzką nr 302; przebudowa zjazdu na warunkach wydanych przez zarządcę drogi.

§ 11. W zakresie zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się:

1) możliwość lokalizowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczo-garażowych, garaży na samochody o nośności do 3,5 tony, wiat ogrodowych lub wiat na samochody, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury;

2) dopuszczenie lokalizowania na działce budowlanej: jednego budynku: mieszkalnego, gospodarczo-garażowego lub zamiennie - garażu, jednej wiacie ogrodowej i jednej wiacie garażowej na maksymalnie dwa samochody;

3) powierzchnię zabudowy - do 30% powierzchni działki;

4) wysokość budynków:

a) mieszkalnych jednorodzinnych - do10,5 m,

b) gospodarczo-garażowych i garaży - do 8 m,

5) liczbę kondygnacji - do 2;

6) wysokość wiat - do 2,5 m;

7) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 50% powierzchni działki budowlanej;

8) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 600 m2;

9) minimalną liczbę miejsc postojowych, wliczając miejsca w garażach - 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny oraz 2 miejsca na każdy lokal użytkowy;

10) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,03 do 0,6;

11) obsługę komunikacyjną - z drogi wewnętrznej KDW.

§ 12. Na terenie zieleni urządzonej i zbiorników retencyjnych wody, oznaczonym symbolem ZP,WS:

1) z zastrzeżeniem pkt. 2, lit. a i b, zakazuje się lokalizowania obiektów;

2) dopuszcza się:

a) wykorzystanie części terenu wzdłuż publicznej drogi wojewódzkiej nr 302 na cele regulacji jej pasa drogowego,

b) budowę rowów melioracyjnych i stawów retencyjnych;

c) zmianę ukształtowania terenu wynikającą z budowy drogi wewnętrznej KDW.

§ 13. Na terenie elektroenergetyki E:

1) dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie urządzeń związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną: stacji transformatorowych słupowych lub kontenerowych oraz sieci elektroenergetycznych;

2) zakazuje się:

a) zasilania stacji transformatorowych liniami napowietrznymi,

b) sytuowania słupów energetycznych wyższych niż 12 m;

3) nakazuje się przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 30% działki budowlanej.

§ 14. Dla terenu drogi wewnętrznej KDW ustala się:

1) możliwość lokalizowania urządzeń służących komunikacji oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) nakaz budowy systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi wewnętrznej KDW przed zakończeniem budowy docelowej nawierzchni tej drogi;

3) szerokości w liniach rozgraniczających oraz geometrię drogi - zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;

4) włączenie w ulicę Dolną - publiczną drogę wojewódzką nr 302, znajdującą się poza obszarem objętym miejscowym planem, na warunkach określonych przez zarządcę drogi, w miejscu zjazdu istniejącego w dniu uchwalenia miejscowego planu - zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;

5) dopuszcza się:

a) wykorzystanie części terenu wzdłuż publicznej drogi wojewódzkiej nr 302 na cele regulacji jej pasa drogowego,

b) zmianę ukształtowania terenu wynikającą z budowy drogi wewnętrznej KDW i jej włączenia w publiczną drogę wojewódzką nr 302.

§ 15. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się:

1) obszar objęty miejscowym planem jest w całości położony w obszarach podlegających ochronie:

a) Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska",

b) obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144;

2) lokalizowane przedsięwzięcia spełniać muszą wymogi ochrony określone dla obszarów, o których mowa w pkt. 1.

§ 16. 1. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu uwzględnić należy uwarunkowania wynikające:

1) z objęcia terenu koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego "Świebodzin-Wolsztyn" nr 24/95/p z dnia 03.08.1995r., ważną do 31.12.2015r.; właściciel koncesji nie planuje realizacji nowych inwestycji w obszarze objętym miejscowym planem;

2) z warunków gruntowo-wodnych, a w tym:

a) obniżenia terenu w stosunku do poziomu publicznej drogi wojewódzkiej nr 302, z której następuje obsługa komunikacyjna terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,

b) występowania na terenie objętym miejscowym planem rowu odwadniającego będącego czynnym ciekiem melioracji wodnych szczegółowych, ujętym w ewidencji tych urządzeń,

c) położenia terenu w całości w zasięgu oddziaływania rowu, o którym mowa wyżej, a w związku z tym możliwości występowania podtopień oraz utrzymywania się wysokiego poziomu wód gruntowych.

2. Dopuszcza się przebudowę rowu odwadniającego na warunkach określonych przez zarządcę urządzeń melioracyjnych.

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1. sieci infrastruktury technicznej, w tym ich przebudowę, wykonywać należy jako sieci podziemne;

2. podłączenia sieci wewnętrznych na działce budowlanej do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej wykonywać należy jako podłączenia podziemne;

3. podłączenie budynków do sieci infrastruktury technicznej następować będzie na warunkach określonych przez dysponenta sieci, na wniosek zainteresowanego podmiotu i umowy o przyłączenie do sieci.

§ 18. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie:

1. terenów wymagających wprowadzenia ustaleń wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w rozumieniu przepisów Ustawy;

2. ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

3. terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.

§ 19. Określa się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy w wysokości 30%.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/416/14
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik1.jpg

416 - zał. nr 1 Zbąszyń 325 04.07.2014 uchwalanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/416/14
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

416 - zał. nr 2 planZbąszyń 325 załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/416/14
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 20 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

416 - zał. nr 3 planZbąszyń 325 załącznik 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama