| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 13 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w?sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 400a ust.1 pkt 2 i pkt 42 w związku z 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie wprowadza się następujące zmiany:

1) §10.5 Regulaminu określającego szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie, stanowiącego załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie:

Do wniosku o przyznanie dotacji, złożonego przez podmiot dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie:

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.), należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.) oraz formularz informacji zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.). należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.) oraz formularz informacji zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).;

2) W §3 dotychczasową treść uchwały oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

§10 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 Regulaminu określającego szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Kobyłka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »