reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w kwocie 27.809.192 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.239.303 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4.569.889 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.017.986 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 282.015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 o finansach publicznych w wysokości 1.747.163 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w kwocie 28.204.057 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 21.653.755 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.550.302 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.017.986 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 282.015 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 1.852.720 zł z tego:

- wydatki bieżące 13.600 zł

- wydatki majątkowe 1.839.120 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 394.865 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.301.200 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 906.335 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.801.200 zł, w tym 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.633.282 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.624.560 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Określa się plany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:

1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

2) dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 99.000 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł

§ 10. Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30.000 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. w wysokości 64.000 zł.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/18/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/18/2015

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 28 stycznia 2015r.

W stosunku do projektu budżetu do niniejszej Uchwały wprowadzono poniższe autopoprawki.

1. W załączniku nr 2 Plan wydatków:

a) w dziale 600 Transport i łączność:

- z rozdziału 60016, par. 4300 przenosi się 10.000,00 zł do rozdziału 60014, par. 2320. Jest to związane z zakończeniem budowy chodników przy drodze powiatowej w Nagradowicach i Tulcach. Zgodnie z zawartym porozumieniem na bieżące utrzymanie każdego z tych chodników przekazujemy do Powiatu po 5.000,00 zł dotacji celowej. Zmiana wprowadzona do załącznika nr 6 - Jednostki sektora finansów publicznych i treści uchwały § 6 ust. 1 pkt. 1,

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność, paragraf 2310 zastępuje się paragrafem 2319. Z Miasta Poznań uzyskano informację o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania "Badanie powiązań funkcjonalno przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej(z uwzględnieniem wpływów sąsiadujących powiatów - SPPOFAP0". Zmiana wprowadzona w treści Uchwały w § 2, ust. 2 pkt. 3

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność paragraf 6050 zamienia się na paragraf 6060.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się 1.000,00 zł z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne, par. 4270 do rozdziału 75404 Komendy wojewódzkie policji par. 6170. Uzupełnienie do 50% udziału gminy w kosztach zakupu samochodu policyjnego. Zmiana wprowadzona w treści Uchwały w § 2, ust. 1 pkt. 1 i 2,

b) W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przenosi się 5.200,00 zł z par. 4010 Wynagrodzenia osobowe na par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

c) na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

- po stronie wydatków przestają obowiązywać paragrafy 4350 i 4370. Plany w rozdziałach 75023. 80101, 80104, 80110, 85219 z tych paragrafów przenosi się do paragrafu 4360, który otrzymuje brzmienie "Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych".

- wprowadza się rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Do powyższego rozdziału przenosi się kwotę 744.000,00 zł z rozdziału 80104 Przedszkola. Kwota dotyczy dotacji celowej na dzieci niepełnosprawne w Przedszkolu "Bajkowa Kraina". Zmiana powyższa zmienia kwoty szczegółowe w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały - Jednostki spoza sektora finansów publicznych,

- wprowadza się rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceum ogólnokształcącym, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych. Kształcenie specjalne prowadzi Zespół Szkół w Kleszczewie 10 godz. tygodniowo i Zespół Szkół w Tulcach 8 godzin tygodniowo. Do powyższego rozdziału przenosi się kwotę 26.205,00 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe - zmiana dotyczy § 4010, 4110, 4120 i 4410,

2. W załączniku Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2015r. w rozdziale 80101 przyjmuje się nowe określenie zadania - Rozbudowa szkoły w Kleszczewie i Tulcach,

3. W § 5 Uchwały kwotę 1.800.100 zł zastępuje się kwotą 1.801.200,00 zł.

4. W § 9 Uchwały kwotę 89.000,00 zł zastępuje się kwotą 99.000,00 zł.

5. W załączniku nr 7 do Uchwały w planie przychodów samorządowego zakładu budżetowego kwotę dotacji 2.059.900,00 zł zastępuje się kwotą 2.089.900,00 zł.

6. Wykreśla się upoważnienie zawarte w § 8 ust. 3 projektu uchwały budżetowej,

6. W załączniku nr 4 Dochody z działu 600 Transport i łączność dotyczą usług komunikacji autobusowej świadczonych na podstawie porozumienia z Gminą Kostrzyn. Usługa świadczona przez Zakład Komunalny w Kleszczewie na terenie Gminy Kostrzyn.

7. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych bez korygowania planu wyszacowanego przez Ministra Finansów w 2014r. zostały wykonane na poziomie 101,04%. Co potwierdza zasadność planowania tego dochodu na 2015r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Uzyskane dochody w 2014r. ze sprzedaży majątku dotyczą dwóch działek w Tulcach: pod działalność usług zdrowia i oświaty 3400 m2 oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną lub działalność gospodarczą z infrastrukturą towarzyszącą 2.569 m2, nie są to działki planowane do sprzedaży w 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama