| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/51/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orchowo

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)[1]) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się aglomerację Orchowo o równoważnej liczbie mieszkańców 2227.

§ 2

1. Aglomeracja Orchowo obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Osówiec (działka ewidencyjna nr 33/1; obręb: 0008 Osówiec).

2. Obszar aglomeracji Orchowo wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie wymienionych miejscowości: Orchowo (z wyłączeniem ulic: Dąbrowa, Topolowej, Słonecznej, Bernardczyka), Osówiec, Myślątkowo, Rękawczynek, Siedluchno, Różanna.

3. Obszar i granice aglomeracji Orchowo zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc rozporządzenie Nr 178/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 146 poz. 3534).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Krzysztof Paszyk


Załącznik do Uchwały Nr III/51/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Obszar i granice aglomeracji Orchowo


Uzasadnienie do Uchwały Nr III/51/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

do uchwały Nr III/51/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26 stycznia 2015 roku

Aglomeracja Orchowo została wyznaczona rozporządzeniem Nr 178/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Wójt Gminy Orchowo pismem znak: GK.KPOŚK.2.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., uzupełnionym pismami z dnia 10 września 2014 r., 10 października 2014 r. oraz 21 października 2014 r. złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Orchowo.

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Orchowo w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 15,553 km. Sieci te obsługują 1698 stałych mieszkańców aglomeracji. Ponadto na terenie aglomeracji Orchowo długość sieci kanalizacyjnych w trakcie realizacji określono na 8,625 km. Sieć ta będzie obsługiwała 529 stałych mieszkańców aglomeracji.

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Orchowo obejmują zmianę polegającą na wyłączeniu z terenu aglomeracji następujących miejscowości:

- w gminie Orchowo: Bielsko, Gałczynek, Linówiec, Mlecze, Podbielsko, Orchówek, Rękawczyn, Skubarczewo, Słowikowo, Suszewo, Szydłówiec, Wólka Orchowska oraz w Orchowie ulice: Dąbrowa, Topolowa, Słoneczna, Bernardczyka.

- w gminie Powidz: Anastazewo.

Powyższe miejscowości zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji, który dla obszarów objętych formami ochrony przyrody wynosi poniżej 90 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla miejscowości wyłączonych z aglomeracji została opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.

Obszar aglomeracji Orchowo położony jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu „Powidzko – Bieniszewskiego” oraz na terenie „Powidzkiego Parku Krajobrazowego.”

Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości Qśr/d = 400 m3 /d zlokalizowaną w miejscowości Osówiec (działka ewidencyjna nr 33/1; obręb: 0008 Osówiec).

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny OS-31 w km 0 + 410.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Orchowo wynosi 2227 RLM i obejmuje:

- 1698 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- 529 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej, która jest w trakcie realizacji.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Orchowo. Zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy Prawo wodne gminy tworzące aglomeracje mają obowiązek zrealizować system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w terminie określonym w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Uchwała nie narusza obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z właściwymi organami administracji publicznej oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513; z 2013 r. poz. 21 i poz. 165 oraz z 2014 r. poz. 659, poz. 850 i poz. 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »