| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.467.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 8 grudnia 2014r.

orzekające nieważność uchwały Nr XXXVIII/368/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2015-2019

Działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.)

orzekam nieważność uchwały Nr XXXVIII/368/14 Rady Gminy Wierzbinek z dnia
6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2015-2019 - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.467.2014.15
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 21
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150). Uchwała Rady Gminy Wierzbinek została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 21 listopada 2014 r. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje : Na sesji w dniu 6 listopada 2014r. Rada Gminy Wierzbinek podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2015-2019. Zakres przedmiotowy programu określony został przepisem art. 21 ust. 2 ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym uchwalony przez radę gminy program winien obejmować w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowaną sprzedaż lokali. Brzmienie ww. przepisu, poprzez użycie sformułowania "w szczególności", wskazuje, iż powyższy katalog ma charakter otwarty. Konstrukcja taka pociąga za sobą istotne konsekwencje. Oznacza bowiem, że uchwalony przez radę gminy program winien z jednej strony w sposób wyczerpujący uregulować wszystkie zagadnienia, które zostały enumeratywnie wymienione
w przepisie, z drugiej zaś strony dopuszcza rozszerzenie katalogu spraw przekazanych do regulacji
o dodatkowe elementy. W sprawie wykładni wskazanego wyżej przepisu wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który w wyroku z dnia 14 czerwca 2013 r. (sygn. akt IV SA/Gl 932/12) stwierdził, iż "zawarte w tym przepisie określenie "w szczególności" oznacza, że uchwała rady gminy powinna kompleksowo i szczegółowo regulować wszystkie przykładowo wskazane
w upoważnieniu ustawowym kwestie i zagadnienia oraz uczynić to w sposób dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb danej społeczności lokalnej". Rada Gminy w § 2 uchwały, zatytułowanym "Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego" określiła wielkość zasobów mieszkaniowych gminy według stanu na dzień 30.09.2014 r. oraz wyposażenie techniczne budynków. Regulacja polegająca jedynie na opisaniu bieżącego stanu, w jakim znajduje się mieszkaniowy zasób gminy nie zawiera elementu prognozowania, a więc przewidywanych zmian, bądź też przewidywanego braku takich zmian w okresie, na który sporządzony został wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Ponadto prognoza taka, w myśl normy wyrażonej w art. 21 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy winna zostać wykonana z podziałem na kolejne lata.
W konsekwencji nie zamieszczenia w uchwale prognozy, Rada Gminy nie dokonała również takiego podziału. W związku z powyzszym nie wypełniła delegacji ustawowej, co uznać należy za istotne naruszenie prawa. Również w przypadku analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji, które uregulowane zostały w § 3 uchwały, niezbędne jest dokonanie podziału na kolejne lata. Wynika to z treści przepisu art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy. Rada Gminy Wierzbinek w uchwalonych przepisach § 3 uchwały nie wprowadziła takiego podziału. Nie wykonała zatem obowiązku wynikającego z upoważnienia ustawowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 7 ustawy program powinien określać wysokość wydatków
w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,
a także wydatki inwestycyjne. Tymczasem w § 8 podjętej uchwały określono jedynie przewidywaną wysokość kosztów remontu bieżącego w kolejnych latach. Rada Gminy w uchwalonych przepisach nie odniosła się
w żaden sposób do pozostałych wydatków wskazanych w ustawie, czym naruszyła obowiązek kompleksowego i szczegółowego wypełnienia zakresu regulacji określonej w upoważnieniu ustawowym. Podsumowując stwierdzić należy, iż podjęta przez Radę Gminy Wierzbinek uchwała Nr XXXVIII/368/14 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2015-2019 wydana została z istotnym naruszeniem art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, które w świetle art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym powodują konieczność wydania niniejszego rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. Pouczenie: Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »