reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/III/2014 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 18 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 414/XL/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr 431/XLII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Śremu z dnia 14 lutego 2014 r., uchwałą Nr 436/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr 451/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Śremu z dnia 7 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr 468/XLV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 57/2014 Burmistrza Śremu z dnia 28 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 62/2014 Burmistrza Śremu z dnia 7 maja 2014 r., uchwałą Nr 491/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 73/2014 Burmistrza Śremu z dnia 6 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 509/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 80/2014 Burmistrza Śremu z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 88/2014 Burmistrza Śremu z dnia 18 lipca 2014 r., uchwałą Nr 512/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 109/2014 Burmistrza Śremu z dnia 12 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 113/2014 Burmistrza Śremu z dnia 25 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 120/2014 Burmistrza Śremu z dnia 1 września 2014 r., uchwałą Nr 529/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2014 r., zarządzeniem Nr 133/2014 Burmistrza Śremu z dnia 22 września 2014 r., zarządzeniem Nr 142/2014 Burmistrza Śremu z dnia 10 października 2014 r., zarządzeniem Nr 145/2014 Burmistrza Śremu z dnia 16 października 2014 r., uchwałą Nr 546/L/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2014 r, zarządzeniem Nr 155/2014 Burmistrza Śremu z dnia 31 października 2014 r., zarządzeniem Nr 164/2014 Burmistrza Śremu z dnia 24 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 249 466,14 zł, plan po zmianach 116 489 771,63 zł,

b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 109 242 273,62 zł;

2) w § 2:

a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 270 466,14 zł, plan po zmianach 118 131 150,63 zł,

b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 104 392 017,23 zł,

c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 13 739 133,40 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 142 389,00 zł;

3) § 3 Otrzymuje brzmienie: "§3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 641 379,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 641 379,00 zł.";

4) w § 5 łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się do kwoty 2 558 274,00 zł;

5) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/III/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/III/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/III/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/III/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 18/III/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 18/III/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ B.PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 18/III/2014

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 1 210,14 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2014.8);

b) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie o kwotę 59 065,00 zł na skutek wyższych niż zakładał plan wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

c) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 146 154,00 (zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST5/4822/44g/BKU/14 oraz ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r.);

d) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 15 037,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami od gmin obcych za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Śrem;

e) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 28 000,00 z przeznaczeniem na dożywianie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28 listopada 2014 r.).

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan wydatków:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 1 210,14 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.430.2014.8);

b) Dz. 600 Transport i łączność - dokonano przesunięć między paragrafami w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków na "Budowę ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie - etap I";

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 143 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy Śrem, dodatkowo w dziale dokonano szeregu przesunięć pomiędzy paragrafami;

d) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 4 976,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na koszty zastępstwa procesowego;

e) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dokonano przesunięć między paragrafami;

f) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 75 383,00 zł, w dziale tym dokonano m. in. szeregu przesunięć między rozdziałami i paragrafami, zmniejszono plany wydatków dotacyjnych w związku z oszczędnościami występującymi na nich, ponadto zaplanowano środki na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich;

g) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 28 000 z przeznaczeniem na dożywianie (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28 listopada 2014 r.), dodatkowo dokonano przesunięcia między paragrafami ;

h) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 12 740,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie zakładano dotacjami dla żłobków i klubów dziecięcych;

i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie o kwotę 2 210,00 zł w związku z niższymi niż planowano dotacjami na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł środków na zadanie pn. "Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej" - środki pochodzą z umorzenia udzielonego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kwota 21 000,00 zł stanowi 5% zaciągniętej pożyczki na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie";

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 1,00 zł wynika z konieczności zwiększenia planu na realizację zadania "Modernizacja placu przed świetlicą w Pyszącej" - wkład własny;

l) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 16 500,00 zł na skutek wyższych niż zakładano wydatków na utrzymanie zwierzyńca znajdującego się w parku miejskim.

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie o kwotę 4 654,00 zł na skutek niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmiany w rozchodach to zmniejszenie spłat pożyczek krajowych w związku z przyznaniem umorzenia pożyczki w kwocie 21 000,00 zł przez Zarząd WFOŚiGW.

5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, część B - Plan dochodów i wydatków zadań powierzonych z zakresu administracji samorządowej, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2014 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama