reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/14/14 Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku poz. 647, poz. 951, poz.1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, poz.768) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. W związku z Uchwałą nr XXXI/294/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej, oraz po stwierdzeniu, że poniższe ustalenia nie naruszają ustaleń uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołańcz, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej, zwany dalej "planem".

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej" opracowany w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

3. Granice obszaru objętego planem określone zostały na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na działce, na powierzchnię tej działki;

3) szerokości działki budowlanej - należy przez to rozumieć szerokość frontową działki budowlanej mierzoną od strony drogi, nie określa się szerokości frontowej dla działek budowlanych, które mają zapewniony dostęp do drogi publicznej za pomocą sięgaczy;

4) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji, w tym piwnic, poddaszy i tarasów, mierzonych po obrysie zewnętrznym ścian wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, za wyjątkiem takich elementów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego;

6) dachu płaskim - należy przez to rozumieć, dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczających 10o.

§ 3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolami określonymi w §4;

5) pasy zieleni izolacyjnej;

6) linie wymiarowe charakterystycznych odległości.

§ 4. Przeznaczenie terenów, o których mowa w §3 oznaczono na rysunku planu symbolami:

1) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usług;

2) U - tereny zabudowy usługowej;

3) P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;

4) KDL - tereny dróg publicznych - lokalnych;

5) KDD - tereny dróg publicznych - dojazdowych.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe dotyczące całego obszaru planu

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zabudowę należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;

2) dla obiektów będących inwestycjami celu publicznego z zakresu łączności publicznej dopuszcza się przekroczenie wysokości, o której mowa w Rozdziale 3;

3) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy o parametrach przewyższających wartości ustalone w Rozdziale 3, z zakazem nadbudowy, z dopuszczeniem przebudowy i remontu przy zachowaniu nowych parametrów zawartych w Rozdziale 3;

4) dla istniejących budynków o dachach posiadających geometrię inną niż wskazana w Rozdziale 3 - dopuszcza się ich zachowanie przy rozbudowie głównej bryły budynku;

5) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usług (MN/U) oraz terenach zabudowy usługowej (U) ustala się obowiązek realizacji pokrycia dachu dwuspadowego lub wielospadowego z dachówki, blachy miedzianej, tytanowo - cynkowej lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym;

6) wysokości ustalone w Rozdziale 3 dotyczą kondygnacji nadziemnych;

7) zezwala się na realizację kondygnacji podziemnych;

8) zezwala się na lokalizację budynków garażowych i gospodarczych przy granicy działek budowlanych;

9) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków tymczasowych, z wyjątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji;

10) zakazuje się projektowania i realizacji atrap dachowych nie związanych z konstrukcją dachu za wyjątkiem nadbudowy attyki w przypadku dachów płaskich;

11) dla budynków i części budynków zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu ustala się zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem przebudowy i remontu;

12) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych na następujących warunkach:

a) powierzchnia nośnika nie może być większa niż:

- 1,0 m2 na jednej działce budowlanej, z zastrzeżeniem §5 pkt 12 lit. a tiret drugie,

- 10,0 m2 na jednej działce budowlanej, dla terenów zabudowy usługowej (U) oraz dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (P/U),

b) nośniki reklamowe lokalizowane w pasach drogowych, jeżeli nie dotyczą organizacji ruchu drogowego, należy lokalizować zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego, w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od krawędzi jezdni;

13) podane w niniejszej uchwale minimalne wielkości działek budowlanych oraz ich szerokości nie dotyczą działek gruntu wydzielanych na cele: lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów;

14) od strony dróg publicznych ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z wyłączeniem podmurówek.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usług (MN/U) należy zachować następujące dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

b) w przypadku wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach MN/U wymagających ochrony akustycznej należy zastosować środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające poziom hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych;

2) wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, w szczególności w zakresie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza oraz promieniowania elektromagnetycznego, także poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie mogą negatywnie oddziaływać na jakość wód podziemnych, także w granicach terenu inwestycji;

3) w zakresie gospodarowania odpadami:

a) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie należy prowadzić zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gołańcz oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odpady niebezpieczne należy gromadzić w hermetycznych pojemnikach i transportować do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

d) zakazuje się prowadzenia działalności w zakresie: unieszkodliwiania, składowania i odzysku odpadów;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

a) energię cieplną należy pozyskiwać przy zastosowaniu paliw, w szczególności charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji,

b) dopuszcza się stosowanie ogrzewania gazowego, systemów wykorzystujących źródła czystej energii, w szczególności takie jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną oraz paliwa stałe spalane w kotłach niskoemisyjnych;

5) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym należy chronić powierzchnię biologicznie czynną; w miarę możliwości należy ograniczać jej przykrycia, w szczególności betonem i asfaltem;

6) do nasadzeń należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów, gwarantujących długotrwałe utrzymywanie zieleni;

7) dla terenów zabudowy usługowej (U) oraz terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (P/U) ustala się obowiązek zagospodarowania terenów zielenią tak, by zminimalizować negatywne oddziaływanie pochodzące z tych obszarów oraz poprawić walory krajobrazowe;

8) wszelkie ingerencje w środowisko gruntowo-wodne dla potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych i budowli winny być prowadzone w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach odrębnych.

§ 7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, dla inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu wymagających przeprowadzenia prac ziemnych, należy prowadzić badania archeologiczne oraz należy uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.

§ 8. Ustalenia w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: w granicach obszaru objętego planem nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z tym nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.

§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) szczegółowe parametry zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, określono w Rozdziale 3 oraz na rysunku planu;

2) na obszarze planu zezwala się na wydzielanie działek gruntu w przypadku lokalizacji dojść i dojazdów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do potrzeb;

3) sposób podziału na działki budowlane określono w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 3, z zastrzeżeniem §9 pkt 4.;

4) dopuszcza się łączenie działek gruntu, w szczególności gdy istniejąca lub projektowana działka budowlana składa się z kilku działek gruntu, pod warunkiem spełnienia parametrów określonych w Rozdziale 3.;

5) dopuszcza się korekty granic ustalonych i projektowanych działek budowlanych niepokrywających się z liniami rozgraniczającymi, mające na celu poprawę ich funkcjonalności (dostęp komunikacyjny, poprawa kształtu działek budowlanych, zapewnienie właściwych warunków usytuowania istniejących budynków), pod warunkiem spełnienia parametrów określonych w Rozdziale 3.;

6) należy uwzględnić konieczność zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia w wodę, dojazdu pożarowego, lokalizacji obiektów względem siebie oraz możliwości prowadzenia działań ratowniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: na terenie objętym planem nie występują tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych, w związku z tym nie wyznacza się ich granic oraz nie ustala się sposobów ich zagospodarowania.

§ 11. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) w przypadku przeprowadzania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych należy zachować ustalenia zawarte w niniejszej uchwale, w tym w zakresie minimalnych powierzchni działek określonych w Rozdziale 3.;

2) ustala się minimalne szerokości nowo wydzielanych działek: 30 m;

3) ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wynoszący 70o - 90o, z dopuszczeniem odstępstwa w miejscach łuków dróg lub na zakończeniach dojazdów.

§ 12. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) zakazuje się lokalizowania obiektów, jeżeli negatywne oddziaływanie z nimi związane przenikałoby na teren nieruchomości należących do osób trzecich i byłoby w konflikcie z obecną lub planowaną funkcją tych nieruchomości;

2) na obszarze planu zakazuje się:

a) lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b) lokalizacji nowych przedsięwzięć w zakresie handlu hurtowego, skupu i składowania surowców wtórnych;

3) ustala się ochronę wód podziemnych ze względu na położenie terenu objętego planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 143 "Subzbiornik Inowrocław-Gniezno", dla którego obowiązują następujące ustalenia:

a) należy dążyć do objęcia całego terenu zbiorczym systemem odprowadzenia ścieków oraz, w miarę możliwości, modernizować istniejącą sieć w celu zminimalizowania przedostawania się zanieczyszczeń do wód podziemnych,

b) przy realizacji nowych inwestycji należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne uwzględniające wymogi ochrony wód podziemnych.

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) teren opracowania planu będzie obsługiwany komunikacyjnie z przyległych dróg publicznych zlokalizowanych na obszarze lub poza obszarem opracowania planu w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi;

2) w obrębie poszczególnych terenów należy zapewnić, odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - min. 2 stanowiska dla każdego budynku mieszkalnego w granicach nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, wliczając miejsca postojowe w garażach,

b) dla obiektów i lokali usługowych - min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem § 13 pkt 2 lit. c i pkt 3,

c) dla obiektów handlowych - min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 25,0 m2 powierzchni sprzedażowej,

d) dla obiektów i lokali produkcyjnych, składów i magazynów - min. 1 stanowisko na dwóch zatrudnionych;

3) powierzchnie użytkowe, o których mowa w § 13 pkt 2 lit. b dotyczą części budynków, dla których realizowana jest podstawowa funkcja, z wyłączeniem powierzchni magazynowych, garaży, zapleczy i komunikacji wewnętrznej;

4) należy zapewnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową stosownie do przepisów odrębnych;

5) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą sieci i uzbrojenia technicznego;

6) zezwala się na lokalizację na obszarze planu obiektów budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenu objętego planem;

7) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, kolidujących z projektowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez ich właściwego zarządcę;

8) w zakresie zaopatrzenia w wodę - ustala się powiązanie terenu objętego planem z istniejącym i projektowanym układem sieci wodociągowej, w tym przebudowę, rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci wodociągowej;

9) dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków plan ustala:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych z zarządcą sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej powiązanej z miejskim systemem kanalizacji lub w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do sieci zezwala się na lokalizację zbiorników bezodpływowych,

c) na terenie opracowania planu zakazuje się odprowadzania ścieków komunalnych do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków,

d) odprowadzenie ścieków z terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (P/U) oraz terenów zabudowy usługowej (U) może nastąpić do sieci kanalizacji sanitarnej po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym ewentualnej konieczności podczyszczenia ścieków do odpowiednich parametrów na terenie należącym do inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych z możliwościami funkcji odparowującej i rozsączającej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

b) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów komunikacji kołowej, placów manewrowych i innych określonych obowiązującymi przepisami może nastąpić do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym ewentualnej konieczności podczyszczenia ścieków do odpowiednich parametrów.

11) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - ustala się obsługę poprzez istniejące i projektowane linie kablowe podziemne nn przyłączone do sieci SN poprzez istniejące i projektowane elektroenergetyczne stacje transformatorowe, dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

12) w zakresie sieci telekomunikacyjnej - ustala się adaptację i rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej na warunkach określonych przez jej właściwego zarządcę;

13) dla zaopatrzenia w energię cieplną dopuszcza się wykorzystanie źródeł grzewczych na paliwo gazowe, płynne z zastrzeżeniem §6 ust. 4.;

14) dla prawidłowego funkcjonowania systemu melioracyjnego:

a) nakazuje się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego,

b) w razie konieczności jego przebudowy należy zapewnić rozwiązania zastępcze.

§ 14. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów: na obszarze opracowania planu nie występują obszary tymczasowego zagospodarowania i użytkowania, w związku z tym nie ustala się sposobów i terminów ich zagospodarowania.

§ 15. Granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko, granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - w granicach obszaru objętego planem nie występują powyższe tereny, obiekty i strefy, w związku z tym nie określa się ich granic.

§ 16. Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012- w granicach obszaru objętego planem nie występują powyższe tereny, w związku z tym nie określa się ich granic.

§ 17. Granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, granice stref ochronnych terenów zamkniętych - w granicach obszaru objętego planem nie występują powyższe tereny, obiekty i strefy, w związku z tym nie określa się ich parametrów i lokalizacji.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów

§ 18. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U :

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usług;

2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) zabudowę mieszkaniową należy realizować jako wolno stojącą,

b) dopuszcza się lokalizację usług w parterze budynku mieszkalnego, wbudowanych i dobudowanych lub jako odrębny budynek wolnostojący,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów o funkcji wyłącznie usługowej,

d) dopuszczalne obiekty towarzyszące: budynki gospodarcze i garażowe,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200,0 m2,

f) powierzchnia zabudowy: maks. 40% powierzchni działki budowlanej,

g) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- min. 0,1,

- maks. 1,2;

h) powierzchnia biologicznie czynna: min. 30% powierzchni działki budowlanej,

i) wysokość zabudowy:

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkalno-usługowego, usługowego: maks. 10,0 m,

- budynku gospodarczego i garażowego: maks. 6,0 m;

j) geometria dachów:

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkalno-usługowego i usługowego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30o - 45o,

- budynku gospodarczego i garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45o lub dachy płaskie;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej - zgodnie z §13.

§ 19. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3U :

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy usługowej;

2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) w obrębie budynku przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej w wydzielonym lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200,0 m2,

b) w ramach działki budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w §19 pkt 2 lit. a,

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 2000,0 m2,

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni działki budowlanej,

e) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- min. 0,1,

- maks. 1,5;

f) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni działki budowlanej,

g) wysokość zabudowy - maks. 12,0 m,

h) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 20o - 45o;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej - zgodnie z §13.

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4P/U :

1) przeznaczenie terenu - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;

2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszczalne obiekty towarzyszące: obiekty małej architektury, budynki garażowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, obiekty związane z obsługą parkingów,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 2000,0 m2,

c) powierzchnia zabudowy: maks. 60% powierzchni działki budowlanej,

d) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- min. 0,1,

- maks. 1,8;

e) powierzchnia biologicznie czynna: min. 15% powierzchni działki budowlanej,

f) wysokość zabudowy: maks. 15,0 m,

g) geometria dachów: dachy dwuspadowe, wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45°, dachy płaskie lub kombinacja dachów pochyłych oraz płaskich,

h) ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej - zgodnie z §13.

§ 21. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDL:

1) przeznaczenie terenu:

a) 1KDD- droga publiczna - dojazdowa - poszerzenie ulicy Cisowej,

b) 2KDD- droga publiczna - dojazdowa,

c) 3KDL- droga publiczna - lokalna - poszerzenie ulicy Sportowej;

2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się wszelkie podziały terenu związane z wydzieleniem planowanych dróg,

b) szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

c) szerokości określone w §21 pkt 2 lit. b, zabezpieczają realizację jezdni, chodników oraz ścieżek rowerowych; szczegółowe parametry zagospodarowania dróg określone zostaną w opracowaniach branżowych, w nawiązaniu do całościowych potrzeb miasta zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) teren 1KDD stanowi fragment drogi publicznej - dojazdowej (ulicy Cisowej), częściowo zlokalizowanej poza granicą opracowania planu, której docelowa szerokość będzie nie mniejsza niż 10,0 m,

e) teren 3KDL stanowi fragment drogi publicznej - lokalnej (ulicy Sportowej), częściowo zlokalizowanej poza granicą opracowania planu, której docelowa szerokość będzie nie mniejsza niż 12,0 m,

f) przestrzeń dróg może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

g) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w pasach dróg publicznych po uzgodnieniu warunków technicznych z właściwym zarządcą drogi,

h) należy zachować i uzupełnić istniejące aleje i szpalery drzew w istniejących drogach, a w przypadku konieczności ich usunięcia zrealizować nowe nasadzenia drzew i krzewów.

§ 22. Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U - 10%;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3U - 10%;

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 4P/U - 10%;

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD - 1%;

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3KDL - 1%.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 23. Na obszarze objętym opracowaniem planu tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy uchwalonego Uchwałą nr XXIII/112/2000 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 listopada 2000 r.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/14
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/14/14
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 tekst jednolity ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Gołańcz rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 23.10.2014 r. do 14.11.2014 r. Dnia 23.10.2014 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie. Uwagi do projektu planu przyjmowano do dnia 28.11.2014 r. W ustawowym terminie w związku z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 tekst jednolity ze zmianami) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej nie wniesiono uwag.

W związku z powyższym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/14/14
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Gołańcz rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity ze zmianami) zadania własne gminy.

2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy:

L.p.

Symbole terenów funkcjonalnych

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji)

- 1 -

- 2 -

- 3 -

1.

1KDD

droga publiczna - dojazdowa

2.

2KDD

droga publiczna - dojazdowa

3.

3KDL

droga publiczna - lokalna

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i Prawem ochrony środowiska;

2) sposób realizacji inwestycji określonych w § 1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu;

3) realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji niewyszczególnionych w § 1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ujętych w niniejszym planie, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), przy czym środki finansowe pochodzić będą z budżetu miasta i gminy Gołańcz oraz środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej.

§ 4. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko


Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej, został sporządzony w związku z uchwałą Nr XXXI/294/2013 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej.

Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity ze zmianami) ogłoszono w prasie i przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu oraz zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania. W procedurze sporządzenia planu uwzględniono wszystkie zgromadzone wnioski instytucji, o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie opracowania planu wpłynęły cztery wnioski w ustalonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu terminem określonym zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Był to następujące wnioski:

- wniosek osoby fizycznej z dnia 27.01.2014 r. dotyczący działek o nr ewidencyjnych 1080/3 i 1080/4, dla których wniesiono o wyznaczenie w planie terenu zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolniczej,

- wniosek osoby fizycznej z dnia 27.01.2014 r. dotyczący działki o nr ewidencyjnym 1080/2, dla której wniesiono o wyznaczenie w planie terenu zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolniczej,

- wniosek osoby fizycznej z dnia 29.01.2014 r. dotyczący działki o nr ewidencyjnym 929/5, dla której wniesiono o przeznaczenie w planie pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, wg załącznika podziału działek,

- wniosek osoby fizycznej z dnia 30.01.2014 r. dotyczący działki o nr ewidencyjnym 929/3, dla której wniesiono o przeznaczenie w planie na cele mieszkaniowo, usługowo-przemysłowe, wg załącznika podziału działek,

Powyższe wnioski zostały przekazane do analizy i rozpatrzenia w trakcie opracowania projektu planu.

Projekt planu uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity ze zmianami) oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 tekst jednolity ze zmianami). Wniesione w opiniach i uzgodnieniach uwagi zostały uwzględnione w projekcie planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie którego w dniu 23 października 2014 r. przeprowadzono publiczną debatę. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 23 października 2014 r. do 14 listopada 2014 r. z terminem składania uwag do 28 listopada 2014 r. nie wpłynęła żadna uwaga.

Zarówno na etapie redagowania planu, jak i rozstrzygania uwag rozpatrywano różne warianty rozwiązań planistycznych. Przyjęto rozwiązania optymalne, będące kompromisem pomiędzy interesem publicznym, a postulatami zainteresowanych.

Teren objęty opracowaniem planu stanowi w większości obszar otwarty, użytkowany rolniczo. Częściowo, wzdłuż północnej strony ulicy Sportowej, teren jest zagospodarowany zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudową zagrodową. Poza granicami obszaru objętego planem, po zachodniej stronie ulicy Sportowej zlokalizowane są obiekty produkcyjne i usługowe. Do opracowania planu przystąpiono ze względu na zainteresowanie inwestycyjne niezagospodarowanymi terenami wzdłuż ulicy Sportowej. Zainteresowanie lokalizacją obiektów produkcyjnych i działalności gospodarczej w tym rejonie jest zgodna z założeniami polityki przestrzennej miasta, która w studium zakłada rozwój obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług w tej części miasta. Ponadto lokalizacja produkcji, składów i magazynów wzdłuż wschodniej części ulicy Sportowej stanowić będzie kontynuację i dalszy rozwój strefy gospodarczej, która istnieje po drugiej stronie drogi. Jednocześnie sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej ma na celu określenie przeznaczenia terenów obecnie niezainwestowanych w sposób wykluczający konflikty funkcjonalne. Plan wskazuje zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oraz ustala optymalny podział funkcjonalny obszaru opracowania planu. Ustalenia planu zapewniają właściwą ochronę terenów mieszkaniowych przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem sąsiadujących z nimi terenów usługowych. Ponadto rozwiązania przyjęte w planie zapewniają optymalne warunki akustyczne oraz odpowiednie standardy jakości środowiska terenom mieszkalnictwa. Przy opracowaniu projektu planu uwzględniono istniejące uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze, kulturowe oraz komunikacyjne. Przedmiotowy plan wskazuje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i usług, tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz tereny komunikacji kołowej.

Ustalenia planu nie naruszają ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama