| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaźmierz, rej. ul. Leśna, Gmina Kaźmierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951
i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, poz. 768) Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Kaźmierz, rej. ul. Leśnej, Gmina Kaźmierz, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz", zwany dalej "planem".

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną "rysunkiem planu", opracowany w skali 1 : 1 000
i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaźmierz, rej. ul. Leśnej, Gmina Kaźmierz;

2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Kaźmierz o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Kaźmierz o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

2) łączniku - należy przez to rozumieć nadziemne przejście między budynkami w postaci otwartej lub obudowanej kładki o przezroczystych, np. przeszklonych ścianach;

3) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 70% całego ogrodzenia;

4) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

5) pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

6) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

7) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

8) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablicę
z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

9) urządzeniach sportowych - należy przez to rozumieć urządzenia służące uprawianiu sportu na wolnym powietrzu;

10) urządzeniach turystycznych - należy przez to rozumieć urządzenia takie jak: stoły, ławki i ich zadaszenia, kąpieliska, miejsca na ogniska.

§ 3. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy usługowej sportu i rekreacji lub wód powierzchniowych śródlądowych oznaczony na rysunku planu symbolem US/WS;

2) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D.

§ 4. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US/WS dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod zabudowę usług sportu i rekreacji lub wód powierzchniowych śródlądowych.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:

a) zabudowy mieszkaniowej,

b) reklam wolno stojących,

c) tymczasowych obiektów budowlanych,

d) ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

e) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług: gastronomii, handlu, hotelarstwa, konferencyjnych, wystawienniczych, amfiteatr, kultury i oświaty,

b) łączników, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1 lit h,

c) urządzeń sportowych,

d) urządzeń turystycznych,

e) reklam na elewacjach budynków, nieprzesłaniających otworów okiennych, drzwiowych oraz detali architektonicznych,

f) reklam na ogrodzeniach, nie wyższych niż ogrodzenia, na których są zlokalizowane,

g) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2 na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach,

h) tablic informacyjnych,

i) obiektów małej architektury,

j) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 lit. e,

k) dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych,

l) ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,8 m, z uwzględnieniem lit. m,

m) ogrodzeń ażurowych dla zabezpieczenia boisk sportowych o wysokości większej niż 1,8 m.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:

a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,

b) odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem odprowadzania do szczelnych zbiorników bezodpływowych, do czasu jej powstania,

c) lokalizację zieleni izolacyjnej, wskazanej na rysunku planu,

d) ochronę istniejących drzew, a w przypadku ich kolizji z infrastrukturą lub planowaną zabudową przesadzanie ich lub wprowadzenie nowych nasadzeń w granicach planu,

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania ich na terenie lub w zbiornikach retencyjnych;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
z wyjątkiem inwestycji przewidzianych planem oraz inwestycji celu publicznego z uwzględnieniem ust. 7 pkt 8,

b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe;

3) dopuszcza się:

a) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b,

b) lokalizację kondygnacji podziemnych,

c) stosowanie w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zasad akustyki budowlanej i architektonicznej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej dla terenu objętego planem ustala się obowiązek prowadzenia wyprzedzających archeologicznych badań wykopaliskowych przed realizacją inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu. Inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego organu w zakresie ochrony zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się:

a) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni terenu,

c) intensywność zabudowy od 0,1 do 2,5,

d) dachy o dowolnej geometrii,

e) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu,

f) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2,
z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną,

g) wysokość zabudowy nie większą niż 20 m,

h) w przypadku lokalizacji łącznika jego wysokość od 3,0 m do 8,0 m;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) budowli sportowo-rekreacyjnych, w strefie wskazanej na rysunku planu,

b) parkingów naziemnych i podziemnych,

c) przekryć namiotowych lub pneumatycznych, o wysokości nie większej niż 12,0 m,

d) zadaszeń membranowych o wysokości nie większej niż 20,0 m,

e) masztów oświetleniowych o wysokości nie większej niż 25,0 m;

3) zakazuje się lokalizacji anten, wentylatorów, klimatyzatorów, na elewacjach budynków.

6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu ustala się uwzględnienie:

1) przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury technicznej przy nasadzeniach drzew i krzewów;

2) ograniczeń w zagospodarowaniu terenów wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej.

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych;

2) na terenie nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 30 stanowisk postojowych,
w tym 5 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

b) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 30 stanowisk postojowych,
w tym 5 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

c) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych
i widowiskowych: 30 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową,

d) na każde 100 łóżek w hotelach: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

e) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenu sportu i rekreacji: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

3) na terenie nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych,

b) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

c) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych
i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych,

d) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenu sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych.

4) w przypadku lokalizacji usług uzupełniających nakaz zapewnienia na terenie stanowisk postojowych dla pojazdów obsługi i przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 2 i 3;

5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

6) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

7) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci:

a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego.

8) dopuszczenie zachowania lub przebudowy istniejących wolno stojących stacji transformatorowych na stacje małogabarytowe lub wbudowane w budynek o innym przeznaczeniu.

§ 5. 1. Dla terenu komunikacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-D, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu:

1) ustala się przeznaczenie pod drogę publiczną;

2) jako uzupełnienie funkcji dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń technicznych związanych
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji:

a) budynków, z wyjątkiem kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej,

b) urządzeń reklamowych, z wyjątkiem umieszczonych w wiatach przystankowych,

c) elementów sieci energetycznych, ciepłowniczych i innych w formie urządzeń napowietrznych,
z wyjątkiem sieci oświetlenia zewnętrznego,

d) stanowisk postojowych.

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) tablic informacyjnych,

b) drogowych obiektów inżynierskich,

c) wiat przystankowych,

d) ogrodzeń związanych z funkcjonowaniem układu drogowego,

e) obiektów małej architektury,

f) infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym poza jezdnią
a w obrębie jezdni wyłącznie celem przejścia poprzecznego,

g) urządzeń oświetlenia dróg.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych ustaleniami planu oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2) zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych fragmentów terenów;

3) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie stosowania w jezdni rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu samochodowego do środowiska;

5) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu;

6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania ich na terenie lub w zbiornikach retencyjnych.

4. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

b) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym,

c) lokalizację zjazdów z dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2) dopuszcza się:

a) lokalizację chodników i ścieżek rowerowych,

b) lokalizację rozwiązań przeciwhałasowych,

c) lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego,

d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej,

e) prowadzenie komunikacji autobusowej,

f) roboty budowlane w zakresie sieci:

- infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

- monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

3) zakazuje się lokalizacji:

a) miejsc postojowych,

b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

§ 6. Dla terenów objętych planem, określa się stawkę o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Arleta Wojciechowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 lutego 2015 r.

RozstrzygnięcieRady Gminy Kaźmierz

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaźmierz
rej. ul. Leśnej, Gmina Kaźmierz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Kaźmierz rozstrzyga, co następuje:

Lp.

Data wpływu uwagi

uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kaźmierz w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kaźmierz załącznik do uchwały nr z dnia 2014 r.

Uwagi

Uwaga uwzglę-dniona

Uwaga nieuwz-ględniona

Uwaga uwzglę-dniona

Uwaga nieuwz-ględniona

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

---

-----

-------

-----------

----

----

----

---

---

--
-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 16 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kaźmierz o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Kaźmierz rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz na podstawie przepisów odrębnych;

2) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;

4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:

1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP";

2) wydatki z budżetu gminy;

3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m. in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.


Uzasadnienie

do uchwały Nr V/25/15

Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 16 lutego 2015 r.

Na podstawie uchwały Nr XXXIX/222/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 września 2013r., podjęto czynności zmierzające do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaźmierz rej. ul. Leśnej, Gmina Kaźmierz

Procedura opracowania i uchwalenia miejscowego planu przebiegała zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).

Wójt Gminy Kaźmierz zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiednie instytucje i organy właściwe do jego uzgadniania i opiniowania oraz zamieścił obwieszczenie oraz ogłoszenie
w prasie miejscowej. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt wystąpił również o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu.

Po rozpatrzeniu wniosków i odpowiedzi instytucji sporządzono projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz. Następnie projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały przekazane odpowiednim organom i instytucjom w celu uzgodnienia lub zaopiniowania. Projekt planu otrzymał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia.

Po wprowadzeniu zmian wynikających z opinii i uzgodnień, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 01 października 2014 r. do 22 października 2014 r. W dniu
20 października 2014r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami Termin składania uwag wyznaczono do dnia 5 listopada 2014r..W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu.

W związku z przeprowadzeniem, opisanej powyżej, procedury formalno-prawnej przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznaje się za uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »