| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Wapno

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wapno w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Wapno uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wapno w 2015 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Gminy Wapno
z dnia 23 lutego 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wapno w 2015 roku.

Rozdział 1.
Cele programu i ogólne założenia

§ 1. Ilekroć jest w Programie mowa o:

1) "podmiocie uprawnionym" - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998, Nr 116 poz.753);

2) "rozporządzeniu" - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998, Nr 116 poz. 753),

3) "zwierzętach bezdomnych" - rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013r.,poz.856 ze zm.).

4) "ustawie" - należy rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.),

5) "schronisku" - należy rozumieć schronisko dla zwierząt z którym Gmina Wapno ma podpisana umowę.

§ 2. Program obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

3) odławianie bezdomnych zwierząt.

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

6) usypianie ślepych miotów.

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 3. Wykonawcami programu są:

1) Gmina Wapno.

2) Schronisko.

§ 4. 1 Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Wapno.

2. Wysokość środków przeznaczonych na ww. cele w budżecie Gminy Wapno na 2015 rok wynosi 5.800 zł z czego przeznacza się:

1) na odławianie i zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się 2.400 zł,

2) na opiekę weterynaryjną i sterylizację oraz kastrację bezdomnych zwierząt przeznacza się 2.400 zł,

3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym zakup karmy i organizację miejsca dokarmiania przeznacza się kwotę 1.000 zł,

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez schronisko z którym Gmina Wapno ma podpisaną stosowną umowę tj. firma Vet - Zoo Serwis z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64- 980 Trzcianka.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 6. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane jest poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania;

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 7. 1Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter:

1) stały -w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń od mieszkańców o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności do sztuk chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa;

2) okresowy - w przypadku zaistnienia potrzeby odławiania błąkających się zwierząt bez opieki na obszarze Gminy Wapno na zasadach określonych w rozporządzeniu. Informacje o akcji odławiania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy oraz za pośrednictwem sołtysów.

2. Odławianie zwierząt bezdomnych, z zachowaniem wymogów określonych

w § 5 ust. 2 rozporządzenia, przeprowadza Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Trzciance; ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka

3. Odłowione bezdomne zwierzęta zostaną przekazane niezwłocznie do schroniska.

4. Transport zwierząt będzie odbywał się środkami transportu do tego przystosowanymi i będzie prowadzony przy zachowaniu następujących warunków:

1) środki transportu są przeznaczone, skonstruowane, utrzymywane oraz działają w sposób pozwalający zapobiec zranieniu i cierpieniu oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwierząt;

2) personel zajmujący się zwierzętami posiada odpowiednie wyszkolenie lub kompetencje wymagane w tym przypadku i wykonuje swoje obowiązki bez stosowania przemocy lub jakiejkolwiek metody powodującej niepotrzebny strach, zranienie lub cierpienie;

3) transport jest przeprowadzany bez opóźnień do miejsca przeznaczenia, natomiast warunki dobrostanu zwierząt są regularnie kontrolowane i utrzymywane na odpowiednim poziomie;

4) zwierzęta mają zapewnioną odpowiednią powierzchnię podłogi i wysokość, właściwe dla ich wielkości i zaplanowanego przewozu;

5) woda, karma i odpoczynek są zapewnione w odpowiednich odstępach czasu oraz odpowiadają ilościowo i jakościowo danemu gatunkowi i wielkości zwierząt.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.

§ 8. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt Gmina Wapno realizuje na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

Rozdział 6.
Adopcja zwierząt.

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Wapno w tym na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy;

2) schronisko na stronie internetowej.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 10. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii
w schronisku.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 11. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne pana Zbigniewa Frasz; Podolin 17, 62-120 Wapno. Zakres praw i obowiązków właściciela gospodarstwa rolnego określa porozumienie zawarte przez Gminę Wapno z właścicielem gospodarstwa. Gmina Wapno podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla zwierząt gospodarskich przebywających w gospodarstwie rolnym pana Zbigniewa Frasz.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest poprzez zawarta stosowną umowę z Jerzym Szocińskim - Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Damasławku przy ul. Janowieckiej 21 A; 62 - 110 Damasławek- podmiotem uprawnionym w imieniu której działa lekarz weterynarz mający możliwość świadczenia usług całodobowo.


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały ma na celu realizację przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.).

Nowelizacja w/w ustawy rozszerzyła obowiązki ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie zadań własnych, wykonywanych na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 11a Ustawy. Działania, mające na celu sprostać realizacji zapisów Ustawy ciążące na gminie zostały opisane w niniejszym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu ich bezdomności na terenie Gminy Wapno w 2015 roku i obejmują: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Program obejmuje także wskazanie środków finansowych w budżecie Gminy Wapno na 2015 rok na jego realizację.

Ponadto działania przewidziane w niniejszym programie są zgodne z ogólnymi zasadami humanitarnej ochrony zwierząt.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »