| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Duszniki

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Duszniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2014 r. poz. 7, poz.538, poz. 811), Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Duszniki:

1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej (w tym rolniczej) lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 5 punktów,

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 3 punkty,

3) kryterium dochodowe - dochód netto na członka rodziny nieprzekraczający 50% kwoty, o której mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623, 1650) - 4 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:

1) oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 1),

2) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola (załącznik nr 2),

3) oświadczenie o wysokości dochodu netto na członka rodziny (załącznik nr 3).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu
lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Ja niżej podpisana/y.......................................................................................................................

zamieszkała/y.................................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym nr.....................wydanym przez.....................................

Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w......................................................................................

lub

Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym..................................................

lub

Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą....................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Duszniki, dnia......................... .........................................................

(czytelny podpis)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka

(imię i nazwisko dziecka)…………………………………….….………………………………

(data urodzenia) ……………………………w.............................................................................

uczęszcza do przedszkola w ……………………........……...……………………….…………

(adres, nazwa placówki)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Duszniki, dnia……………………… …………….................………

(czytelny podpis)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/15
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodzica/ów o wysokości dochodu na członka rodziny

Oświadczam, że wysokość dochodu netto na członka rodziny wynosi……….........................zł

(słownie)…………………………………………………….....………………………………...

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Duszniki, dnia……………………… …...…............………….....

(czytelny podpis)


Uzasadnienie

Obowiązek ustalenia kryteriów na drugim etapie rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz przypisanie im wartości nakłada na organ prowadzący art. 20 c ustawy o systemie oświaty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »