| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/1280/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 grudnia 2014r.

stwierdzająca nieważność uchwały Nr L/303/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 594, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

uchwały Nr L/303/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, jako podjętej z istotnym naruszeniem prawa opisanym w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 6 listopada 2014 roku Rada Gminy Sośnie, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Rady Gminy Sośnie Nr L/303/2014 z dnia 29 października 2014 roku, wyznaczając termin rozpatrzenia sprawy na dzień 3 grudnia 2014 roku.

Rozpatrując sprawę w dniu 3 grudnia 2014 roku, Kolegium Izby ustaliło, co następuje.

Stosownie do postanowień wynikających z normy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Właściwość rad gmin odnośnie stanowienia w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określają przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Przepis art. 6k ust. 1 pkt 2 stanowi, że rada gminy ustala, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Rada gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art. 6k ust. 3 ustawy).

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy w § 1 ust. 1 postanowiła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sośnie, powstającymi na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 1 ust. 2 za jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności w litrach w przypadku braku segregacji lub w § 1 ust. 3 w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawki opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i obierane w sposób selektywny ustalono w § 1 ust. 2 uchwały, a jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono niższą stawkę opłaty w § 1 ust. 3 uchwały.

W ocenie Kolegium Izby uregulowania uchwały § 1 przedmiotowej uchwały ustalające opłatę za jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności z danej nieruchomości, pozostają w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. W myśl przepisów art. 6k ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy rada gminy ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, a nie za jednorazowe opróżnienie pojemnika. Również w art. 6j ust. 3 ustawy ustawodawca postanowił, że w odniesieniu do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2, czyli za pojemnik o określonej pojemności.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby uznało, że postanowienia § 1 uchwały Nr L/303/2014 w sposób istotny naruszają ww. przepisy prawa.

W postanowieniu § 4 określono, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego § 1 ust. 2 i 3 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Rada ustaliła dwa terminy (daty) wejścia w życie uchwały: pierwszy, który nakazuje stosować postanowienia uchwały od dnia następującego po upływie 14 dni od publikacji w dzienniku urzędowym oraz drugi zgodnie, z którym stosowanie przepisów § 1 ust. 2 i 3 uchwały winno nastąpić od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Analiza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), prowadzi do wniosku, że ustawodawca jako regułę uznał, iż akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia we właściwym dzienniku urzędowym. Termin ten ma charakter terminu minimalnego, a gminny prawodawca ma możliwość ustalenia późniejszego terminu wejścia w życie aktu prawa miejscowego. Nie powinny być jednak ustalane dwa różne terminy wejścia w życie tych samych przepisów uchwały. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, w którym ukształtował się pogląd, że pojęcia "wejście w życie" i "moc obowiązująca" nie mają rozbieżnych zakresów. Pojęcia te są tożsame znaczeniowo i służą do oznaczenia punktu na linii czasu, od którego następuje prawne kwalifikowanie stosunków społecznych przez pryzmat uchwalonych przepisów (vide wyrok WSA z dnia 5 marca 2014 r. sygn. I SA/Go 51/Go; wyrok Trybunał Konstytucyjny z dnia 30 marca 1999 r. sygn. K 5/98).

Ponadto Kolegium Izby wskazuje, iż z zasad techniki prawodawczej, określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908) wynika, że uchwała powinna wchodzić w życie w całości w jednym terminie i że nie różnicuje się terminów wejścia w życie poszczególnych przepisów uchwały (§ 44 ust. 1 załącznika do powołanego rozporządzenia). Odstępstwo od tego rozwiązania może nastąpić tylko w przypadku przepisów zmieniających, uchylających, przejściowych i dostosowujących (§ 44 ust. 2).

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »