| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0716-36/14 Burmistrza Gminy Mosina; Burmistrza Lubonia; Burmistrza Puszczykowa; Prezydenta Miasta Poznania; Wójta Gminy Komorniki

z dnia 14 lipca 2014r.

Porozumienie Międzygminne NR ZTM.TA.0716-36/14 pomiędzy:Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina

pomiędzy:

Miastem Poznań, reprezentowanym przez:

Mirosława Kruszyńskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania

a

Miastem Luboń, reprezentowanym przez:

Dariusza Szmyta - Burmistrza Miasta Luboń

i

Gminą Komorniki, reprezentowaną przez:

Jana Brodę - Wójta Gminy Komorniki

i

Miastem Puszczykowo, reprezentowanym przez:

Andrzeja Balcerka - Burmistrza Miasta Puszczykowo

i

Gminą Mosina, reprezentowaną przez:

Zofię Springer - Burmistrz Gminy Mosina

§ 1. Miasto Luboń, Gmina Komorniki, Miasto Puszczykowo oraz Gmina Mosina powierzają, a Miasto Poznań przyjmuje do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegające na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr 651 na trasie Poznań (Dębiec) - Luboń - Łęczyca - Puszczykowo - Mosina - Krosinko - Ludwikowo - Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, w części dotyczącej Miasta Luboń, Gminy Komorniki, Miasta Puszczykowo i Gminy Mosina.

§ 2. Miasto Poznań przejmuje prawa i obowiązki Miasta Luboń, Gminy Komorniki, Miasta Puszczykowo i Gminy Mosina, związane z realizacją zadania określonego w § 1.

§ 3. 1. Ustalanie wysokości opłat oraz ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, określanie przepisów porządkowych oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zwierząt i rzeczy, w związku z realizacją zadania określonego w § 1, należy do Rady Miasta Poznania.

2. Ustanowienie, w związku z realizacją zadań określonych w § 1, regulaminu przewozów lub innych regulacji, należy do Miasta Poznania.

§ 4. Miasto Poznań realizować będzie powierzone zadanie przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (60-770) przy ul. Matejki 59.

§ 5. Przewóz osób na liniach komunikacyjnych określonych w § 1 będzie realizowany zgodnie z Regulaminem przewozów określającym warunki obsługi podróżnych, odpraw oraz przewozu osób i rzeczy w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej) organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. 1. 1. Rozkłady jazdy na linii komunikacyjnej określonej w § 1 ustala Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, z uwzględnieniem opinii Miasta Luboń, Gminy Komorniki, Miasta Puszczykowo i Gminy Mosina.

2. Miasto Poznań zobowiązuje się do umieszczania rozkładów jazdy oraz informacji dla pasażerów na wszystkich przystankach, przez które przebiega linia komunikacyjna określona w § 1.

§ 7. Strony wyrażają zgodę na zastrzeżenie Miasta Luboń w zakresie bezpośredniego zawarcia przez Miasto Poznań umowy o świadczenie usług w zakresie powierzonego zadania, o którym mowa w § 1, z Przedsiębiorstwem Transportowym "Translub" Sp. z o.o., które jest podmiotem wewnętrznym Miasta Luboń w rozumieniu art. 2 lit. j oraz art. 5 ust. 2 lit. a-c rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U.UE.L. 07.315.1).

§ 8. 1. Na swoim terenie administracyjnym Miasto Luboń, Gmina Komorniki, Miasto Puszczykowo i Gmina Mosina zobowiązują się do utrzymania czystości przystanków, konserwacji wiat, odśnieżania oraz utrzymania nawierzchni w obrębie przystanków i pętli krańcowych.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, warunki i zasady ich użytkowania oraz opłaty za korzystanie z tych obiektów każda Strona porozumienia określi dla swojego obszaru administracyjnego.

§ 9. 1. Miasto Luboń, Gmina Komorniki, Miasto Puszczykowo i Gmina Mosina zobowiązują się do udziału w kosztach zadania określonego w § 1.

2. Roczna wysokość udziału w kosztach, o których mowa w ust. 1, będzie zależna od kosztów funkcjonowania linii komunikacyjnych na terenie Miasta Luboń, Gminy Komorniki, Miasta Puszczykowo i Gminy Mosina oraz wpływów ze sprzedaży biletów.

3. Najpóźniej do dnia 31 października każdego roku Miasto Poznań przedstawi kalkulację kosztów na rok następny.

4. Na każdy rok rozliczeniowy zawarta będzie umowa o udzielenie dotacji celowej, która regulować będzie wykonanie zawartego pomiędzy Stronami porozumienia międzygminnego.

5. W przypadku zmian w rozkładach jazdy dokonywanych w ciągu roku, skutkujących zmianą dotychczas ustalonych kosztów, Miasto Poznań przedstawi nową kalkulację kosztów, która obowiązywać będzie od momentu wprowadzenia ww. zmian.

6. Dotacja za każdy miesiąc w wysokości określonej w kalkulacji kosztów, o której mowa w ust. 3, będzie przekazywana Miastu Poznań przez Miasto Luboń, Gminę Komorniki, Miasto Puszczykowo i Gminę Mosina na rachunek bankowy nr 28 1050 1520 1000 0023 4950 0955, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

7. W związku z faktem, iż ostateczne rozliczenie usług wynikających z wykonania zadania określonego w § 1 za dany rok możliwe jest dopiero po jego zakończeniu oraz po wykonaniu audytu rekompensaty, mającego na celu ustalenie ostatecznej wysokości rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego świadczącego te usługi, ustala się, że:

1) Miasto Luboń, Gmina Komorniki, Miasto Puszczykowo i Gmina Mosina zobowiązują się do zapłaty na rzecz Miasta Poznania części niedopłaconej operatorowi publicznego transportu zbiorowego rekompensaty, proporcjonalnie do pracy przewozowej realizowanej na terenie poszczególnych gmin;

2) Miasto Poznań zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Miasta Luboń, Gminy Komorniki, Miasta Puszczykowo i Gminy Mosina, po otrzymaniu od operatora publicznego transportu zbiorowego, części nadpłaconej temu operatorowi rekompensaty,

3) podstawą do określenia wysokości nadpłaty lub niedopłaty rekompensaty będzie audyt rekompensaty przeprowadzony na zlecenie Miasta Poznania przez niezależnego audytora, przedstawiony Miastu Luboń, Gminie Komorniki, Miastu Puszczykowo oraz Gminie Mosina najpóźniej do dnia 31 października każdego roku.

8. Zapłata należności, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia kopii dokumentu audytu rekompensaty Miastu Luboń, Gminie Komorniki, Miastu Puszczykowo i Gminie Mosina.

9. W przypadku gdyby zapłata należności, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, musiała zostać poprzedzona zmianą uchwały budżetowej jednej ze Stron, jest ona zobowiązana poinformować o tym fakcie drugą Stronę. W takim wypadku zapłata, o której mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, nastąpi nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia kopii dokumentu audytu rekompensaty Miastu Luboń, Gminie Komorniki, Miastu Puszczykowo i Gminie Mosina.

§ 10. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, począwszy od dnia 1.09.2014 r.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 11. Tracą moc porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego:

1) pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Mosina z dnia 30 grudnia 2009 r.;

2) pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Puszczykowo z dnia 30 grudnia 2009 r.;

3) pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki z dnia 16 kwietnia 2010 r.;

4) pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń z dnia 16 kwietnia 2010 r.

§ 12. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 13. Porozumienie sporządzone zostało w dziesięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron porozumienia.

§ 14. Zawarte porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Miasto Luboń


Dariusz Szmyt


Gmina Komorniki


Jan Broda


Gmina Mosina


Zofia Springer

Miasto Poznań


Mirosław Kruszyński


Miasto Puszczykowo


Andrzej Balcerek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »