| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/49/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drawsko

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)[1]) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się aglomerację Drawsko o równoważnej liczbie mieszkańców 3 836.

§ 2

1. Aglomeracja Drawsko obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Drawski Młyn działki ewidencyjne nr: 744/8 i 744/13; obręb: 0003 Drawsko.

2. Obszar aglomeracji Drawsko wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie poniżej wymienionych miejscowości:

1) Drawsko (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 7050, 227/1, 228/1, 217, 218, 7042, 229, 230; obręb: 0004 Drawsko Nadleśnictwo oraz 505/2, 449, 501/1, 507/2, 499, 594, 503, 502, 500, 516, 435, 448, 438, 436, 213/6, 327, 422, 421, 420, 419, 418, 416/1, 411, 410/1, 410/2, 409, 408, 407/2, 406, 405, 404, 306/1, 654, 658, 659, 660/1, 660/2, 660/3, 661, 1400, 1402, 1403, 1404, 664, 665/1, 665/2, 665/4, 665/5, 665/7, 665/8, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 481/2, 483, 484, 485, 486, 989, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/2, 495/14; obręb: 0003 Drawsko),

2) Drawski Młyn (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 511, 512/6, 512/7, 751/6, 776, 765, 626, 764, 625, 775/4, 7020/6, 1306, 806, 782, 751/22, 751/18, 751/21, 751/19, 751/7, 751/23, 751/4, 751/5, 748/10, 748/14, 766, 742/1, 740, 739, 738/9, 738/11, 738/12, 738/13, 738/14, 732/1, 732/9, 732/8, 732/7, 729, 728/1, 724/4, 723/1, 720/1, 706, 704/1, 703, 702/1, 680, 681, 682, 683, 684; obręb: 0003 Drawsko),

3) Pęckowo (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 184, 678/1, 309/6, 363, 431, 412, 361, 358, 362, 787, 685, 694, 191, 686/3, 688, 411, 361, 221/1, 192,4 695, 696/2, 689, 360, 434, 435, 367/22, 308, 399, 398, 788, 401/1, 402, 400/2, 394, 395, 396, 397, 789, 790, 413, 410, 231, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 797, 209, 796, 208, 794/1, 206/1, 207, 795, 793, 205, 794/2, 206/2, 792, 204, 791, 203, 309/9, 309/10, 309/11, 309/12, 309/13, 309/14, 309/15, 309/16, 309/17, 309/18, 309/19, 309/20, 309/21, 309/22, 309/23, 309/24, 309/25; obręb: 0012 Pęckowo).

3. Obszar i granice aglomeracji Drawsko zostały oznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc rozporządzenie Nr 9/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drawsko (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 42 poz. 1095).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Krzysztof Paszyk


Załącznik do Uchwały Nr III/49/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Obszar i granice aglomeracji Drawsko


Uzasadnienie do Uchwały Nr III/49/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

do uchwały Nr III/49/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26 stycznia 2015 roku

Aglomeracja Drawsko została wyznaczona rozporządzeniem Nr 9/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2006 r.

Wójt Gminy Drawsko pismem znak: GK-OŚ.602.1.2014.AG z dnia 30 czerwca 2014 r. uzupełnionym pismami z dnia 22 września 2014 r. oraz 2 października 2014 r. złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Drawsko.

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Drawsko w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 42,4 km. Sieci te obsługują 3686 mieszkańców, w tym 3659 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 27 osób czasowo przebywających w aglomeracji. Ponadto 0,41 km sieci kanalizacyjnych jest w trakcie realizacji. Sieci te obsługiwać będą 46 stałych mieszkańców aglomeracji.

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Drawsko obejmują zmianę polegającą na wyłączeniu z aglomeracji miejscowości:

- Chełst

- Drawsko (działki ewidencyjne nr: 7050, 227/1, 228/1, 217, 218, 7042, 229, 230; obręb: 0004 Drawsko Nadleśnictwo oraz 505/2, 449, 501/1, 507/2, 499, 594, 503, 502, 500, 516, 435, 448, 438, 436, 213/6, 327, 422, 421, 420, 419, 418, 416/1, 411, 410/1, 410/2, 409, 408, 407/2, 406, 405, 404, 306/1, 654, 658, 659, 660/1, 660/2, 660/3, 661, 1400, 1402, 1403, 1404, 664, 665/1, 665/2, 665/4, 665/5, 665/7, 665/8, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 481/2, 483, 484, 485, 486, 989, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/2, 495/14; obręb: 0003 Drawsko),

- Drawski Młyn (działki ewidencyjne nr: 511, 512/6, 512/7, 751/6, 776, 765, 626, 764, 625, 775/4, 7020/6, 1306, 806, 782, 751/22, 751/18, 751/21, 751/19, 751/7, 751/23, 751/4, 751/5, 748/10, 748/14, 766, 742/1, 740, 739, 738/9, 738/11, 738/12, 738/13, 738/14, 732/1, 732/9, 732/8, 732/7, 729, 728/1, 724/4, 723/1, 720/1, 706, 704/1, 703, 702/1, 680, 681, 682, 683, 684; obręb: 0003 Drawsko),

- Pęckowo (działki ewidencyjne nr: 184, 678/1, 309/6, 363, 431, 412, 361, 358, 362, 787, 685, 694, 191, 686/3, 688, 411, 361, 221/1, 192,4 695, 696/2, 689, 360, 434, 435, 367/22, 308, 399, 398, 788, 401/1, 402, 400/2, 394, 395, 396, 397, 789, 790, 413, 410, 231, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 797, 209, 796, 208, 794/1, 206/1, 207, 795, 793, 205, 794/2, 206/2, 792, 204, 791, 203, 309/9, 309/10, 309/11, 309/12, 309/13, 309/14, 309/15, 309/16, 309/17, 309/18, 309/19, 309/20, 309/21, 309/22, 309/23, 309/24, 309/25; obręb: 0012 Pęckowo).

Powyższe miejscowości zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji, który wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Ponadto wyłączona z aglomeracji została miejscowość Kamiennik położona na terenie obszaru chronionego krajobrazu Puszcza Notecka oraz obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka, ze względu na wskaźnik koncentracji, który wynosi poniżej 90 mieszkańców na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji.

Dla miejscowości wyłączonych z aglomeracji została opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.

Aglomeracja posiada mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Drawski Młyn działka ewidencyjna nr 744/8 i 744/13 obręb: 0003 Drawsko, o przepustowości Qśr/d = 1050 m3 /d, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Noteć w km 55+630.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji Drawsko wynosi 3 836 RLM i obejmuje:

- 3659 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- 27 RLM pochodzących od osób przebywających czasowo na terenie aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- 104 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- 46 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej będącej w trakcie realizacji,

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Drawsko. Zgodnie z art. 208 ust.1 ustawy Prawo wodne gminy tworzące aglomeracje mają obowiązek zrealizować system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w terminie określonym w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z właściwymi organami administracji oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513 z 2013 r. poz. 21 i poz. 165 oraz z 2014 r. poz. 659, poz. 850 i poz. 1146.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rozwoju Biznesu

Firma doradczo-szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »