reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/12/14 Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.); w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie


Mirosław Kuberka


Załącznik do Uchwały Nr II/12/14
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Regulamin

określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie.

2. Regulamin określa:

1) wysokość dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,

4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Pleszewie,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,

3) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w jednostce, o której mowa w pkt. 1,

4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

6) uczniu - należy przez to rozumieć także słuchacza i wychowanka,

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 lub art. 42 ust. 4a ustawy Karta Nauczyciela,

8) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,poz.191),

9) rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, Dz. U. z 2007 r. Nr 56, poz. 372, Dz.U. z 2008 r. Nr 42, poz. 257, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Dz.U. z 2010 Nr 131, poz. 885, Dz.U.z 2011 r. Nr 2011 r. Nr 161, poz.967, Dz.U. z 2012 r., poz.790, Dz.U. z 2013 r. poz.913, Dz.U. z 2014 r. poz.416),

10) regulaminie - rozumie się przez to Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 3. Wszelkie dodatki określa się w niniejszym Regulaminie procentowo w odniesieniu do stawki minimalnej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty o najwyższym poziomie wykształcenia. Do tak wyliczonej kwoty dodatków stosuje się zasadę zaokrąglenia do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty do 0,49 zł pomija się, a kwoty od 0,50 zł zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

§ 4. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

Rozdział 2.
Dodatki

Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Nauczyciel za swoją pracę może otrzymać dodatek motywacyjny.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) efektywne i rzetelne realizowanie programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne realizowanie przydzielonych zadań i obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w przeprowadzeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej,

c) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

d) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) prowadzenie nauczania indywidualnego z wyłączeniem § 10 ust. 4 pkt 3,

g) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 6. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 5, jest spełnienie następujących kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p. poż.,

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły, w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły,

4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczyciela, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi prace w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,

6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,

7) kształtowanie atmosfery pracy w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,

9) osiąganie wysokich wyników ewaluacji zewnętrznej szkoły,

10) pozostałe obowiązki:

a) przestrzeganie regulaminu pracy,

b) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

c) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki).

§ 7. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok.

2. W ramach przyjętego budżetu wysokość miesięcznych środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli jednostek oświatowych wylicza się mnożąc liczbę etatów nauczycielskich wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2014 r. przez 7% stawki określonej w § 3 Regulaminu.

3. Wysokość jednostkowego dodatku w zależności od stopnia realizacji zadań określonych w § 5 i § 6 wynosi od 5% do:

a) 15 % dla nauczyciela,

b) 25 % dla zastępcy dyrektora,

c) 40 % dla dyrektora.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i wicedyrektora danej szkoły ustala dyrektor, a dla dyrektora Zarząd Powiatu w Pleszewie.

5. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektora i wicedyrektorów wlicza się w środki finansowe danej szkoły, powiększając o tę kwotę środki przyznane na dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

6. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 - Karta Nauczyciela.

7. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w następujących przedziałach:

1) dla dyrektorów szkół- od 60% do 120%,

2) dla wicedyrektorów szkół i wicedyrektora Zespołu Placówek Specjalnych - od 20% do 60%,

3) dla kierowników Internatu, szkolenia praktycznego i schroniska młodzieżowego - od 10% do 30%,

4) dla kierownika Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - od 20% do 40%".

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły albo czasowo powierzono inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie.

3. Dodatek za pełnienie funkcji dyrektora nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie funkcji dyrektora przyznaje się na czas powierzenia.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach sprawowanego zastępstwa.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również:

1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo/opiekuna klasy w wysokości 6 %,

2) opiekunowi stażu w wysokości 6% za każdego nauczyciela odbywającego staż.

6. Ustalając wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się wielkość szkoły (liczbę uczniów, oddziałów, stanowisk kierowniczych), złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

7. Wysokość dodatku ustala:

1) dla dyrektora - Zarząd Powiatu,

2) dla wicedyrektorów i osób zajmujących inne stanowiska kierownicze - dyrektor szkoły.

§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatek za pełnienie funkcji przysługuje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karta Nauczyciela.

3. Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok, z wyłączeniem ust. 2.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy

§ 10. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach.

2. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych warunkach określa § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami).

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

1) stopnia trudności lub uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

4. Nauczycielom i wychowawcom przysługują dodatki za trudne warunki pracy:

1) za prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa w wysokości 6%,

2) nauczycielom poradni psychologiczno - pedagogicznych w wysokości 13%,

3) nauczycielom prowadzącym zajęcia w szkołach specjalnych oraz prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 25%,

4) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych specjalnych w wysokości 20%;

5) za prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 40 %;

6) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli języka obcego w oddziałach dwujęzycznych w wysokości 5%.

5. Dodatek za trudne warunki pracy lub dodatek za uciążliwe warunki pracy otrzymuje w całości nauczyciel pełniący funkcje kierownicze, realizujący zajęcia w takich warunkach. W przypadku nabycia prawa do dodatków za trudne warunki pracy w różnych wysokościach, przysługują dodatki w wyższym wymiarze.

6. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

§ 11. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uciążliwych określa § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami)

2. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć:

1) wymienionych w § 10 ustęp 4 punkty 3-5 Regulaminu z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 ze zmianami), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r.Nr 139, poz. 1328 ze zmianami).

2) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

3) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.

3. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje w wysokości 6%.

4. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

5. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy, nauczycielowi przysługują obydwa dodatki.

6. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 3.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 12. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak jak za godziny ponadwymiarowe.

6. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze mogą realizować godziny ponadwymiarowe jedynie za zgodą Zarządu Powiatu.

7. W szczególnych przypadkach w miarę posiadanych środków w szkole mogą być realizowane doraźne zastępstwa.

§ 13. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 2,3,4 Regulaminu.

§ 14. 1. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli ustala dyrektor szkoły.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 15. 1. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach zamiast dnia wolnego odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczoną jak za godziny ponadwymiarowe. Nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział 4.
Dodatek mieszkaniowy

§ 16. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) do dwóch osób w rodzinie- 2%.

2) powyżej dwóch osób w rodzinie- 4%.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Zarząd Powiatu.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie, a jeżeli złożenie wniosku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

1. Projekt Regulaminu został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli:

- Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pleszewie,

- Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie,

- Regionalny Związek Zawodowy Nauczycieli "LEGIS" w Pleszewie.

2. Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.

3. Regulamin podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama