| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/82/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)[1]), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182) [2]Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy dla :

- osób samotnych, to jest osób samotnie gospodarujących nie pozostających w związku małżeńskim i nieposiadających wstępnych oraz zstępnych- określone w załączniku nr 1 do uchwały,

- osób samotnie gospodarujących, to jest osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe- określone w załączniku nr 2 do uchwały,

- osób w rodzinie, to jest osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z osobami spokrewnionymi lub osobami niespokrewnionymi pozostającymi w faktycznym związku - określone w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej stosuje się, jeżeli pomoc z uwagi na przekroczenie 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie może być udzielona bezzwrotnie.

3. Zasady zwrotu wydatków za pomoc w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności stosuje się jeżeli pomoc z uwagi na przekroczenie 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, nie może być udzielona bezzwrotnie.

§ 2. Zwrot wydatków za świadczenia określone w § 1 następuje na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie w rozliczeniach miesięcznych - do każdego 15 dnia następnego miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/259/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - w zakresie zadań własnych oraz warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku z programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".1 zmiany zostały ogłoszone: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.2 zmiany zostały ogłoszone: Dz.U. z 2013 r. poz. 509, poz. 1650,; z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Przemysław Góźdź


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/82/2014
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 30 października 2014 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej - w zakresie zadań własnych gminy oraz zasady zwrotu wydatków za pomoc w formie posiłków dla osób samotnych, czyli osób samotnie gospodarujących zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - nie posiadających małżonka, wstępnych oraz zstępnych

Kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (w %) dla osób samotnych

% kwoty zwrotu ustalonej od całkowitej kwoty poniesionego wydatku

dla świadczeń z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
(usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu)

dla pomocy w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub
żywności

do 100%

do 150%

nieodpłatnie

powyżej 100% - 110%

powyżej 150% - 160%

5%

powyżej 110% - 120%

powyżej 160% - 170%

10%

powyżej 120% - 135%

powyżej 170% - 185%

20%

powyżej 135% - 150%

powyżej 185% - 200%

30%

powyżej 150% - 170%

powyżej 200% - 220%

50%

powyżej 170% - 200%

powyżej 220% - 250%

75%

powyżej 200%

powyżej 250%

100%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/82/2014
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 30 października 2014 r.

Zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - w zakresie zadań własnych gminy oraz warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku i świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywnościdla osób samotnie gospodarujących tj. prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe

Kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (w %) dla osób samotnie gospodarujących

% kwoty zwrotu ustalonej od całkowitej kwoty poniesionego wydatku

dla świadczeń z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
(usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu)

dla pomocy w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub
żywności

do 100%

do 150%

nieodpłatnie

powyżej 100% - 110%

powyżej 150% - 160%

5%

powyżej 110% - 120%

powyżej 160% - 170%

15%

powyżej 120% - 135%

powyżej 170% - 185%

30%

powyżej 135% - 150%

powyżej 185% - 200%

45%

powyżej 150% - 170%

powyżej 200% - 220%

60%

powyżej 170% - 200%

powyżej 220% - 250%

80%

powyżej 200%

powyżej 250%

100%


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/82/2014
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 30 października 2014 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku i świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób w rodzinie czyli osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z osobami spokrewnionymi lub osobami niespokrewnionymi pozostającymi w faktycznym związku

Kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (w %)

% kwoty zwrotu ustalonej od całkowitej kwoty poniesionego wydatku

dla świadczeń z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
(usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu)

dla pomocy w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub
żywności

do 100%

do 150%

nieodpłatnie

powyżej 100% - 110%

powyżej 150% - 160%

5%

powyżej 110% - 120%

powyżej 160% - 170%

15%

powyżej 120% - 135%

powyżej 170% - 185%

30%

powyżej 135% - 150%

powyżej 185% - 200%

45%

powyżej 150% - 170%

powyżej 200% - 220%

60%

powyżej 170% - 200%

powyżej 220% - 250%

80%

powyżej 200%

powyżej 250%

100%


Uzasadnienie

do uchwały nr X/82/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Postanowiono uchylić uchwałę Nr XL/259/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na posiłki, świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz powołać w to miejsce nową uchwałę z nową aktualną podstawą prawną w zakresie zadań własnych gminy.

Burmistrz Gminy


Witold Maciołek


[1]) zmiany zostały ogłoszone: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) zmiany zostały ogłoszone: Dz.U. z 2013 r. poz. 509, poz. 1650,; z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »