reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.460.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 27 listopada 2014r.

orzekające nieważność § 11 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 lit. f w zakresie wyrazów „staraniem i na koszt inwestora terenów” uchwały Nr XL/251/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działki 546/3 w Granowie

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.).

orzekamnieważność § 11 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 lit. f w zakresie wyrazów "staraniem i na koszt inwestora terenów" uchwały Nr XL/251/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działki 546/3 w Granowie - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.460.2014.8
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 27 listopada 2014 r.

W dniu 27 października 2014 roku Rada Gminy Granowo podjęła uchwałę Nr XL/251/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działki 546/3 w Granowie. Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 3 listopada 2014 roku. Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 647 ze zm.). Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały, stwierdził
co następuje:Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Poprzez działanie na podstawie i w granicach prawa w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego rozumieć należy działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne podejmowania uchwał; przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne z przepisami regulującymi procedurę podejmowania uchwał. (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 21.01.2009r., sygn. akt III SA/Łd 564/08, wyrok NSA O/Z we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1999r., sygn. akt II SA/Wr 364/098). W myśl przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 647 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą" - naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Wskazanie w cytowanym przepisie podstaw nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznacza, iż przepis ten stanowi lex specialis wobec art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdzić więc należy, że przypadku naruszenia zasad sporządzania planu ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny, co oznacza, że każde naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego skutkować będzie stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części (por. wyrok NSA z dnia 25 maja 2009 r., II OSK 1778/08, lex 574411; zob.: Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 253-254). Rozwiązanie to stwarza obowiązek rygorystycznego przestrzegania ustawowo określonych zasad sporządzania planu miejscowego, co uzasadniania także fakt, że plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, ingeruje w konstytucyjnie chronione prawo własności. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, iż zasady sporządzania aktu planistycznego dotyczą kwestii merytorycznych, związanych ze sporządzaniem aktu planistycznego, a więc zawartości aktu planistycznego (część tekstowa i graficzna, inne załączniki), zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej. W przepisie § 8 ust. 2 pkt 3 lit. f przedmiotowej uchwały ustalono, że na obszarze objętym planem miejscowy należy "zapewnić wymagane standardy akustyczne dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, stosując odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne uwzględniając oddziaływanie ruchu drogowego na drogach publicznych znajdujących się poza granicami obszaru objętego planem, staraniem i na koszt inwestora terenów". Ponadto w § 11 lit. a ww. uchwały, nakazano uzgadnianie wszelkich inwestycji z właściwym terytorialnie zarządcą urządzeń wodnych i melioracyjnych. Zdaniem organu nadzoru zamieszczenie ww. zapisów, określających kto ma być odpowiedzialny za realizację i finansowanie inwestycji związanych z ochroną akustyczną oraz nakazujących uzgadnianie inwestycji z właściwym terytorialnie zarządcą urządzeń wodnych i melioracyjnych, stanowi przekroczenie zakresu zagadnień, które winien obejmować plan miejscowy. Zakres przedmiotowy planu miejscowego został określony w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. Analiza treści tej nowy jednoznacznie wskazuje, że plan miejscowy może określać wyłącznie zasady kształtowania polityki przestrzennej, a nie zobowiązywać inwestorów do podejmowania dodatkowych czynności. W przepisie § 11 lit. b przedmiotowej uchwały, zawarto nakaz "uzgadniania lokalizacji szyldów, reklam i tablic informacyjnych, mogących wpływać na bezpieczeństwo użytkowników ruchu na planowanej obwodnicy Granowa w ciągu drogi krajowej nr 32 z zarządcą drogi krajowej". Zapis powyższy, także należy uznać za wykraczający poza dopuszczalną prawem materię planu miejscowego. Kwestię tę regulują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 260 ze zm.) zaś regulacja przyjęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie może zastępować lub modyfikować istniejącej regulacji ustawowej jak i musi znajdować swoje uzasadnienie w przepisach upoważniających organ uchwałodawczy gminy do jej ustanowienia. Mając na uwadze powyższe wydanie niniejszego rozstrzygnięcia jest w pełni uzasadnione. Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama