| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/17/2014 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 28.535.304,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28.385.304,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.408.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 99.320,00 zł załącznikiem Nr 11.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 28.197.756,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.853.756,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.344.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.408.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 99.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 337.548,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 802.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.139.548,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.802.000,00 zł; w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 2.000.000,00 zł,

2) spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych - 802.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 788.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 845.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanymi:

1) dochody w kwocie 343.667,00 zł,

2) wydatki w kwocie 343.667,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

1) dochody w wysokości 40.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 40.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi:

1) dochody w wysokości 950.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 950.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 66.529,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 63.471,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Strzałkowo do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej,

c) przenoszeniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt Gminy Strzałkowo może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawlak


Uzasadnienie

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Wprowadza się następujące autopoprawki:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 28.535.304,00 zł.

2. W §1 ust.1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 28.385.304,00 zł.

3. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.408.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2)dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 99.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 28.197.756,00 zł.

5. W §1 ust.1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 25.853.756,00 zł.

6. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.408.671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2)wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 99.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11."

7. W § 11 zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 950.000,00 zł i przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększając o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 950.000,00 zł.

8. § 12 otrzymuje brzmienie:

"§12.Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 130.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 66.529,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 63.471,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

9. W załączniku Nr 1 - dochody budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1/dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

tj. do kwoty 1.150.000,00 zł.

2/dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

tj. do kwoty 0,00 zł.

3/dz. 926 rozdz. 92601 § 0830 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

tj. do kwoty 8.000,00 zł.

10. W załączniku Nr 2 - wydatki budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1/dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

tj. do kwoty 870.000,00 zł,

11. W załączniku Nr 10 - plan dochodów z tytułów z tytułu opłat, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1/dochody

- dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

tj. do kwoty 950.000,00 zł,

2/wydatki

- dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

tj. do kwoty 850.000,00 zł,

12. Dodaje się nowy załącznik Nr 11 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

13. W dochodach w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1.150.000,00 zł; w tym: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 950.000,00 zł i za zajecie pasa drogowego kwotę 200.000,00 zł.

14. W załącznikach Nr 1, 2 i 5 zmieniono nazwę działu 926 z "Kultura fizyczna i sport" na "Kultura fizyczna".

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na rok 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych na rok 2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2015


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 - Plan dochodów wydzielonych rachunków utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 15 września 2010 r. i wydatków nimi finansowanych na rok 2015


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 - Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 - Plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »