| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Środa Wielkopolska dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania, sposób rozliczania oraz sposób kontroli dotacji celowych służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze miasta i gminy Środa Wielkopolska.

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Środa Wielkopolska mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie przedsięwzięcia jeżeli rodzinny ogród działkowy łącznie spełnia nastepujące kryteria:

1) znajduje się na obszarze miasta i gminy Środa Wielkopolska,

2) nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę lub gdy istniejąca infrastruktura jest w złym stanie technicznym,

3) istnieje społeczne zapotrzebowanie na urządzenie użyteczności publicznej jakim jest rodzinny ogród działkowy.

2. Dotacja może być udzielona na cele wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

§ 3. 1. Rodzinne Ogrody Działkowe składają pisemny wniosek o udzielenie dotacji do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, a w roku budżetowym 2015 do 30 kwietnia.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę rodzinnego ogrodu działkowego ubiegającego się o dotację,

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki ma być przyznana dotacja,

3) termin realizacji zadania,

4) skalkulowane koszty zadania,

5) źródła finansowania kosztów zadania,

6) wysokość wnioskowanej dotacji,

7) datę i podpisy osób upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu rodzinnego ogrodu działkowego składającej wniosek.

§ 4. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej i po zaakceptowaniu, uwzględnia w projekcie budżetu.

§ 5. Wysokość dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych określa Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 6. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) opis zakresu zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji, termin i sposób przekazania udzielonej dotacji,

3) termin wykorzystania dotacji,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

2. Przyznana dotacja może być przekazana jednorazowo lub w ratach w terminach ustalonych w umowie.

§ 7. 1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Rodzinne ogrody działkowe na żądanie kontrolującego są zobowiązane dostarczyć dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej zarówno w siedzibie rodzinnego ogrodu działkowego, jak i w miejscu realizacji zadania.

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie winno zawierać opis wykonanego zadania oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur (rachunków) pokrytych w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.

§ 9. Wykaz rodzinnych ogrodów działkowych, którym udzielone zostały dotacje oraz jej rozliczenia podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Dopierała


Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Środa Wielkopolska dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy i może być przeznaczona w szczególnosci na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »