| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/15 Rady Miejskiej Śmigla

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VI/23/15
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 26 lutego 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2015

WPROWADZENIE

Zwierzęta są istotami żyjącymi, zdolnymi do odczuwania zarówno zadowolenia jak i cierpienia. Niestety, często odbiera się im prawa do zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych, traktuje się je przedmiotowo i wykorzystuje do własnych celów. Należy przeciwdziałać takim postawom. Człowiek jest winien zwierzętom poszanowanie, ochronę i opiekę, dlatego też powinien, działając w ich imieniu, kierować się empatią, etyką i sprawiedliwością a właściwe organy administracji publicznej mają obowiązek podejmować stosowne działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Zadania programu i sposoby jego realizacji

W celu zapewnienia na terenie Gminy Śmigiel opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku:

1) Gmina Śmigiel zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla zwierząt w Henrykowie Gmina Święciechowa, na podstawie uchwały Nr XII/107/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Śmigiel, oraz porozumienia międzygminnego z Miastem Leszno zawartego 31 października 2011 r. na czas nieokreślony przez Burmistrza Śmigla, działającego w imieniu Gminy Śmigiel, w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania w zakresie budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Henrykowo w Gminie Święciechowa, na mocy którego Gmina Śmigiel uczestniczy m.in. w kosztach prowadzenia Schroniska dla zwierząt w Henrykowie Gmina Święciechowa.

2) Gmina Śmigiel zapewnia całodobowe świadczenie usług w zakresie weterynaryjnej opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi i bezdomnymi występującymi na terenie Gminy Śmigiel oraz w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na podstawie umowy z lekarzami weterynarii Państwem Karoliną Szul i Grzegorzem Szul prowadzącymi "Usługi weterynaryjne s.c. Grzegorz Szul Karolina Szul".

3) W celu ochrony i zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim Burmistrz Śmigla wskazał Gospodarstwo Rolne Pana Bogdana Turlińskiego - wieś Sierpowo 35.

4) Każdy przypadek wałęsania się bezdomnych psów i kotów, zgłoszony do Urzędu Miejskiego Śmigla lub Straży Miejskiej, będzie podlegał weryfikacji środowiskowej (celem ustalenia właściciela zwierzęcia lub stwierdzenia jego braku) oraz (w przypadku konieczności) odławianiu bezdomnych zwierząt. Do odławiania bezdomnych zwierząt używany będzie chwytak ręczny. Czynności te wykonywane będą przez Strażników Miejskich.

5) Po ustaleniu tożsamości właściciela zwierzęcia zostanie on wezwany do jego odbioru lub zwierzę będzie mu dostarczone na jego koszt.

6) W przypadku stwierdzenia braku właściciela zwierzę domowe nieagresywne zostanie odwiezione do Schroniska w Henrykowie. Zwierzę przewiezione będzie w odpowiedniej do jego wielkości klatce. Bezpośrednio po odłowieniu, a przed przewiezieniem do Schroniska w Henrykowie zwierzę zostanie czasowo umieszczone w przystosowanym do tego miejscu na terenie Gminy Śmigiel.

7) Zwierzęta agresywne lub z oznakami choroby zostaną, zgodnie z zawartą umową, zbadane przez lekarza weterynarii, który podejmie decyzję o sposobie unieruchomienia lub uśpieniu zwierzęcia.

8) Każde zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt monitorowane i koordynowane będzie przez Straż Miejską.

9) Sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów i poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych powierzone zostało Schronisku w Henrykowie.

10) Dokarmianie wolno żyjących kotów prowadzone będzie po zlokalizowaniu zajmowanych przez nie siedlisk. Karma dla kotów będzie zakupowana zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w miarę występujących potrzeb.

11) Każdy przypadek znęcania się nad zwierzęciem zgłoszony przez Policję, Straż Miejską, lekarzy weterynarii lub osobę upoważnioną - przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, podlegał będzie postępowaniu administracyjnemu zakończonemu wydaniem decyzji o czasowym przekazaniu do Schroniska (zwierzęta domowe) lub Gospodarstwa Rolnego (zwierzęta gospodarskie).

12) W budżecie Gminy Śmigiel na rok 2015 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 54 000,00 zł., które wydatkowane będą, w miarę występujących potrzeb, na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2015.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/23/15


Rady Miejskiej Śmigla z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2015

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zobowiązała gminy do opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz do zapobiegania bezdomności zwierząt. Rozwiązywanie tych problemów jest w świetle w/w ustawy zadaniem własnym gminy. Ustawa nakłada na gminę konkretne zadania związane z opieką nad zwierzętami oraz zobowiązuje do zaplanowania środków finansowych na ich realizacje w budżecie gminy. Działanie te samorząd prowadzi w oparciu o uchwalany corocznie do 31 marca przez radę gminy stosowny program. Zgodnie z art. 11a w/w ustawy przygotowany został projekt Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2015 i przesłany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, poprzez umieszczenie projektu programu na stronie internetowej urzędu gminy z informacją o możliwości zaopiniowania w określonym terminie, oraz dzierżawcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy. Burmistrz Śmigla proponuje podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mizera

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »