| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 2, mogą być składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania zgodnie z § 5.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

§ 4. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 6. Deklarację, o której mowa w § 2 składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów- Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.

§ 7. Traci moc obowiązującą uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XXXVIII/232/2013 z dnia 28. listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1. lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrzeszów


mgr Edward Skrzypek


Załącznik do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/27/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 lutego 2015 roku


Uzasadnienie do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zgodnie z art. 6 n. ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa w drodze uchwały, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale tej rada gminy może również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

W związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne stało się ich wprowadzenie do obowiązującego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »