| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 60, 61/1 oraz 61/2 w Uchorowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 60, 61/1 oraz 61/2 w Uchorowie, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murowana Goślina, zwany dalej "planem".

2. Plan obejmuje obszar, którego granice określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwany dalej "rysunkiem planu", zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 60, 61/1 oraz 61/2 w Uchorowie", opracowany w skali 1: 1000;

2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia nie większym niż 12o;

2) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowalnej, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą się znajdować ściany budynków od linii rozgraniczającej terenu;

5) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30%;

6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

7) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

8) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

9) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

10) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej.

§ 3. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenu na obszarze planu:

a) teren zabudowy usług kultury, oznaczony na rysunku planu symbolem Uk;

b) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-G.

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania została oznaczona linią ciągłą i została pokazana na rysunku planu.

§ 4. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów małej architektury i pomników,

b) urządzeń budowlanych,

c) ogrodzeń ażurowych lub w formie żywopłotów o wysokości nie większej niż 1,5 m, z uwzględnieniem pkt 2 lit. e,

d) słupa ogłoszeniowego o wysokości nie większej niż 4,0 m, złożonego z trzech wyodrębnionych części: cokołu, części ekspozycyjnej i daszku,

e) tablic informacyjnych o wysokości nie większej niż 3 m;

f) szyldów na ogrodzeniach lub elewacji budynków o powierzchni nie większej niż 0,5 m2;

2) zakaz lokalizacji:

a) ogrodzeń na terenie KD-G, z wyjątkiem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej,

b) tymczasowych obiektów budowlanych,

c) blaszanych budynków garażowych, gospodarczych lub gospodarczo - garażowego na terenie Uk,

d) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych,

e) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z elementów prefabrykowanych.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

2) zachowanie przebiegu istniejącego szpaleru drzew wzdłuż drogi publicznej z dopuszczeniem wycinki w miejscach, które wymagają usprawnienia obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem;

3) nakaz prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu;

4) obowiązek gromadzenia, segregacji oraz zagospodarowania odpadów na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu Uk jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

6) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem infrastrukturalnych inwestycji celu publicznego;

7) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, w których będą wykorzystywane paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisji, takie jak: paliwa płynne, gazowe lub stałe, energia elektryczna oraz alternatywne źródła energii;

8) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie działki budowlanej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) ochronę budynków zabytkowych, wskazanych na rysunku planu, poprzez:

a) zachowanie bryły budynków w niezmienionej formie,

b) zachowanie historycznego układu kompozycyjnego elewacji,

c) zakaz tynkowania i ocieplania budynków od zewnątrz,

d) zachowanie oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej,

e) zakaz stosowania blachodachówki;

2) nakaz uzyskania dla prac prowadzonych przy obiektach ujętych w ewidencji zabytków, wskazanych na rysunku planu, pozytywnej opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zagospodarowanie terenu drogi publicznej zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 10. W zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla terenu zabudowy usług kultury, oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk, ustala się:

1) lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnym liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

2) lokalizację jednego budynku usługowego związanego z kulturą (świetlica wiejska);

3) dopuszczenie lokalizacji wolno stojących budynków garażowych, gospodarczych lub gospodarczo - garażowych;

4) dopuszczenie lokalizacji:

a) urządzeń sportowo - rekreacyjnych,

b) placów zabaw;

5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo - garażowego nie większą niż 65,0 m2;

8) intensywność zabudowy działki budowlanej od 0,02 do 0,8;

9) wysokość:

a) budynku usługowego związanego z kulturą - nie więcej niż 9 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

b) budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo - garażowego - nie więcej niż 6 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna;

10) dachy:

a) budynku usługowego związanego z kulturą - strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35 o do 45o, w odcieniach ceglasto-czerwonych, czerwonych lub brązowych,

b) budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo - garażowego - płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35o do 45o,
w odcieniach ceglasto-czerwonych, czerwonych lub brązowych,

11) dopuszczenie lokalizacji budynków w granicy działki budowlanej;

12) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych nie mniejszą niż 800 m2,

13) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z normatywem parkingowym podanym w §15 pkt 5.

§ 11. W zakresie wymaganych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla terenu drogi publicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-G, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację jezdni - placu do zawracania lub innych obiektów i urządzeń związanych z komunikacją oraz infrastrukturą liniową;

3) lokalizację wiaty przystankowej;

4) dopuszczenie lokalizacji chodnika dla pieszych, ścieżki rowerowej.

§ 12. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych,
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie podejmuje się ustaleń.

§ 13. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

§ 14. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

1) ustala się zakaz lokalizacji budynków na terenie KD-G;

2) dopuszcza się skablowanie, przeniesienie lub usunięcie linii elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez gestora sieci;

3) wszelkie projektowane budowle i obiekty o wysokości równej i większej niż 50m n.p.t należy każdorazowo uzgadniać z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem pozwolenia na budowę.

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1) klasę główną dla drogi na terenie KD-G;

2) powiązanie terenu z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) obsługę komunikacyjną terenu Uk z drogi powiatowej;

5) zapewnienie na terenie Uk w obrębie działki stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 3 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej w obiektach usługowych lub minimum 3 stanowiska na 10 zatrudnionych;

6) zapewnienie na terenie Uk w obrębie działki stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 10 stanowisk;

7) zapewnienie stanowisk dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. W zakresie określenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

2) powiązanie sieci z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

3) zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dojazdów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie gospodarki wodno - ściekowej:

a) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,

c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na ternach Uk i KD-G.

§ 17. Nie ustala się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.

§ 18. Ustala się 30 % stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2015
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »