| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 i 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2014 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 23 lutego 2015 r. wprowadza się, następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody o kwotę 112.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą -11.851.457,00 zł, w tym: dochody bieżące -11.460.619,00 zł.

2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 112.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Po zmianach wydatki ogółem wynoszą - 11.222.320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10.496.740,59 zł,

- wydatki majątkowe - 725.579,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Wydatki obejmują w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.555.579,40 zł, w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.785.766,04 zł,

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań - 2.769.813,36 zł,

b) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


(-) Eugeniusz Meller


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 13 marca 2015 r.

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

5 980 056,00

- 112 067,00

5 867 989,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 887 850,00

- 112 067,00

3 775 783,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 887 850,00

- 112 067,00

3 775 783,00

Razem:

11 963 524,00

- 112 067,00

11 851 457,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 13 marca 2015 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 801 970,52

- 133 317,00

5 668 653,52

80101

Szkoły podstawowe

2 900 089,00

- 294 615,00

2 605 474,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 788 695,00

- 240 000,00

1 548 695,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

339 242,00

- 47 000,00

292 242,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

52 475,00

- 7 615,00

44 860,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

266 221,00

- 34 250,00

231 971,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

153 272,00

- 34 250,00

119 022,00

80110

Gimnazja

1 497 707,00

- 47 817,00

1 449 890,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

945 200,00

- 39 440,00

905 760,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

195 893,00

- 7 177,00

188 716,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

27 506,00

- 1 200,00

26 306,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

0,00

234 279,00

234 279,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

188 000,00

188 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

28 200,00

28 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

4 600,00

4 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

13 479,00

13 479,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

9 086,00

9 086,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

6 700,00

6 700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 000,00

1 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

160,00

160,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 226,00

1 226,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

586 500,00

- 4 837,22

581 662,78

90013

Schroniska dla zwierząt

24 700,00

- 4 837,22

19 862,78

4300

Zakup usług pozostałych

24 700,00

- 4 837,22

19 862,78

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

215 307,82

26 087,22

241 395,04

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

110 530,82

21 250,00

131 780,82

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 305,23

21 250,00

51 555,23

92116

Biblioteki

61 777,00

4 837,22

66 614,22

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0,00

55 000,00

55 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41 000,00

- 34 935,55

6 064,45

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 772,00

- 155,72

2 616,28

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 050,00

- 5 149,25

1 900,75

4120

Składki na Fundusz Pracy

865,00

- 719,53

145,47

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

290,00

- 244,20

45,80

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 921,00

79,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 000,00

- 4 564,66

435,34

4260

Zakup energii

1 000,00

- 984,10

15,90

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

- 392,17

107,83

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 100,00

- 896,60

203,40

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

- 100,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 100,00

- 1 100,00

0,00

Razem:

11 334 387,00

- 112 067,00

11 222 320,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 13 marca 2015 r.

Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury

Dz.

Rozdz.

Paragraf

Treść

Kwota

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

55.000

92116

Biblioteki

55.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

55.000

RAZEM

55.000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 13 marca 2015 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział

Rozdz.

§

nazwa

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

50.000,00

50.000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

50.000,00

50.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000,00

50.000,00

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzątew

50.000,00

50.000,00

600

Transport i łączność

235.098,62

235.098,62

60016

Drogi publiczne gminne

235.098,62

235.098,62

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

235.098,62

235.098,62

Fundusz sołecki - budowa chodnika w Mieleszynie.

14.000,00

14.000,00

Fundusz sołecki - budowa chodników w Łopiennie

28.121,71

28.121,71

Fundusz sołecki - budowa chodnika w Świątnikach Wielkich

10.376,91

10.376,91

Fundusz sołecki - budowa chodnika w Świątnikach Małych

9.000,00

9.000,00

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych

160.000,00

160.000,00

Budowa chodnika do budynku szkoły w Mieleszynie

10.000,00

10.000,00

Ustawienie wiaty przystankowej w Sokolnikach

3.600,00

3.600,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

150.000,00

150.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

150.000,00

150.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000,00

150.000,00

Zakup części nieruchomości zabudowanej - Ośrodek zdrowia w Mieleszynie

150.000,00

150.000,00

750

Administracja publiczna

108.000,00

108.000,00

75023

Urzędy gmin

108.000,00

108.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

108.000,00

108.000,00

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Mieleszynie

108.000,00

108.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13.000,00

13.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

13.000,00

13.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13.000,00

13.000,00

Wykonanie bramy garażowej w OSP Mieleszyn

13.000,00

13.000,00

801

Oświata i wychowanie

86.309,52

86.309,52

80101

Szkoły Podstawowe

56.000,00

56.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

56.000,00

56.000,00

Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Karniszewie

30.000,00

30.000,00

Modernizacja klatki schodowej i izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mieleszynie

20.000,00

20.000,00

Wymiana części ogrodzenia przy szkole Szkole Podstawowej w Łopiennie

6.000,00

6.000,00

80104

Przedszkola

20.309,52

20.309,52

Modernizacja dachu Przedszkola w Mieleszynie

10.000,00

10.000,00

Modernizacja jadalni i sali zabaw w Przedszkolu w Mieleszynie

10.309,52

10.309,52

80110

Gimnazjum

10.000,00

10.000,00

Modernizacja łazienki przy sali gimnastycznej w Mieleszynie

10.000,00

10.000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

23.116,04

23.116,04

85495

Pozostała działalność

23.116,04

23.116,04

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23.116,04

23.116,04

Fundusz sołecki - wykonanie placu zabaw w Przysiece

12.204,82

12.204,82

Fundusz sołecki - kontynuowanie budowy placu zabaw w Popowie Ignacewie

10.911,22

10.911,22

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.500,00

8.500,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

8.500,00

8.500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.500,00

8.500,00

Dokończenie budowy oświetlenia na tzw. nowym osiedlu w Przysiece

8.500,00

8.500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.305,23

21.250,00

51.555,23

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30.305,23

21.250,00

51.555,23

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.305,23

21.250,00

51.555,23

Fundusz sołecki-kontynuowanie budowy świetlicy wiejskiej w Kowalewie

8.127,17

8.127,17

Kontynuowanie budowy świetlicy wiejskiej w Kowalewie

0

21.250,00

21.250,00

Fundusz sołecki - wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach

7.929,90

7.929,90

Fundusz sołecki - rozbudowa sali wiejskiej przy OSP w Karniszewie

14.248,16

14.248,16

RAZEM

704.329,41

21.250,00

725.579,41


Uzasadnienie

do uchwały Nr V/28/2015

Rady Gminy Mieleszyn

z dnia 13 marca 2015 r.

W niniejszej uchwale wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 informującego o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 112.067,00 zł.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębniono w planie wydatków rozdziały klasyfikacji budżetowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży tj.:

1) szkoły podstawowe - 234.279,00 zł,

2) gimnazjum - 9.086,00 zł.

W związku z uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Mieleszynie" i nadania jej statutu wprowadzono w planie wydatków dotację podmiotową dla ww. instytucji.

Dokonano zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plan wydatków do realizowanych zadań.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »