reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Kwilcz

z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r poz. 379 i 1072) oraz art.5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Kwilcz uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi rocznie:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,34 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -4,70 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

e) pozostałych:

- letniskowych - 7,77 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,37 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

- innych - 6,37 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

2) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2 % ich wartości, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego;

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 m kw. powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł od 1 m kw. powierzchni.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części oraz obiekty budowlane służące do wykonywania zadań w zakresie:

1) kultury, kultury fizycznej i sportu,

2) ochrony przeciwpożarowej,

3) pomocy społecznej,

- z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych pobierany jest w drodze inkasa, lub wpłacany bezpośrednio do kasy urzędu, lub na rachunek bankowy budżetu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXV/252/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.5839).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2015 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Korpik


Uzasadnienie

Zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnienia oraz stawki podatku obliczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 28 sierpnia 2014 r. Stawki podatku od nieruchomości na 2015 rok wzrosły o 3 % w stosunku do stawek uchwalonych w 2014 roku, przy czym stawki za budynki letniskowe, budynki do obrotu materiałem siewnym, budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, grunty pod działalnością gospodarcza, grunty pod jeziorami zaproponowano według górnych stawek kwotowych na 2015 rok ogłoszonych przez Ministra finansów w Obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku.

Wójt Gminy


Stanisław Mannek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama