| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/1256/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 grudnia 2014r.

orzekająca częściową nieważność uchwały Nr LXXVII/513/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgodny na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

orzeka nieważność

uchwały Nr LXXVII/513/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgodny na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, w części dotyczącej postanowień § 3, w brzmieniu: "Kwota dotacji wymieniona w § 1 przekazywana będzie w miesięcznych transzach w terminie do 25-go każdego miesiąca", z powodu naruszenia przepisu art. 80 ust. 4 w zw. z art. 80 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 4 listopada 2014 r., Rada Gminy Dopiewo, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty, wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie wyższej niż wynika to z przepisów art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa, na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na posiedzenie Kolegium Izby w dniu 3 grudnia 2014 roku.

Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

W § 3 badanej uchwały Rada Gminy Dopiewo postanowiła, iż: "Kwota dotacji wymieniona w § 1 przekazywana będzie w miesięcznych transzach w terminie do 25-go każdego miesiąca". Z przywołanego postanowienia uchwały wynika, iż Rada Gminy Dopiewo postanowiła, że transza dotacji wypacana będzie w każdym miesiącu do 25-go dnia tego miesiąca.

Zgodnie z przepisem art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany został do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2 - 3b oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniających w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Z zapisu art. 80 ust. 3c ustawy o systemie oświaty wynika natomiast, że dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c, 3 i 3a, są przekazywane na rachunek bankowy odpowiedniej placówki, w tym przedszkola w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień do dnia 15 grudnia. Regulacja zawarta w § 3 badanej uchwały pozostaje więc w sprzeczności z art. 80 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, a w konsekwencji ze wskazywanym art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Rada wskazanym zapisem postanowiła bowiem o wydłużeniu ustawowego terminu przekazania transzy dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w miesiącu grudniu. Biorąc to pod uwagę Kolegium Izby postanowiło o stwierdzeniu nieważności wskazanej regulacji, jako niezgodnej z przywołanymi przepisami prawa.

Wyeliminowanie z treści badanej uchwały zapisu § 3 (tj. brak terminu przekazywania transz dotacji) nie pozbawia uchwały, w ocenie Kolegium Izby, waloru kompletności. W § 2 ust. 2 badanej uchwały Rada Gminy Dopiewo postanowiła bowiem o tym, że do trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio zapisy uchwały Nr LV/383/13. W § 5 pkt 2) przywołanej uchwały został określony termin przekazywania dotacji i pozostaje on w zgodzie z art. 80 ust. 3c ustawy o systemie oświaty (transza za grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia). Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Przy okazji Kolegium Izby wskazuje, że w art. 80 ust. 2e ustawodawca postanowił o tym, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 2, w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 2. Kwota dotacji, dla osób fizycznych i osób prawnych inne niż jednostka samorządu terytorialnego prowadzących przedszkola publiczne, określona w uchwale Nr LXXVII/513/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2014 r. nie może być więc niższa o tej, wyliczanej dla wspomnianych placówek w oparciu o przepis art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »