| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie - 22.292.845,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 21.942.553,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 350.292,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 2.886.704,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 184.300,00 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie - 22.842.845,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.177.045,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2.665.800,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 2.886.704,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości - 310.000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Określa się wydatki majątkowe realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do roku 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 550.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. kredytów,

2. pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 1.750.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 1.200.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.950.000,00 zł w tym;

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 550.000,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.200.000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznychzgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości - 600.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 200.000,00 zł

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie -95.000,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 91.000,00

2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 4.000,00

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 55.000,00

2. celową w wysokości - 50.000,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 50.000,00 zł

§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Janiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2015


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2015


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2015


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Fundusz sołecki na 2015 rok


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »