| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o?wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i?trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa deklarację (DOK), o której mowa w § 1.

2. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Prezydentowi Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia, o którym jest mowa w art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Miejscem składania deklaracji jest Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a.

4. Deklarację można nadać także w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), albo złożyć w polskim urzędzie konsularnym.

5. Zachowują ważność deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przez właścicieli nieruchomości przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały z wyłączeniem deklaracji, które zawierają odliczenie od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z uchwały Nr XXXVII/494/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzone kompostowanie odpadów zielonych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 4433) oraz uchwały Nr XXXVII/495/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 4434).

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Kaliszu na platformie ePUAP (epuap.gov.pl);

2) układ informacji i powiązań między nimi zostanie określony po sporządzeniu formularza i jego rejestracji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/593/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 743).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2015 r.


Załącznik do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 12 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »