reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/483/2014 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 rok

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. custawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072),art. 212, 214, 215, 235, 236, 237, 264 ust. 3.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 oraz poz. 1146) -Rada Gminy Wągrowiecuchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/366/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLV/388/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/399/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 marca 2014 r., Uchwałą Nr XLVII/402/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 8 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XLVIII/408/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 7 maja 2014 r., Uchwałą Nr XLIX/422/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2014 r., Uchwałą Nr L/429/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 czerwca 2014, Uchwałą Nr LI/435/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 lipca 2014 r., Uchwałą Nr LII/438/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 sierpnia 2014 r. Uchwałą Nr LIII/449/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 2 września 2014 r., Uchwałą Nr LIV/451/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2014 r., Uchwałą Nr LV/462/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 października 2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 21/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 26/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 58/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 69/2014 z dnia 22 maja 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 133/2014 z dnia 27 października 2014 r. dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2014 r. zwiększa się o kwotę204 517zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r. w wysokości40 226 339,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 37 226 395,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 999 944,40 zł.".

2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu na 2014 r. zwiększa się o kwotę204 517zł - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 r. w wysokości43 976 511,89 złz tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35 188 863,89 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 787 648,00 zł.".

4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej -Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminiezmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie3 750 172zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek, zaplanowanymi na 2014 r.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości6 100 864zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości2 350 692zł .

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.".

7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej -Przychody i rozchody budżetu na 2014r. -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 r. -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej -Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej -Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska -otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Nogalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/483/2014
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/483/2014
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/483/2014
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/483/2014
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/483/2014
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/483/2014
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/483/2014
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr LVI/483/2014

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 r.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.345.2014.6 z dnia 22 października 2014 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 35 700 zł, na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020, zgodnie z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 299/2014 z dnia 20 października 2014 r., zawartej z Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono kwotę 5 000 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn."Wyposażenie Sali wielofunkcyjnej w Grylewie"Środki wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem, w dzialeRolnictwo i łowiectwo.

Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 300/2014 z dnia 20 października 2014 r., zawartej z Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono kwotę 5 000 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn."Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie".Środki wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem, w dzialeRolnictwo i łowiectwo.

Ponadto dokonano:

1) zmniejszenia dochodów o kwotę 122 143 zł, w związku z przewidywanymi niższymi wpływami niż przewidywano, w tym z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów rolnych o kwotę 96 000 zł,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 317 zł,

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 25 826 zł

2) zwiększenia dochodów o łączną kwotę: 280 960 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi wpływami niż przewidywano w tym z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 47 300 zł,

- podatku od spadków i darowizn o kwotę 25 700 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych, od osób fizycznych o kwotę 81 534 zł,

- wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej o kwotę 62 600 zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 36 326 zł,

- wpływów z usług w Przedszkolu w Łeknie, o kwotę 9 000 zł,

- wpływów z usług w Przedszkolu w Wiatrowie, o kwotę 5 000 zł,

- wpływów z usług w Gimnazjum w Wągrowcu o kwotę 4 000 zł,

- dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, w części należącej jednostce samorządu terytorialnego o kwotę 9 500 zł.

Zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 3 319 860 zł, a zmniejszono przelewy z rachunków lokat o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 2 060 000 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków:

w dziale:Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostałej działalności,

w wydatkach budżetu,

a) wprowadzono środki w kwocie 29 600 zł, w tym:

- na realizację zadania"Wyposażenie Sali wielofunkcyjnej w Grylewie"kwotę 18 000 zł, z tego udział własny 13 000 zł i środki Urzędu Marszałkowskiego, w związku z zawartą umową 5 000 zł,

- na realizację zadania"Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie"kwotę 11 600 zł, z tego udział własny 6 600 zł i środki Urzędu Marszałkowskiego, w związku z zawartą umową 5 000 zł,

b) zwiększono o kwotę 20 000 zł na zadaniu"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czekanowie", w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na to zadanie niż planowano, wynikającymi ze zwiększenia zakresu robót,

w dziale:Leśnictwo, w pozostałej działalnościzwiększono o kwotę 6 000 zł, na przewidywane wyższe koszty usuwania drzewostanu z terenów gminnych,

w dziale:Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody,

-zwiększono o kwotę 30 000 zł na zakupie usług pozostałych, na wyższe koszty dopłaty do cen wody indywidualnym odbiorcom.

w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- dokonano zmniejszenia na zadaniu realizowanym przez GZGKiM"Budowa zbiornika retencyjnego na stacji uzdatniania wody w Rudniczuo kwotę 46 000 zł, i utworzono nowe zadanie"Zakup agregatu prądotwórczego na SUW w Kaliszanach",na kwotę 46 000 zł.

w dziale:Transport i łączność, w Drogach publicznych gminnych,

-zmniejszono o kwotę 18 000 zł na zakupie usług pozostałych, w związku z przewidywanymi niższymi potrzebami w tym zakresie,

-zmniejszono na zadaniu"Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 68/6,68/8,68/33,68/141 w miejscowości Grylewo Gmina Wągrowiec"o kwotę 50 000 zł oraz na zadaniu"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łukowo"o kwotę 10 000 zł,a utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi gminnej w Grylewie"na kwotę 60 000 zł.

- zwiększono na wydatkach na zakupy inwestycyjne o kwotę 63 000 zł, na wykup gruntów, na poszerzenie dróg gminnych,

w dziale:Turystyka, w zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki,

a) zwiększono o kwotę 15 000 zł, na przewidywane wyższe koszty wynagrodzeń osobowych pracowników,

b) zwiększono o kwotę 120 zł na przewidywane wyższe koszty podatku od nieruchomości, w związku z nabyciem nieruchomości na rzecz gminy,

w dziale:Gospodarka mieszkaniowa, w gospodarce gruntami i nieruchomościami,zmniejszono na zakupie usług pozostałych o kwotę 5 000 zł, a zwiększono na różne opłaty i składki, na przewidywane wyższe koszty opłat aktów notarialnych o tą samą kwotę.

w dziale:Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w Wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkiedokonano przeniesień między paragrafami, poprzez zmniejszenie na dietach członków obwodowych komisji wyborczych o kwotę 254 zł, a zwiększenie na przewidywane wyższe koszty zakupu usług pozostałych, związanych z wydrukiem kart do głosowania o tą samą kwotę.

w dziale:Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

a)w Ochotniczych Strażach Pożarnych,- zwiększono o kwotę 3 347 zł na przewidywane wyższe koszty zakupu wyposażenia, na zakup torby medycznej z wyposażeniem dla OSP Runowo,

b)w Zadaniach ratownictwa górskiego i wodnego,dokonano przeniesień między paragrafami, pod bieżące potrzeby poprzez zmniejszenie na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł, a zwiększenie na zakupie usług pozostałych o tę samą kwotę.

w dziale:Oświata i Wychowanie,

a) w Szkołach Podstawowych,

b) w Oddziałach Przedszkolnych,

c) w Przedszkolach,

d)wGimnazjach,

dokonano zwiększeń i zmniejszeń wydatków oraz przeniesień między paragrafami, zgodnie z aktualnymi potrzebami i wnioskami dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.

Ponadto,

- w Oddziałach Przedszkolnych zwiększono o kwotę 5 000 zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5 000 zł, na wydatkach na zakupach inwestycyjnych na przewidywane wyższe koszty doposażenia oddziałów przedszkolnych, nie objęte dofinansowaniem ze środków PO KL, w ramach realizowanego projektuDobry Początek - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wągrowiec",

- w Gimnazjum Nr 1 zwiększono o kwotę 7 000 zł na zadaniu"Remont nawierzchni betonowej wraz z odwodnieniem przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu",w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami zadania niż planowano.

10) w dziale:Pomoc społeczna,

-w świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,dokonano przeniesień między paragrafami poprzez zmniejszenie na zakupie usług pozostałych o kwotę 5 000 zł, a zwiększenie na zakupie materiałów i wyposażenia o tą samą kwotę.

- wzasiłkach i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,zmniejszono o kwotę 60 000 zł, w związku z przewidywanymi niższymi kosztami, związanymi z opłaceniem pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej,

-w Ośrodkach Pomocy Społecznej,zmniejszono o kwotę 40 000 zł na wynagrodzeniach osobowych, w związku z niższym zatrudnieniem w GOPS.

11) w dziale:Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a)w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- zwiększono o kwotę 3 000 zł, na zadaniu"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Rudniczu",w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami zadania niż planowano.

- zmniejszono o kwotę 10 000 zł na zadaniu"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn - Redgoszcz - II Etap"w związku z przewidywanymi niższymi kosztami zadania niż planowano.

- zmniejszono o kwotę 3 000 zł, na dotacjach celowych, na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z niższymi niż przewidywano potrzebami w tym zakresie,

b)w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach,w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- zwiększono o kwotę 10 000 zł, na zadaniuZagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Ochodzy,w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na to zadanie, wynikającymi z konieczności wykonania dodatkowych robót,

c)w Oświetleniu ulic, placów i dróg,zwiększono na zakupie usług remontowych o kwotę 20 000 zł, na przewidywane wyższe koszty konserwacji oświetlenia na terenie gminny,

12) w dziale:Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach,zwiększono na usługach remontowych, na zadaniuRemont świetlicy wiejskiej w Rąbczynieo kwotę 50 000 zł, na kosztach niekwalifikowanych, z uwagi na przewidywane wyższe koszty realizacji zadania niż planowano, wynikające ze zwiększenia zakresu robót.

13) w dziale:Kultura fizyczna, w obiektach sportowych,zwiększono o kwotę 18 000 zł, na przewidywane wyższe wydatki związane z realizacją zadania"Remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec".

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

1)w załączniku nr 3 -Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie,

a) w dziale:Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w Wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkiedokonano przeniesień między paragrafami, poprzez zmniejszenie na dietach członków obwodowych komisji wyborczych o kwotę 254 zł, a zwiększenie na przewidywane wyższe koszty zakupu usług pozostałych, związanych z wydrukiem kart do głosowania o tą samą kwotę.

b)w świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,dokonano przeniesień między paragrafami poprzez zmniejszenie na zakupie usług pozostałych o kwotę 5 000 zł, a zwiększenie na zakupie materiałów i wyposażenia o tą samą kwotę.

2)w załączniku nr 4 -Przychody i Rozchody budżetu na 2014 rok , w Przychodach, zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 3 319 860 zł, a zmniejszono przelewy z rachunków lokat o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 2 060 000 zł.

3)w załączniku nr 5 -Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 r. ,

a) w dotacjach celowych dla jednostek sektora finansów publicznych,

-w dziale:Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody,dokonano zmniejszenia na zadaniu realizowanym przez GZGKiM"Budowa zbiornika retencyjnego na stacji uzdatniania wody w Rudniczuo kwotę 46 000 zł, i utworzono nowe zadanie"Zakup agregatu prądotwórczego na SUW w Kaliszanach",na kwotę 46 000 zł.

-w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,zwiększono o kwotę 3 000 zł, na zadaniu"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Rudniczu"związku z przewidywanymi wyższymi kosztami tego zadania oraz zmniejszono o kwotę 10 000 zł na zadaniu"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn - Redgoszcz - II Etap"w związku z przewidywanymi niższymi kosztami zadania niż planowano.

b) w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,zmniejszono o kwotę 3 000 zł, na dotacjach celowych, na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

4)w załączniku nr 6 -Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji,

- w Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody,dokonano zmniejszenia na zadaniu realizowanym przez GZGKiM"Budowa zbiornika retencyjnego na stacji uzdatniania wody w Rudniczuo kwotę 46 000 zł, i utworzono nowe zadanie"Zakup agregatu prądotwórczego na SUW w Kaliszanach",na kwotę 46 000 zł.

- w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,zwiększono o kwotę 3 000 zł, na zadaniu"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Rudniczu"oraz zmniejszono o kwotę 10 000 zł na zadaniu"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn - Redgoszcz - II Etap"w związku z przewidywanymi niższymi kosztami zadania niż planowano.

5)w załączniku nr 7 -Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2014 r., w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska,

a) w Wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody,dokonano zmniejszenia na zadaniu realizowanym przez GZGKiM"Budowa zbiornika retencyjnego na stacji uzdatniania wody w Rudniczuo kwotę 46 000 zł, i utworzono nowe zadanie"Zakup agregatu prądotwórczego na SUW w Kaliszanach",na kwotę 46 000 zł.

- w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,

b) w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,

-zwiększono o kwotę 3 000 zł, na zadaniu"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Rudniczu",

- zmniejszono o kwotę 3 000 zł, na dotacjach celowych, na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zmniejszono o kwotę 10 000 zł na zadaniu"Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Rąbczyn - Redgoszcz - II Etap".

c)w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach,

- zwiększono o kwotę 10 000 zł, na zadaniuZagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Ochodzy,

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.

Wójt


Przemysław Majchrzak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama