| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/17/2014 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 28.535.304,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28.385.304,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.408.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 99.320,00 zł załącznikiem Nr 11.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 28.197.756,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.853.756,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.344.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.408.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 99.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 337.548,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 802.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.139.548,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.802.000,00 zł; w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 zł,

2) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - 802.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 788.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 845.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanymi:

1) dochody w kwocie 343.667,00 zł,

2) wydatki w kwocie 343.667,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi:

1) dochody w wysokości 950.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 950.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 66.529,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 63.471,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej,

c) przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawlak


Uzasadnienie

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Wprowadza się następujące autopoprawki:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 28.535.304,00 zł.

2. W §1 ust.1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 28.385.304,00 zł.

3. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.408.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2)dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 99.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 28.197.756,00 zł.

5. W §1 ust.1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 25.853.756,00 zł.

6. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.408.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2)wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 99.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

7. W § 11 zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 950.000,00 zł i przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększając o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 950.000,00 zł.

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

"§12.Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 66.529,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 63.471,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

9. W załączniku Nr 1 - dochody budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1/dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.150.000,00 zł.

2/dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

tj. do kwoty 0,00 zł.

3/dz. 926 rozdz. 92601 § 0830 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

tj. do kwoty 8.000,00 zł.

10. W załączniku Nr 2 - wydatki budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1/dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

tj. do kwoty 870.000,00 zł,

11. W załączniku Nr 10 - plan dochodów z tytułów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1/dochody

- dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

tj. do kwoty 950.000,00 zł,

2/wydatki

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

tj. do kwoty 850.000,00 zł,

12. Dodaje się nowy załącznik Nr 11 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

13. W dochodach w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1.150.000,00 zł; w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 950.000,00 zł i za zajecie pasa drogowego kwotę 200.000,00 zł.

14. W załącznikach Nr 1, 2 i 5 zmieniono nazwę działu 926 z "Kultura fizyczna i sport" na "Kultura fizyczna".

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na rok 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2015


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 - Plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanych na rok 2015


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 - Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 - Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »