| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów gimnazjów Gminy Czerniejewo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów gimnazjów Gminy Czerniejewozwanych dalej stypendiami stanowiący załącznik do niniejszej uchwały w ramach Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Czerniejewo.

§ 2. Środki pieniężne przeznaczone na stypendia wydzielone będą corocznie w budżecie gminy.

§ 3. Opinie o przyznaniu stypendiów podejmuje komisja stypendialna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w szkołach z terenu Gminy Czerniejewo i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo


Załącznik do Uchwały Nr V/29/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 lutego 2015 r.

Regulamin przyznawania
Stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów gimnazjów
Gminy Czerniejewo

§ 1. Uczniowie uczęszczający do gimnazjów w Gminie Czerniejewo, a także uczniowie Gminy Czerniejewo uczęszczający do gimnazjów poza Gminą Czerniejewo mogą otrzymywać stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne zwane dalej stypendiami sportowymi i artystycznymi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Stypendia sportowe przysługują uczniom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) indywidualnie zajęli I - III miejsce lub zespołowo I miejsce w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim;

2) uzyskali w klasyfikacji śródrocznej lub końcowej średnią ocen co najmniej 4,0 i przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

3) uczestniczyli w życiu sportowym szkoły lub środowiska lokalnego.

§ 3. Stypendia artystyczne przysługują uczniom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) osiągnęli I - III miejsce w konkursach artystycznych, przeglądach i festiwalach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;

2) uzyskali w klasyfikacji śródrocznej lub końcowej średnią ocen co najmniej 4,0 i przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

3) brali czynny udział w życiu kulturalnym szkoły lub środowiska lokalnego.

§ 4. Stypendia sportowe i artystyczne przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w § 3 Uchwały, na wniosek dyrektora gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5. W przypadku ucznia klasy I gimnazjum, wniosek po raz pierwszy może być złożony po I semestrze roku szkolnego.

§ 6. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru. Po każdym semestrze dyrektor gimnazjum dokonuje weryfikacji semestralnej uczniów, którym zostało przyznane stypendium zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 i 3 Regulaminu.

§ 7. Wysokość stypendium wynosi 50 ( słownie: pięćdziesiąt złotych ) miesięcznie z wyłączeniem lipca i sierpnia.

§ 8. O przyznanym stypendium Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zawiadamia rodziców ( opiekunów prawnych ) zainteresowanego ucznia i dyrektora danego gimnazjum.

§ 9. Wypłaty stypendium po każdym semestrze w wysokości 250 ( słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych ) dokonuje się w siedzibie szkoły, do której uczęszcza uczeń na podstawie listy sporządzonej przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo. W przypadku ucznia Gminy Czerniejewo uczęszczającego do gimnazjum poza Gminą Czerniejewo stypendium wypłaca się na wskazany numer rachunku bankowego.

§ 10. W przypadku drastycznych naruszeń norm uczniowskich lub w przypadku, gdy uczeń po dokonaniu weryfikacji semestralnej nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie, dyrektor gimnazjum wnioskuje o odebranie przyznanego stypendium.

§ 11. Stypendium przysługuje uczniom, którzy nie otrzymują stypendium za osiągnięcia sportowe i artystyczne z innych źródeł. Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 12. Regulamin obowiązuje od II semestru roku szkolnego 2014/2015.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania Stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów gminazjów Gminy Czerniejewo

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub artystycznego Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

Na podstawie § 2 i § 3 Regulaminu przyznawania stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów gimnazjów Gminy Czerniejewo wnoszę o przyznanie stypendium sportowego/artystycznego* dla:

1. Imię i nazwisko ucznia:

…...........................................................................................................................

2. Data urodzenia/ Imiona rodziców (opiekunów prawnych)

…...........................................................................................................................

3. Miejsce zamieszkania:

…...........................................................................................................................

4. Gimnazjum, klasa:

…...........................................................................................................................

5. Szczególne osiągnięcia sportowe/artystyczne*:

…..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Średnia ocen ucznia uzyskana za ....... semestr … rok szkol. …............. wynosiła........................................

7. Ocena z zachowania za ….. semestr: …rok szkol. …..................................................................................

8. Zaangażowanie w życie sportowe/kulturalne* szkoły lub środowiska lokalnego: …................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

9. Uzasadnienie wniosku

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................ , ..................................

( miejscowość ) ( data )

.......................................................

( podpis i pieczęć dyrektora szkoły )

*niewłaściwe skreślić


Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania Stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów gminazjów Gminy Czerniejewo

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że syn/córka ......................................................................................................................

( imię i nazwisko )

................................................................................................................................................................

( adres zamieszkania )

nie otrzymuje stypendium sportowego/ artystycznego* z innych źródeł.

.......................................................

( podpis rodziców/ opiekunów prawnych

ucznia )

............................................. , ..................................

( miejscowość ) ( data )

*niewłaściwe skreślić


Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/29/15

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium sportowego i artystycznego dlauczniów gimnazjów Gminy Czerniejewo.

Pragnąc wesprzeć uzdolnionych uczniów gimnazjów Rada Miasta i Gminy Czerniejewo postanowiła utworzyć fundusz stypendialny przeznaczony dla uczniów legitymujących się szczególnymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi. Zasady i tryb przyznawania stypendiów zostały określone w Regulaminie przyznawania stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów gimnazjów Gminy Czerniejewo, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Podjęcie uchwały jest konsekwencją przyjętego Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Czerniejewo.

Projekt Uchwały został przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 17 lutego 2015 roku,. na którym uzyskał pozytywną opinię.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »