reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/309/2014 Rady Miasta Luboń

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu agospodarowania przestrzennego „Luboń Centrum” - I?etap

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się pierwszy etap zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - "Luboń Centrum" w wybranych obszarach, zwanej dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń ze zmianami, przyjętego uchwałą Nr XXXII/195/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 23 maja 2013 r.

2. Granice obszarów objętych planem określa rysunek planu.

3. Planem objęto obszar o powierzchni 6,79ha.

4. Integralną częścią planu są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu, w skali 1: 1000, zatytułowany "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Luboń Centrum - I etap";

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Luboń o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Luboń o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

5. W granicach planu obowiązują łącznie:

1) ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem;

2) ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 2. 1. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) budynku usługowym lub lokalu usługowym - należy przez to rozumieć budynek lub lokal, w którym prowadzona jest działalność mająca na celu zaspokajanie potrzeb ludności;

2) budynku garażowo-gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek garażowy lub budynek garażowy z wydzieloną częścią dla celów gospodarczych lub budynek gospodarczy;

3) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci mniejszym lub równym 15º;

4) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci większym od 15º;

5) dominancie architektonicznej - należy przez to rozumieć część bryły budynku, wyróżniającą się np. charakterem elewacji, wysokością, detalem architektonicznym;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, na której można sytuować budynki;

7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której musi być usytuowane co najmniej 60% długości zewnętrznych ścian frontowych budynków;

8) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej przęsła ogrodzenia;

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych bez schodów zewnętrznych, balkonów, tarasów;

10) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw, innych niż stanowiące podstawę prawną niniejszej uchwały, wraz z aktami wykonawczymi;

11) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach;

12) systemie informacji miejskiej - należy przez to rozumieć system tablic informacyjnych, opisujących i ułatwiających orientację, w tym tablice z nazwą ulicy, numerem posesji, tablicę oznakowującą obiekty użyteczności publicznej oraz tablice z ogłoszeniami;

13) szyldzie - oznaczenie informacyjne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie działki, na której się znajduje;

14) terenie - należy przez to rozumieć teren o ustalonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

15) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie regulacyjne:

a) linia rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

b) linia zabudowy obowiązująca,

c) linia zabudowy nieprzekraczalna,

3) przeznaczenie terenu oznaczone graficznie oraz symbolem cyfrowo - literowym;

4) strefa ochrony konserwatorskiej;

5) budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków;

6) linia elektroenergetyczna wraz z pasem technologicznym;

7) oś widokowa;

8) dominanta architektoniczna.

3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 MN/U;

3) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1U;

4) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1ZP;

5) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1E;

6) tereny dróg publicznych - lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL;

7) tereny dróg publicznych - dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD.

§ 3. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowana ładu przestrzennego ustala się:

1) nakaz lokalizacji zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z zastrzeżeniem, że:

a) na terenach oznaczonych symbolami MN oraz MN/U przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy mogą być sytuowane: schody zewnętrzne, balkony, tarasy i wykusze o głębokości nie przekraczającej 1,3 m od lica ściany budynku,

b) dla obiektów, których część zlokalizowana jest przed linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu, dopuszcza się nadbudowę i przebudowę realizowaną wyłącznie w istniejącym obrysie, zgodnie z ustaleniami planu,

c) wyznaczone linie zabudowy nie obowiązują w przypadku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynków garażowo-gospodarczych poza obowiązującymi liniami zabudowy bez możliwości ich przekroczenia w kierunku terenów dróg publicznych;

3) zakaz lokalizowania:

a) obiektów usługowych z zakresu warsztatów i myjni samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, stacji kontroli pojazdów, ślusarstwa, stolarstwa, punktów sprzedaży lub składowania części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, kopalnianych surowców energetycznych oraz materiałów budowlanych magazynowanych na otwartym stanowisku, odzysku odpadów - prowadzonych w ramach działalności gospodarczej,

b) tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów,

c) prefabrykowanych płotów betonowych,

d) nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

e) reklam wolno stojących oraz umieszczanych na budynkach i ogrodzeniach,

f) obiektów uniemożliwiających dojazd do istniejącej i projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej ciężkim sprzętem transportowym;

4) dopuszczenie lokalizacji:

a) szyldów o powierzchniach nie większych niż 0,5m2, w parterze budynków, które nie mogą przesłaniać detali wystroju architektonicznego, takich jak obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy i zwieńczenia albo w postaci tablicy wolno stojącej o wysokości do 2m,

b) słupów ogłoszeniowych w formie walca lub graniastosłupa o średnicy 1,2m - 1,5m i wysokości 2,7m -3,5m,

c) elementów systemu informacji miejskiej,

d) stacji transformatorowych małogabarytowych,

e) jednej wiaty wolno stojącej o powierzchni do 25m2 i wysokości do 3m na działce budowlanej;

5) dopuszczenie realizacji kondygnacji podziemnych;

6) dopuszczenie łączenia działek w granicach poszczególnych terenów.

2. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością usługową nie mogą powodować przekroczenie standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

3) ewentualne źródła zanieczyszczeń antropogenicznych nie mogą stanowić zagrożenia dla wód podziemnych, które są źródłem wody pitnej oraz dla wód powierzchniowych;

4) gromadzenie, segregację oraz gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz z przepisami odrębnymi;

5) zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwanie ich z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:

a) na terenach oznaczonych symbolem MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) na terenach oznaczonych symbolem MN/U - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów domów opieki społecznej i szpitali w miastach,

c) w przypadku realizacji placu zabaw na terenie U - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

d) w przypadku lokalizacji przedszkoli i żłobków - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

7) ochronę istniejącego drzewostanu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem wymagań dotyczących lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej historyczny układ miasta Luboń wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod numerem 794/Wlkp/A prace budowlane, konserwatorskie, renowacyjne i rewaloryzacyjne, mające wpływ na zmianę wyglądu zewnętrznego istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów budowlanych przy obiektach i na terenach wpisanych do rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego;

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nakaz uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

3) dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oznaczonych na rysunku planu numerami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 :

a) nakaz zachowania bryły budynku i kształtu dachu,

b) w przypadku budynków z elewacjami ceglanymi lub z dekoracją architektoniczną zakaz zastosowania zewnętrznego ocieplenia ścian,

c) nakaz zachowania lub odtworzenia na podstawie zachowanych elementów bądź ikonografii detalu architektonicznego, a także układu elewacji oraz kształtu okien,

d) zakaz zastosowania blachy dachówkopodobnej lub gontu papowego jako pokrycia dachu,

e) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w barwach pastelowych, nawiązujących do historycznych tendencji kolorystycznych zabudowy Lubonia,

f) zakaz instalowania reklam wielkopowierzchniowych w sposób zakłócający wygląd budynku oraz osie widokowe na obiekty zabytkowe;

4) usunięcie obiektu lub wpis nowego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie wymaga zmiany ustaleń planu;

5) dla inwestycji związanych z nową zabudową w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu:

a) konieczność dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, w zakresie usytuowania, skali i bryły oraz nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej,

b) nakaz lokalizacji wyłącznie takich form, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form historycznych obiektu,

c) podziały nieruchomości w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) nakaz dostosowania zabudowy nowo realizowanej, nie objętej ochroną konserwatorską do historycznej kompozycji urbanistyczno - architektonicznej, w szczególności w zakresie: sytuowania obiektów, linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, gabarytów i wysokości budynków, formy architektonicznej, kompozycji stylistycznej fasad, geometrii dachów, wysokości gzymsów i kalenic.

4. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) tereny oznaczone symbolami 1U, 1ZP, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD stanowią obszary przestrzeni publicznej ogólnodostępnej;

2) nakaz likwidacji istniejących barier architektonicznych w ramach modernizacji terenów dróg publicznych;

3) nakaz stosowania rozwiązań technologicznych poprawiających dostępność poszczególnych terenów dla osób niepełnosprawnych i starszych przy realizacji nowych inwestycji;

4) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących w liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych;

5) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury niekolidujących z sieciami, infrastruktury technicznej oraz elementów systemu informacji miejskiej, znaków drogowych i słupów ogłoszeniowych, latarni ulicznych i oświetlenia;

6) na terenie 1U dopuszczenie sytuowania szyldów i tablic informacyjnych o powierzchni do 1m2;

7) wprowadzenie nasadzeń zieleni przyulicznej w ramach modernizacji i urządzania dróg publicznych, jeżeli nie kolidują z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną;

8) wprowadzenie zieleni ozdobnej przy realizacji parkingów naziemnych:

a) w obrębie pasów drogowych - co 5 stanowisk postojowych,

b) na pozostałych terenach - na obwodzie parkingów.

5. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych :

a) ustala się objęcie ochroną obszaru położonego w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zgodnie z §3 ust. 3 uchwały;

b) ustala się szerokość pasa technologicznego linii elektroenergetycznej zgodnie z rysunkiem planu.

6. Nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału w rozumieniu przepisów odrębnych.

7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) dla wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i wyższej niż 40,0m nad poziom terenu obowiązek uzgodnienia z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) zakaz zabudowy stałej i tymczasowej oraz zadrzewień, w strefach ochronnych:

a) dla wodociągów o średnicy mniejszej niż Ø300 mm po 3,0m od osi przewodu w obie strony,

b) dla wodociągów o średnicy równej lub większej od Ø300 mm po 5,0m od osi przewodu w obie strony,

c) dla kanałów niezależnie od średnicy przewodu po 2,5m od osi przewodu w obie strony.

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) obowiązek zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla każdej działki budowlanej;

2) jeden zjazd na drogę publiczną dla każdej działki budowlanej, z dopuszczeniem lokalizacji drugiego zjazdu obsługującego działkę, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub do przyległych dróg poza planem;

3) usytuowanie zjazdów dla działek narożnych poza strefą skrzyżowań;

4) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicach obszarów objętych planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

5) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

6) parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi - w zakresie niedefiniowanym planem;

7) lokalizację miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej w liczbie nie mniejszej niż:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej - 2 stanowiska na jeden lokal mieszkalny oraz dodatkowo 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,

b) dla obiektów handlowych - 50 stanowisk postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej, w tym minimum 6 stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) dla obiektów biur i urzędów - 30 stanowisk postojowych na 1000m2 powierzchni użytkowej, w tym minimum 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych - 36 stanowisk postojowych, w tym minimum 6 stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) na każde 15 dzieci przebywających w obiektach o funkcji przedszkolnej: 1 stanowisko postojowe oraz dodatkowo 3 stanowiska postojowe dla pracowników i obsługi tych obiektów,

f) na każde 1000m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych innych niż wymienione wyżej: 50 stanowisk postojowych, w tym minimum 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

8) minimalną liczbę miejsc postojowych dla rowerów w obrębie działki budowlanej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - według potrzeb,

b) dla obiektów handlowych na każde 1000m2 powierzchni użytkowej 10 stanowisk postojowych, jednak nie mniej niż 2 stanowiska postojowe ogółem,

c) dla obiektów biur i urzędów na każde 1000m2 powierzchni użytkowej 5 stanowisk postojowych, jednak nie mniej niż 5 stanowisk postojowych ogółem,

d) dla obiektów gastronomicznych na 100 miejsc w obiektach gastronomicznych 10 stanowisk postojowych, jednak nie mniej niż 3 stanowiska postojowe ogółem,

e) dla obiektów usługowych innych niż wymienione wyżej na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 10 stanowisk postojowych, jednak nie mniej niż 5 stanowisk postojowych ogółem,

f) dla obiektów o funkcji przedszkolnej 3 stanowiska postojowe,

9) dla obiektów wielofunkcyjnych sumaryczną liczbę stanowisk postojowych wynikającą z wymogów parkingowych określonych w pkt. 7;

10) lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach własnej działki dla obsługi obiektów i terenów samochodami ciężarowymi w ilości wynikającej z potrzeb planowanej funkcji.

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2) zachowanie ciągłości istniejących sieci z możliwością modernizacji, przebudowy i rozbudowy;

3) lokalizację nowych i planowanych do przebudowy sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych;

4) możliwość usunięcia istniejących sieci infrastruktury technicznej, jeżeli kolidują z projektowaną zabudową;

5) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

6) dopuszczenie budowy teletransmisyjnego systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

7) dopuszczenie wydzielania działek pod obiekty infrastruktury technicznej;

8) zaopatrzenie w wodę z istniejących lub projektowanych sieci wodociągowych;

9) odprowadzanie ścieków komunalnych:

a) do sieci kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem do czasu jej realizacji, gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,

b) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

10) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) w granicach terenu działki z dopuszczeniem odprowadzania do kanalizacji deszczowej,

b) z terenów dróg publicznych odprowadzanie do kanalizacji deszczowej;

11) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) z sieci istniejących lub projektowanych,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych jako obiektów wolno stojących o wysokości nie większej niż 2m na wydzielonych działkach o powierzchni nie mniejszej niż 50,0m2 lub wkomponowanych w budynek, przy czym stacje transformatorowe należy lokalizować z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej,

12) zaopatrzenie w gaz z istniejącej lub projektowanej sieci gazowej;

13) obsługa telekomunikacyjna:

a) dopuszczenie budowy i rozbudowy telekomunikacyjnej sieci kablowej,

b) dopuszczenie lokalizacji węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych w liniach rozgraniczających ulic oraz wewnątrz terenów z dostępem do drogi publicznej,

14) ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne lub inne, wyłącznie z ekologicznych źródeł ciepła - przy jednoczesnym zakazie stosowania węgla.

10. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3a oraz § 6 ust. 2 pkt 3.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 4. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN ustala się:

1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) budynków garażowo-gospodarczych,

b) dojść, dojazdów i miejsc postojowych,

c) urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) lokalizacja nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku garażowo-gospodarczego na działce budowlanej;

2) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% powierzchni działki budowlanej;

5) wysokość budynków:

a) dla budynków mieszkalnych - do 2 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe lub nieużytkowe oraz maksymalnie 7,0m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub okapu i 10,0m do kalenicy,

b) dla budynków garażowo-gospodarczych - 1 kondygnacja, maksymalnie do 3,0m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub okapu oraz 5,0m do kalenicy;

6) geometria dachów:

a) dla budynków mieszkalnych dachy strome dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º z dopuszczeniem stosowania lukarn i okien dachowych,

b) dla budynków garażowo-gospodarczych dachy płaskie lub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º;

7) zakaz krycia dachów stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi;

8) elewacje budynków w kolorystyce pastelowej;

9) powierzchnia zabudowy budynków garażowo-gospodarczych nie większa niż 45,0m2, przy czym:

a) zakazuje się lokalizacji budynków garażowo-gospodarczych zblokowanych z budynkami mieszkalnymi,

b) dopuszcza się lokalizację budynków garażowo-gospodarczych na granicy działek, jeżeli będą przylegać do siebie na odcinku stanowiącym co najmniej 70% długości zblokowanych ścian;

10) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych i żywopłotów o wysokości do 1,5m od strony dróg publicznych;

11) powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejsza niż 700m2;

12) dopuszczenie zmniejszenia powierzchni określonej w pkt. 11:

a) w przypadku, gdy w wyniku podziału do osiągnięcia minimalnej powierzchni działki budowlanej brakuje nie więcej niż 10%,

b) w przypadku podziału wtórnego realizowanego w celu powiększenia działki sąsiedniej, pod warunkiem zachowania ustaleń planu dla pozostałej części dzielonej działki.

§ 5. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U ustala się:

1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących lub/i budynków usługowych z zakresu usług zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury, przy czym funkcje mogą występować łącznie w ramach działki/budynku.

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) budynków garażowo-gospodarczych,

b) dojść, dojazdów i miejsc postojowych,

c) urządzeń infrastruktury technicznej.

3) zakaz lokalizacji szpitali.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego lub budynku mieszkalnego z lokalem użytkowym i/lub jednego budynku usługowego i jednego budynku garażowo-gospodarczego na działce budowlanej;

2) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% powierzchni działki budowlanej;

5) wysokość budynków:

a) dla budynków mieszkalnych, budynków mieszkalnych z lokalem użytkowym, budynków usługowych - do 2 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe lub nieużytkowe oraz maksymalnie 7,0m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub okapu i 10,0m do kalenicy,

b) dla budynków garażowo-gospodarczych - 1 kondygnacja oraz maksymalnie 3,0m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub okapu i 5,0m do kalenicy;

6) geometria dachów:

a) dla budynków mieszkalnych, budynków mieszkalnych z lokalem usługowym i budynków usługowych dachy strome dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º z dopuszczeniem stosowania lukarn i okien dachowych,

b) dla budynków garażowo-gospodarczych dachy płaskie lub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º;

7) zakaz krycia dachów stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi;

8) elewacje budynków w kolorystyce pastelowej;

9) powierzchnia zabudowy budynków garażowo-gospodarczych nie większa niż 45,0m2, przy czym:

a) zakazuje się lokalizacji budynków garażowo-gospodarczych zblokowanych z budynkami mieszkalnymi,

b) dopuszcza się lokalizację budynków garażowo-gospodarczych na granicy działek, jeżeli będą przylegać do siebie na odcinku stanowiącym co najmniej 70% długości zblokowanych ścian;

10) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych i żywopłotów o wysokości do 1,5m od strony dróg publicznych;

11) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejsza niż 700m2;

12) dopuszczenie zmniejszenia powierzchni określonej w pkt. 11

a) w przypadku, gdy w wyniku podziału do osiągnięcia minimalnej powierzchni działki budowlanej brakuje nie więcej niż 10%,

b) w przypadku podziału wtórnego realizowanego w celu powiększenia działki sąsiedniej, pod warunkiem zachowania ustaleń planu dla pozostałej części dzielonej działki.

§ 6. 1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się:

1) lokalizację budynków usługowych z zakresu administracji publicznej z dopuszczeniem towarzyszących usług biurowych i bankowych;

2) dopuszczenie realizacji dominanty architektonicznej zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) placu zabaw do czasu realizacji zabudowy usługowej,

b) obiektów małej architektury,

c) urządzeń infrastruktury technicznej,

d) dojść i dojazdów,

e) parkingów naziemnych i podziemnych;

4) nakaz realizacji zieleni urządzonej.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej;

2) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 2,9;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej, a w przypadku realizacji budynku usługowego dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;

4) wysokość budynków do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub okapu zabudowy od poziomu terenu - do 5 kondygnacji i nie więcej niż 18,0m do kalenicy, a dla dominanty stanowiącej maksymalnie 40% powierzchni zabudowy budynku - nie więcej niż 35m do kalenicy;

5) geometria dachów: dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia 15º do 45º ;

6) zakaz krycia dachów stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi;

7) materiały wykończeniowe ścian zewnętrznych: trwałe elementy elewacyjne, w tym materiały ceramiczne, kamień, beton architektoniczny, stanowiące co najmniej 50% powierzchni ścian pełnych od strony przestrzeni publicznych, ponadto tynk, a także szkło oraz elementy metalowe;

8) elewacje utrzymane w dowolnej gamie kolorystycznej z zakazem stosowania seledynu.

§ 7. 1. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się:

1) lokalizację zieleni wysokiej;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Na terenie wymienionym w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni terenu,

2) dopuszczenie grodzenia terenu.

§ 8. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej - elektroenergetyka oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E ustala się:

1) lokalizację stacji transformatorowej z zielenią izolacyjną;

2) w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenu E mają zastosowanie przepisy odrębne.

§ 9. 1. Dla terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD ustala się:

1) lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu i co najmniej jednostronnych chodników;

2) dopuszczenie lokalizacji elementów urządzenia ulicy, w tym ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz pasów zieleni.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 w ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zastosowanie parametrów jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów infrastruktury transportowej, właściwych dla wyznaczonych klas dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie wyznaczenia miejsc postojowych dla rowerów zgodnie z §3 ust. 8 pkt 8 planu i samochodów na terenach dróg publicznych z zachowaniem miejsc przeznaczonych na postój pojazdów osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) na terenach oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL dopuszczenie usytuowania przystanków autobusowych w formie zatok oraz obiektów i urządzeń związanych z obsługą ruchu pasażerów w przypadku wyznaczenia trasy komunikacji zbiorowej.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 10. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na:

1. 30% dla terenów oznaczonych symbolami1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 1MN/U;

2. 1% dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 1ZP, 1E, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD.

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Miasta Luboń
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Miasta Luboń
z dnia 25 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/309/2014
Rady Miasta Luboń
z dnia 25 września 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA LUBOŃO SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Miasta Luboń w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami),

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami),

- prognozę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego, rozstrzyga co następuje:

zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowiące zadania własne gminy, zapisane w przedmiotowym planie miejscowym będą finansowane z budżetu gminy.

Pozostałe przedsięwzięcia określone w planie miejscowym spoczywać będą na właścicielach działek i dysponentach sieci.

………………………………………………...

podpis Przewodniczącego Rady Miasta Luboń


Uzasadnienie

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń "Luboń Centrum - etap I" został sporządzony w związku z Uchwałą Nr XXXVII/230/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - "Luboń Centrum".

Procedura formalno-prawna została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.).

Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 10 lipca 2014 r. Zgłoszone przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną uwagi zostały rozpatrzone i uwzględnione stosownie do istniejących uwarunkowań terenu objętego zmianą planu oraz celu jego sporządzania.

Projekt zmiany planu uzyskał wszystkie wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia.

Projekt został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 sierpnia 2014 r. do dnia 2 września 2014 r., w trakcie którego w dniu 25 sierpnia 2014 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami. W czasie publicznego wyłożenia oraz w okresie przywołanym w art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) nie wpłynęła żadna uwaga.

Przyjęte w planie ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń ze zmianami.

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - "Luboń Centrum - I etap" pozwoli na realizację ustaleń zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń".

Rozwiązania przyjęte w projekcie zapewniają sprawną obsługę komunikacyjną obszaru oraz ukształtowanie zabudowy w sposób harmonijny i funkcjonalny.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Luboń jest w pełni zasadne.


[1]) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zm. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama