reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/15 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 56.372.540 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.246.350 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.126.190 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.533.076 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 328.014 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 53.150.776 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.739.674 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.411.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 7.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.533.076 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 328.014 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 988.158 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 3.221.764 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.500.000 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.721.764 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł, w tym na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł,

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w wysokości 828.603 zł.

§ 8. Ustala się wartość dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) Dotacje otrzymane 328.014 zł,

2) Dotacje udzielone 282.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.490.935 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.238.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.500.000 zł,

3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

1. na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 3.000 zł,

2. na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 197.000 zł,

3. na dotację dla Centrum Integracji Społecznej 100.000 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 97.584 zł,

2) celowe w wysokości 1.648.603 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000 zł,

b) na poręczenia dla ZM "Puszcza Zielonka" w wysokości 828.603 zł,

c) na przejęcie kanalizacji na ul. Fiołkowej w Pobiedziskach w wysokości 500.000 zł,

d) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 50.000 zł,

e) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000 zł, w tym:

- na odprawy emerytalne, zmianę regulaminu wynagradzania, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe jednostki oświaty - 100.000 zł

- na odprawy emerytalne urząd - 50.000 zł.

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się wartość wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska


Renata Jończyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama