| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 87 poz. 122) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta i gminy Gołańcz działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1) posiadać aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności;

2) dysponować specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadający cierpienia;

3) dysponować odpowiednim środkiem transportu, przystosowanym do przewozu zwierząt, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;

4) dysponować nieruchomością z przeznaczeniem na czasowe przetrzymywanie wyłapanych zwierząt przed ich przekazaniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt;

5) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko;

6) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom;

7) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się odbiorem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:

1) posiadać aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności;

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzone będzie schronisko dla zwierząt;

3) zapewnić, by lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się w nim pomieszczenia oraz wyposażenie były zgodne z wymaganiami weterynaryjnymi, sanitarnymi oraz budowlanymi, określonymi w odrębnych przepisach;

4) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o świadczonych usługach;

5) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku;

6) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się odbiorem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych i ich części;

7) dysponować specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadający cierpienia;

8) dysponować odpowiednim środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;

9) posiadać odpowiednie zasoby ludzkie, rzeczowe oraz organizacyjne pozwalające na codzienną godziwą opiekę nad zwierzętami oraz należyte utrzymanie czystości.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1) posiadać aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności;

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem;

3) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, spełniające wymagania weterynaryjne i sanitarne;

4) teren przeznaczony na grzebowisko i spalarnię zwłok zwierzęcych i ich części powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na środowisko;

5) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o świadczonych usługach;

6) udokumentować gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot;

7) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

8) dysponować odpowiednim środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwłok zwierzęcych.

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań, wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko


Uzasadnienie

W celu wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 87) rada gminy zobowiązana została do określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Niniejsza uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r., Nr 116 poz. 753), Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856), Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1539), Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158 poz. 1657). Dlatego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz


Józef Ryłko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »