| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Babiak

z dnia 6 marca 2015r.

w sprawie ustalania zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Babiak jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 20c, art. 20e oraz art. 20za ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Babiak uchwala co następuje :

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Babiak.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Babiak,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego oraz szkoły publicznej ,

4) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja dla których Gmina Babiak jest organem prowadzącym,

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjów dla których Gmina Babiak jest organem prowadzącym.

6) ustawie - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 3. 1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Babiak do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się w okresie do ostatniego dnia kwietnia danego roku. Podstawą rekrutacji są wnioski składane przez rodziców.

2. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Babiak do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci realizujących obowiązek przedszkolny, dzieci z rodzin spełniających kryteria ustawowe określone w art. 20c ust. 2 ustawy.

3. W trakcie rekrutacji rodzice mogą wybrać wszystkie przedszkola publiczne. Na pierwszym miejscu we wniosku należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej rodzicom zależy ( przedszkole pierwszego wyboru).

4. Wniosek składany jest tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

6. W przypadku braku miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru, dyrektor przedszkola w okresie rekrutacji o którym mowa w ust. 4 proponuje rodzicom dziecka/prawnym opiekunom, zapisanie dziecka do przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami uwzględniając przy tym preferencje określone we wniosku.

7. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji o którym mowa w ust. 2 dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria dodatkowe określone w § 5.

8. 1. Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny, zamieszkali na terenie Gminy Babiak w obwodach tych szkół, zapisywani są z urzędu

2. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny, zamieszkałych na terenie Gminy Babiak poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do ostatniego dnia sierpnia każdego roku.

§ 4. 1. Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli, wyrażają wolę kontynuowania przez ich dziecko edukacji w danym przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie 7 dni przed ogłoszeniem przez dyrektora przedszkola początkiem rekrutacji.

2. Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej wydają i przyjmują dyrektorzy przedszkoli.

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym wyżej terminie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

§ 5. 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:

1) dziecko mające ustawowe prawo do przyjęcia do przedszkola w danym roku rekrutacyjnym - 5 pkt.,

2) dziecko obojga rodziców pracujących- z udokumentowanym zatrudnieniem -1 pkt.,

3) uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola lub funkcjonującej w pobliżu szkoły- 1 pkt.,

4) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny- 1 pkt.,

5) dziecko przebywające w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie:

a) 6 godzin - 1 pkt,

b) 7 godzin - 2 pkt,

c) 8 godzin - 3 pkt,

d) 9 godzin - 4 pkt.

2. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do danego przedszkola należy dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem w terminie określonym w § 3 ust. 1.

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba punktów o której mowa w pkt. 1.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolach/szkołach , wnioski podlegają losowaniu, które ustala kolejność przyjęcia do danego przedszkola/szkoły oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu/szkole.

5. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.

§ 6. 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia umowy z dyrektorem w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie do 15 maja danego roku.

2. Nie podpisanie przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu.

§ 7. 1. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru, o którym mowa w § 3 ust. 1 może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez dane przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

2. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa określonymi w § 5 ust. 1.

§ 8. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia - 10 pkt.,

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 7 pkt.,

3) liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów - 5 pkt.

2. W celu wykazania spełnienia kryterium z ust.2 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babiak.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »